Procediment d’adscripció

Procediment d’adscripció a l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (IEII)

El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona ha aprovat la transformació de l'antic Centre d'Estudis Internacionals i Interculturals (CEII) en Centre d'Estudis i de Recerca amb el nom Institut d'Estudis Internacionals i Interculturals (IEII), així com el seu nou Reglament (que podeu consultar a http://selene.uab.es/ceii/reglament.htm).

L'esmentat Reglament defineix els membres de l'IEII així:

Article 3. Membres

1. Són membres de l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals:

 1. El personal acadèmic de la UAB que hi adscrigui i desenvolupi la seva recerca.
 2. El personal investigador d’altres institucions que hi adscrigui i desenvolupi la seva recerca.
 3. El personal investigador en formació que hi desenvolupi la seva recerca.
 4. Els estudiants de postgrau i de tercer cicle.
 5. El personal d'Administració i Serveis (PAS), els tècnics superiors i els tècnics de suport a la recerca que hi estiguin adscrits.
 6. Els estudiants pregraduats que col·laborin en tasques de recerca o que estiguin realitzant estades de formació sota la responsabilitat d’un membre amb una dedicació igual o superior al 50%.

2. El personal acadèmic i investigador es classifica segons la seva dedicació en:

 1. a.      Membres amb una dedicació igual o superior al 50%
 2. b.      Membres amb una dedicació inferior al 50%
 3. c.       Membres amb una dedicació no fixada que estableixi algun tipus de vincle col·laboratiu de caire temporal.

3. La vinculació dels membres a l’Institut es concretarà en projectes de recerca, convenis i col·laboracions, publicacions, patents, direcció de treballs de màster i tesis doctorals, o la participació en formació especialitzada.

4. L’adscripció i la vinculació dels membres de l’Institut està sotmesa a la normativa general de la Universitat.

5. Al començament de cada curs acadèmic, la Direcció de l’IEII elaborarà i farà pública la relació vigent dels membres de l’IEII. Aquesta relació dels membres servirà per definir el Consell d’Institut i per establir els quòrums corresponents a les reunions del Consell d’Institut. Servirà també com a cens electoral per a les eleccions del director de l’IEII, sotmès als períodes de publicació, d’impugnació i de resolució que estableixen les normatives corresponents de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La normativa d'adscripció de la tasca de recerca vigent a la UAB estableix:

Article 19. Procediment.

1. El procediment d’adscripció de l’activitat de recerca a un institut universitari o a un centre de recerca exigirà el compliment dels tràmits següents:

 1. a.      Presentació de la sol·licitud al Vicerectorat competent en matèria de recerca, amb còpia al Vicerectorat competent en matèria de personal acadèmic.
 2. b.      La sol·licitud farà esment de la recerca que es preveu dur a terme i la seva durada.
 3. c.       Juntament amb la sol·licitud, l’interessat haurà de presentar un informe del departament al qual pertany el professor i un informe de l’institut universitari o del centre de recerca d’acollida.

2. L’adscripció sol·licitada haurà de ser informada favorablement per la Comissió d’investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca.

3. La permanència de l’adscripció del professor com investigador a un institut universitari o a un centre de recerca es revisarà almenys cada cinc anys, en funció de les prioritats i les orientacions d’ambdues parts, i en qualsevol cas s’entén que no té caràcter indefinit.

Campus d'excel·lència internacional U A B