Antoni Virgili

Antoni  Virgili Colet (Salomó, el Tarragonès, 1956) és llicenciat en Filosofia i Lletres (secció d’Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona (1980) i doctor per la mateixa institució (1993) amb la tesi Ad detrimentum Yspanie. La conquesta de Tortosa i la formació de la societat feudal (1148-1200), sota la direcció del Dr. Miquel Barceló, qualificada amb “apte cum laude per unanimitat”.

És professor agregat del Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana de la facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i imparteix als graus d’Història i Arqueologia, i també en els màsters de Prehistòria, Història Antiga i Història Medieval (UAB) i Identidad Europea Medieval (interuniversitari coordinat per la UdL. Ha dirigit 15 Treballs Final de Grau i 12 Treballs Final de Màster

La recerca

Línies principals: conquesta d’al-Andalus, processos de colonització feudal, història i arqueologia agrària medieval, edició de fonts documentals.

Ha participat com a investigador en set projectes de recerca competitius (Ministerio) i altres cinc projectes de recerca (Generalitat); és membre del Grup de Recerca Consolidat “Arqueologia Agrària a l'Edat Mitjana” (ARAEM, 2009SGR0304,Investigador Principal: Helena Kirchner).

Autor i coautor de més de 40 publicacions (llibres, articles especialitzats, ponències, capítols de llibres i obres divulgatives) en revistes de prestigi com Journal of Medieval History, Geoderma, Anuario de Estudios Medievales, Historia Agraria, Recerques, Faventia, i editorials com BAR Oxford, PUV (Universitat de València) i Ed. 62.

Publicacions més rellevants

Diplomatari de la catedral de Tortosa (1062-1193). Fundació Noguera, Barcelona, 1997; Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1193-1212). Episcopat de Gombau de Santaoliva. Fundació Noguera, 2001

“Acerca del quinto templario. La Orden del Temple y los condes de Barcelona en la conquista de al-Andalus”, Anuario de Estudios Medievales 27/2 (1997), ps. 775-802

Ad detrimentum Yspanie. La conquesta de Turtusa i la formació de la societat feudal (1148-1200). Publicacions Universitat de Valencia – Universitat Autònoma de Barcelona, 2001

“Conqueridors i colons a la frontera: Tortosa, 1148-1212”, Recerques. Història/Economia/Cultura 43 (2001), ps. 47-76

“Els conqueridors de mitjan segle XII: com aprenen a ser-ho”, Barceló-Feliu-Furió-Miquel-Sobrequés (eds.): El feudalisme comptat i debatut. Formació i expansió del feudalisme català, PUV, 2003, ps. 253-292

“Les conquestes catalanes de segle XII i els repartiments”, E. Guinot i J. Torró (eds.): Repartiments medievals a la Corona d’Aragó (segles XII-XIII), PUV, 2007, ps. 51-74

“Angli ... cum multis aliis alienigenis. Crusade Settlers in Tortosa (Second Half of the Twelfth Century)”, Journal of Medieval History 35 (2009), ps. 297-312.

“Espacios drenados andalusíes y la imposición de las pautas agrarias feudales en el prado de Tortosa (segunda mitad del siglo XII)”. H. Kirchner (ed.): Por una arqueología agraria: perpectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas, BAR International Series, Archeopress, Oxford, 2010, ps. 147-156

“Gent Nova. Els processos de colonització de la Catalunya Nova (segles XII-XIII)”, Butlletí Societat Catalana d’Estudis Històrics XXI (2010), ps. 77-102.

“El Camp de Tarragona entre l’antiguitat tardana i el repartiment feudal (segles XI-XII). Historiografia i arqueología”, Actes: IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya. De la fi de la Tarraconense a la consolidació dels comtats, ACRAM, Tarragona, vol. 1, 2011, ps. 47-66

H. Kirchner / A. Virgili: “Un espacio de cultivo urbano en al-Andalus: Madina Turtusa (Tortosa) antes de 1148”, Historia Agraria, 62 (abril 2014), ps. 11-45

A. Puy, A. L. Balbo, A. Virgili, H. Kirchner: "The evolution of Mediterranean wetlands in the first millennium AD: the case of Les Arenes floodplain (Tortosa, NE Spain)”, Geoderma 232-234 (2014), ps. 219-235

H. Kirchner, A. Virgili: “De Turtusa a Tortosa. La ciutat abans i després de la conquesta catalana (1148)”, Actes V Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya. ACRAM, Barcelona, 2015, Vol. 1, ps. 117-143, 2015

“War and booty as incentives for emigration. Tortosa and al-Andalus (12th-13th centuries)”, Th. Glick et al, eds, The Unending Conquest. Al-Andalus and the Americas (13th-17th centuries). Destruction and Construction of Societies, Brill (en procés d’avaluació).