Publicacions

Export 1 results:
[ Author(Asc)] Títol Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is E  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
J. Escoda i González-Martín, C., «Música i interculturalitat: coneixent a l'«altre» a través de la figura d'un culture bearer», in VIII Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa (CIMIE19), Lleida, In Press.
Campus d'excel·lència internacional U A B