L'avaluació interna de xarxes internacionals que promouen l'educació per al desenvolupament sostenible: el cas de la Xarxa Europea Support

TítuloL'avaluació interna de xarxes internacionals que promouen l'educació per al desenvolupament sostenible: el cas de la Xarxa Europea Support
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2009
AuthorsSabio, E
Conference NameVIII Congreso Internacional sobre la Investigación en Didáctica de las Ciencias
Date Published09/2009
Conference LocationBarcelona
ISBN Number0212-4521
KeywordsAvaluació, Educació per a la sostenibilitat, Xarxes
URLhttp://ice.uab.cat/congresos2009/eprints/cd_congres/propostes_htm/propostes/art-3522-3527.pdf
Campus d'excel·lència internacional U A B