Helena Kirchner

Helena Kirchner es va llicenciar en Història el 1986 a la Universitat Autònoma de Barcelona i es va doctorar també en Història el 1993, igualment, per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la tesi La construcció de l'espai pagès a Mayûrqa: les valls de Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró, dirigida per pel Dr. Miquel Barceló i que va obtenir la qualificació d’apte cum laude per unanimitat. Ha fet diverses estades de recerca: a la Università degli Studi di Siena (Itàlia), al Centre National des Études Agronomiques des Régions Chaudes (CNEARC) (Montpeller, França) i al Institute of Archaeology (University of Oxford) (Gran Bretanya).

És professora titular d’història medieval amb acreditació a càtedra (ANECA) de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. També, és coordinadora del Grau d’Humanitats (UAB) i imparteix assignatures als graus d’Arqueologia i Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona, al màster de Prehistòria, Història Antiga i Edat Mitjana  (UAB) i al màster interuniversitari Identitat Europea Medieval. Ha dirigit tres tesis doctorals.

La recerca

Línies de recerca: història i arqueologia d’al-Andalus; història i arqueologia de la conquesta d’al-Andalus, història i arqueologia agrària de l’Edat Mitjana; ceràmica d’al-Andalus

Ha participat en una trentena de projectes finançats o subvencions des de 1988, ha estat investigadora principal o codirectora en una vintena i actualment és co-investigadora principal del projecte Producciones y espacios agrarios en sociedades ibéricas de la baja edad media. Estudios desde la arqueología histórica (siglos XII-XVI) (HAR2013-42195-P) i dirigeix el projecte Ciutats andalusines i el seu entorn agrari i l’impacte de la conquesta feudal. Els casos de Tortosa i Balaguer (Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya). És la investigadora principal del grup de recerca consolidat Arqueologia Agrària de l’Edat Mitjana (ARAEM).

És autora o co-autora de més de 80 publicacions (articles especialitzats, ponències i comunicacions, capítols de llibre, monografies i publicacions de divulgació), entre les que destaquen recentment algunes revistes de prestigi com World Archaeology, Geoderma, Historia Agraria, Quaternary International (2014), i capítols en llibre publicats en editorials de prestigi com Oxbow Books (Oxford -Philadelphia), Brepols (Turnhout, Bèlgica), Brill (Leiden) i PUV (Universitat de València).

Des de 2011 és vocal de la Comissió de Recerca del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya que ha elaborat el Pla de recerca de l’arqueologia i la paleontologia catalanes (2014). És avaluadora de diverses revistes i de les agències ANECA, ANEP i AGAUR. És membre del consell de redacció de la revista Faventia (UAB) i de la col·lecció Documentos de Arqueologia Medieval (Universidad del País Vasco).

Publicacions més rellevants

Kirchner, H. La construcció de l'espai pagès a Mayûrqa: les valls de Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró. Universitat de Les Illes Balears, Palma de Mallorca, 1997.

Glick, T., Kirchner, H. "Hydraulic systems and technologies of Islamic Spain: history and archaeology", a P. Squatriti (Ed.): Working with water in Medieval Europe. Technology and Resource-Use. Brill. Leiden, Boston, Köln, 2000, p.267-330.

Kirchner, H. La ceràmica de Yabîsa (Eivissa). Estudi dels fons de ceràmica del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. Museu Arqueològic d'Eivissa, 2002.

Kirchner, H. “Archeologia degli spazi irrigati medievali e le loro forme di gestione sociale.” in L’acqua nei secoli altomedievali. Atti delle LV Settimane, Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, vol.I, pp.471-503. 2008.

Kirchner, H. “Original design, tribal management and modifications in Medieval hydraulic systems in the Balearic Islands (Spain)”, World Archaeology: The archaeology of water. 41, nº1, 2009.

Kirchner, H. (ed.) Por una arqueología agraria: perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas. BAR International Series, Archeopress, Oxford 2010

Kirchner, H. (ed) “Arqueologia hidràulica i tipologia d’espais irrigats andalusins” in F. Sabaté (Ed.): III Curs Internacional d’Arqueología Medieval. La prospecció i el territori. Lleida, 2009, p.129-146.

Kirchner, H. “Watermills in the Balearic Islands during the Muslim period”, in Processing, storage, distribution of food. Food in the Medieval Rural Environment. Ruralia. J. Klápste and P. Sommer (eds.), Brepols, Turnhout (Belgium), 2011, p. 45-5

Kirchner, H. “Arqueología el paisaje y arqueología de los espacios de cultivo en las sociedades hispánicas medievales.” (Trad: “Archeology of the landscape and archaeology of farmed areas in the Medieval hispanic societies”), Imago temporis Medium Aevum 5 (2011): 55-87; 363-389

Kirchner, H. “Hidráulica campesina anterior a la generalización del dominio feudal. Casos en Cataluña”, aJosep Torró, Enric Guinot (eds.), Hidráulica agraria y sociedad feudal.  Técnicas, prácticas, espacios, València, PUV, 2012

Kirchner, H. “Conquista y colonización feudal: arqueología de los cambios producidos en los espacios irrigados de origen andalusí. El caso de las Islas Baleares”, in J. Eiroa (Ed.): La conquista de Al-Andalus en el siglo XIII; Murcia, 2012, pp.41-63.

Kirchner, H., Virgili, A., Antolín, F.“Un espacio de cultivo urbano en al-Andalus: Madîna Turṭûša (Tortosa) antes de 1148”, Historia Agraria 62 (2014), pp.11-45. ISSN: 1139-1472

Alonso, N., Antolín, F., H. Kirchner, H. “Novelties and legacies in crops and agricultural practices of the Islamic period in the north-east of the Iberian Peninsula: the archaeobotanical evidence in Madîna Balagî, Madîna Lârida and Madîna Turûša”, Quaternary International, Abril 2014, p. 1-13

Puy, A., Balbo, A.L., Virgili, A., Kirchner, H.“The evolution of Mediterranean wetlands in the first millennium AD: the case of Les Arenes floodplain (Tortosa, NE Spain)”, Geoderma 232-234, 2014, p. 219-235.

Perfils en línia

Academia.edu                                                  Researchgate                                                     ORCID