Towards the evolution of legacy applications to multicore systems - experiences parallelizing R

TitleTowards the evolution of legacy applications to multicore systems - experiences parallelizing R
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsVera, G, Suppi, R
JournalBioinformatics, 26, 250-256ompartir a l´hora d´el.laborar els pressupostos municipals : subvencionar els comerços, hostalers i serveis que contractin treballadors de Cerdanyola en atur. Ens sembla que és una bona mesura que pot a
ISBN Number1367-4803
Campus d'excel·lència internacional U A B