GRUP MIRAS

Creat l'any 2009, el grup de recerca MIRAS del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona es dedica a la recerca i a la formació en mediació i interpretació en l'àmbit social.

La idea de la creació del grup sorgeix arran d'una necessitat social. Avui dia i, sobretot, a causa de l'augment dels fluxos migratoris en el món globalitzat, són moltes les llengües i les cultures que comparteixen els mateixos espais. Aquesta situació ha accentuat la necessitat de crear solucions específiques que facin possible la comunicació entre individus i col·lectius d'una mateixa societat, amb l'objectiu de garantir la convivència i l'enriquiment mutu.

 Davant d'aquesta demanda social, Catalunya s'enfronta especialment a la manca de formació especialitzada per a traductors i intèrprets en l'àmbit dels serveis públics. Des de les universitat i, concretament, des dels centres d'ensenyament de traducció i interpretació, ja s'ha començat a fer evident la necessitat de donar resposta a aquesta demanda, però als plans d'estudis actuals la presència de continguts vinculats amb la traducció i la interpretació als serveis públics és encara molt escassa. Per aquest motiu, considerem que només a partir d'una recerca que abordi aquest tema podrem elaborar propostes formatives que ens ajudin a donar resposta a la demanda social actual.

 Per tot això, el grup treballa en l'obtenció d'informació sobre aquesta nova pràctica professional i, concretament, sobre les competències i el tipus de formació específica que requereix, sobre el seu radi d'acció, sobre les llengües més sol·licitades, etc. Tota aquesta informació ha de servir per treballar en els currículums i programacions que seran la base de la formació de futurs professionals. A més a més, els resultats de la recerca contribuiran a l'elaboració de materials didàctics per a una formació destinada a orientar els centres docents que estiguin interessats en introduir el nou perfil als seus plans d'estudis de grau o de postgrau. 

 En aquest context, tenint en compte la manca de formació específica i de directrius clares sobre l'actuació dels traductors i intèrprets que treballen en l'àmbit social, i conscients que les traduccions i interpretacions poc veraces poden privar les minories dels seus drets, ens proposem com a principals objectius:

  1. Descriure la situació al context català;
  2. Definir com hauria de ser la formació;
  3. Crear vincles amb els agents implicats: mediadors-intèrprets i administració.

 El grup de recerca MIRAS incorpora a la seva estructura professores, intèrprets i mediadores professionals i joves investigadores que duen a terme la seva activitat en els àmbits de la traducció i interpretació de conferències, la mediació i la interpretació per als serveis públics, la immigració, la formació i la comunicació intercultural.

Un apunt terminològic

 El nom del nostre grup de recerca pretén reflectir la realitat que vivim al context català: mediadors i intèrprets comparteixen la tasca comuna de facilitar la comunicació entre la població immigrada i els proveïdors de serveis públics. Tanmateix, la qüestió de la terminologia en aquest àmbit de recerca ha estat extensament debatuda i, per això, pensem que és apropiat fer un petit apunt pel que fa a aquesta qüestió.

 En primer lloc, hem de dir que no entenem mediació amb el significat que se li pot atribuir en el cas de “mediació de conflictes”, “mediació familiar” o “mediació comunitària”. En el nostre cas, ens referim a la mediació entre llengües i cultures, sobretot tenint present que la tasca de la interpretació ja implica, per se, la mediació. Som conscients que l'ús de la paraula “mediació” pot crear confusió, però tot i això, l'hem volguda incloure en el nom del grup, perquè té un ús molt estès entre els professionals que treballen amb la població immigrada.

 En segon lloc, els instruments de recerca que dissenyem els dirigim tant a mediadors com a intèrprets i, de fet, molts dels professionals a qui els hem dirigit encara tenen els seus dubtes de si són més aviat mediadors o són més aviat intèrprets. Pensem que, més enllà del nom que se'ls vulgui donar, tots dos perfils comparteixen la tasca de la interpretació d'enllaç en contextos que en ocasions presenten dificultats que van molt més enllà de la llengua o de les diferències culturals: en l'àmbit sanitari, haver de transmetre notícies que no sempre són bones; en l'àmbit educatiu, haver d'encarar casos durs com el maltractament infantil; en els àmbits judicial i policíac, haver de treballar sota la pressió que suposa la marcada diferència de poder entre els participants en la interacció; i tot això només per posar alguns exemples de situacions complexes.

 Els mediadors, així doncs, també fan d'intèrprets en moltes ocasions, quan actuen com a pont entre dos interlocutors que no comparteixen una mateixa llengua. Alhora, però, poden assumir altres funcions: formar els proveïdors dels serveis públics (mestres, metges, treballadors socials) sobre temes diversos de la cultura de les comunitats immigrades (sistema educatiu i sanitari dels països d'origen, hàbits alimentaris, etc.); assessorar les persones immigrades en consultes puntuals (sobre temes com l'empadronament, l'habitatge, el reagrupament familiar, l'escolarització, etc.) i altres tasques relacionades amb la millora de la convivència entre cultures. En canvi, la tasca dels intèrprets és molt més específica: en una conversa, traduir els missatges d'uns interlocutors que no comparteixen la mateixa llengua.

 El debat pel que fa a la terminologia, tal com dèiem, queda obert, si bé sembla que el consens vers Traducció i Interpretació als Serveis Públics (TISP) es va consolidant com a  l'opció més estesa. És, per exemple, el terme que ha adoptat la xarxa interuniversitària Comunica, de la qual el nostre grup forma part. En aquest aspecte, aquest és també el terme que hem decidit utilitzar en la nostra recerca acadèmica (articles, ponències, presentacions), en un intent de contribuir a l'homogeneïtzació a favor d'aquesta denominació.

Campus d'excel·lència internacional U A B