La recerca sobre el parc rural de la torre negra: Oportunitats per a la reforma ambiental de Sant Cugat del Vallès

TítuloLa recerca sobre el parc rural de la torre negra: Oportunitats per a la reforma ambiental de Sant Cugat del Vallès
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsLlerena, G, Espinet, M, Martín-Aragón, A, Fisher, K
JournalBiblio 3W: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales
VolumeXV
Issue887 (5)
Date Published9/2010
KeywordsAgroecologia, agroecology, applied research, gestió municipal, gestión municipal, investigación aplicada, land’s protection, municipal management, protecció del territori, protección del territorio, recerca aplicada, Torre Negra
Abstract

Resum

Amb aquest article es fa un balanç de les aportacions fetes per recerques universitàries a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) al voltant del parc rural de la Torre Negra. Les recerques són de naturalesa educativa i territorial, posant en valor per primer cop l’agricultura per una ciutat que ha deixat de ser pagesa per esdevenir un símbol de qualitat de vida urbana. Una primera recerca (Martín-Aragón i Espinet, 2007), realitzada com a treball de final de carrera de Ciències Ambientals per la UAB fa una proposta de pla de gestió per al parc rural de la Torre Negra, recentment protegit per l’administració. Aquesta recerca contempla especialment els valors socials i educatius, a banda dels ecològics, per fer les propostes de dinamització de l’espai. Una segona recerca (Fisher, 2008), realitzada com a treball de final de màster d’Agricultura Ecològica per la UB recull les línies de la primera i fa una proposta d’equipament dinamitzador de l’agroecolgia a l'espai, un hort educatiu i productiu. Aquest article reflexiona sobre les conseqüències de la recerca en la gestió municipal.

Resumen

Con este artículo se hace un balance de las aportaciones hechas por investigaciones universitarias al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) sobre el parque rural de la Torre Negra. Las investigaciones son de naturaleza educativa y territorial, valorizando por primera vez la agricultura para una ciudad que ha dejado de ser campesina para devenir un símbolo de calidad de vida urbana. Una primera investigación (Martín-Aragón i Espinet, 2007), realizada como trabajo de final de carrera de Ciencias Ambientales para la UAB hace una propuesta de plan de gestión para el parque rural de la Torre Negra, recientemente protegido por la administración. Esta investigación contempla especialmente los valores sociales y educativos, aparte de los ecológicos, para hacer las propuestas de dinamización del espacio. Una segunda investigación (Fisher, 2008), realizada como trabajo de final de master de Agricultura Ecológica por la UB recoge las líneas de la primera y hace una propuesta de equipamiento dinamizador de la agroecología en la zona, un huerto educativo y productivo. Este artículo reflexiona sobre las consecuencias de la investigación en la gestión municipal.

Abstract

With this article a balance of the contributions made by university research to the Town Council of Sant Cugat del Vallès (Barcelona) is made around the rural park Torre Negra. The research is from educational and territorial nature, putting the agriculture in value for the first time for a city that has stopped being a farmer to become a symbol of urban quality of life. A first research (Martín-Aragón i Espinet, 2007), carried out as work of career of Environmental Sciences final for the UAB a proposal of management plan makes for the rural park Torre Negra, recently protected by the administration. This research contemplates especially the social and educational values, apart from the ecological ones, for making the proposals of dinamization of the space. A second research (Fisher, 2008), carried out as work of master end of Organic agriculture for the UB it picks up the lines of the first and a proposal of dinamizator equipment of the agroecology in the zone makes, an educational and productive vegetable garden. This article reflects on the consequences of the research in the municipal management.

URLhttp://www.ub.edu/geocrit/b3w-887/b3w-887-5.htm
Campus d'excel·lència internacional U A B