Publicacions en premsa

Articles

 • Dooly, M. (en premsa). Collaborative learning. The TESOL encyclopedia of english language teaching. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Dooly, M. (en premsa). Telecollaboration. In C. Chapelle & S. Sauro (Eds.) The handbook of technology in second language teaching and learning. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
 • Dooly, M. (acceptat). Task-as-process: Students' innovative use of technology resources in language learning. Language Learning & Technology.
 • Dooly, M., Barba Calatrava, J., Borràs González, A., Creus Pedrol, M. & González Andreu, C. (en premsa).  “I don’t know”: Results of a small-scale survey on teachers’ perspectives of the European Language Portfolio. Porta Linguarum.
 • Llompart Esbert, J. (en premsa). La transmissió lingüística intergeneracional inversa: quan fills i filles ensenyen llengua als progenitors. Treballs de Sociolingüística Catalana, 27.

Capítols de llibres

 • Bradley, J. & Moore, E. (en premsa). Resemiotization and creative production: extending the translanguaging lens. A A. Sherris & E. Adami (Eds.) Making signs, translanguaging ethnographies: Exploring urban, rural, and educational spaces. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Dooly, M. (en premsa). Collaborative learning. The TESOL encyclopedia of english language teaching. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Dooly, M. (en premsa). Telecollaboration. A C. Chapelle & S. Sauro (Eds.) The handbook of technology in second language teaching and learning. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
 • Dooly, M. (en premsa). ‘¡Flipo con tus clases!’: La formación de profesorado en la didáctica de lenguas a través de clases invertidas y telecolaboración. A Marta González-Lloret i Margarita Vinagre Laranjeira (Eds.) Comunicación mediada por tecnologías: Aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera [Technology mediated communication: Learning and teaching foreign languages]. Sheffield: Equinox.
 • Dooly, M. (en premsa). “I h8 txt msgs”. How social media has had an impact on language awareness. A Peter Garrett & Josep Maria Cots (Eds.) The Routledge Handbook of Language Awareness. London/New York: Routledge.

Edició de llibres

 • Moore, E., Bradley, J. & Simpson, J. (coords), (2018). Translanguaging as transformation: The collaborative construction of new linguistic realities. Clevedon: Multilingual Matters.

Edició de volumens temàtics

 • Dooly, M., & Vallejo, C. (coords.) (2018). Bridging across languages and cultures in everyday lives: New roles for changing scenarios. Language & Intercultural Communication Special Issue, 18(1). 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B