Projectes en curs

Nivelación de competencias en la adquisición de la competencia traductora (traducción escrita), Ministerio de Economía y Competitividad, 2014-2017 (FFI2013-42522-P)

- "TREC - Red temática de investigación empírica y experimental en traducción". Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2010-11995-E, 1/9/2011 - 31/12/2013) Web

- Grup de recerca consolidat, Ajuts per donar suport als grups de recerca consolidats de Catalunya (SGR), Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, 2009-2013 (2009SGR 00064).

- “Estudio empírico de la adquisición de la competencia traductora en traducción escrita”, Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010-2012 (FFI2009-07960).

 

Nivelación de competencias en la adquisición de la competencia traductora (traducción escrita), Ministerio de Economía y Competitividad, 2014-2017 (FFI2013-42522-P)

La finalitat del projecte és la d’establir nivells d’acompliment en l’adquisició de la competència traductora en traducció directa i inversa en el context europeu. S’estableixen els següents objectius:

1. Descriure les competències específiques que intervenen en l’adquisició de la competència traductora.

2. Definir les competències específiques pròpies dels camps d’especialització del traductor.

3. Descriure els resultats d’aprenentatge propis de cada nivell.

Els resultats del projecte aportaran una base comuna en el sector educatiu i professional, que facilitarà la comparació entre diferents sistemes de qualificació i servirà d’orientació per: elaborar programes de traducció, determinar certificats, reconèixer i convalidar títols, establir perfils educatius i professionals, dissenyar l’avaluació (elaboració d’exàmens, disseny d’avaluació formativa i diagnòstica), elaborar manuals i materials d’ensenyament i establir pautes de control de qualitat professional.

Aquesta base comuna ja existeix en el cas de l’ensenyament de llengües: el Marc Comú Europeu de Referència (MCER), però no per a l’ensenyament de la traducció. En el cas de la traducció, és essencial a causa de la importància que té la formació de traductors en el context d’una Europa multilingüe i d’un món globalitzat, d’una creixent mobilitat professional i acadèmica i de fluxos migratoris. A més, cal afegir-hi els requeriments d’unificació acadèmica que introdueix l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

El projecte suposa una transferència de coneixements a la societat i una continuació dels resultats de les dues investigacions fonamentals prèvies i de caràcter experimental realitzades per PACTE: la investigació sobre la Competència Traductora (CT) i la investigació sobre l’Adquisició de la Competència Traductora (ACT).  (http://grupsderecerca.uab.cat/pacte/).

En la investigació s’utilitzaran mètodes tant qualitatius com quantitatius. Per a l’elaboració de la proposta d’anivellament es partirà de les dades quantitatives i qualitatives recollides en les investigacions prèvies de PACTE sobre la CT i l’ACT, la contrastació de documentació curricular de diversos centres europeus de formació de traductors i el judici d’experts del món professional i acadèmic de la traducció.

En la investigació hi participaran diversos tipus d’agents:

- Representació del món acadèmic de la traducció (institucions i docents). Es preveu la participació d’un 20 centres i de 100 docents especialitzats en la formació de traductors.

- Representació del món professional de la traducció del àmbit públic i privat: traductors en actiu de diversos àmbits, representants d’associacions professionals i ocupadors. Es preveu la participació de 50 professionals.  

-Experts aliens al món de la traducció: un expert en anivellament i un especialista en gestió de projectes educatius.

16 entitats ja han manifestat l’interès a participar en el desenvolupament del projecte i en els resultats que s’obtinguin.

La investigació es desenvoluparà en tres grans fases:

1. Elaboració d’un primer esbós de descriptors de cada nivell.

2. Comprovació de la proposta de descriptors de cada nivell (sotmetiment al judici d’experts).

3. Anàlisi de les dades obtingues mitjançant el judici d’experts i revisió de la proposta.


Estudio empírico de la Adquisición de la Competencia Traductora en traducción escrita, Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010-2012 (FFI2009-07960):

L’objectiu del projecte és estudiar empíricament l’adquisició de la competència traductora (ACT) en traducció escrita en estudiants de traducció.

Es tracta d’una investigació empíricoexperimental de caràcter longitudinal, que inclou mesures repetides (repeated measurement), de les variables experimentals en un període de temps i en diferents moments. Les variables dependents són: Coneixements de traducció, Eficàcia del procés, Presa de decisions, Projecte traductor, Identificació i resolució de problemes, Ús de recursos instrumentals. La variable independent és l'Experiència en traducció, que inclou sis categories: principiants, estudiants de segon curs, estudiants de tercer curs, estudiants de quart curs, estudiant acabats de llicenciar i traductors professionals. Una altra variable independent és el tipus d'intervenció pedagògica.

S’estudien cinc mostres de 30 subjectes cadascuna (150 subjectes en total) entre els estudiants dels diferents cursos de la titulació de Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que pertanyen a les sis combinacions lingüístiques de primera llengua estrangera: alemany, francès, anglès – espanyol, català.

Es creuen dades dels resultats obtinguts de l’estudi del procés i del producte per tal de garantir la validesa de la descripció. Per a l’estudi del producte, s’utilitza la metodologia de corpus electrònics i s’inclou un indicador transversal que és l’acceptabilitat dels resultats.

Els instruments de recollida de dades són de tipus diferent: traduccions (directa i inversa); enregistraments amb els programes informàtics Proxy i Camtasia; qüestionaris inicials de selecció dels subjectes, qüestionari de problemes (per a la traducció directa i inversa) i qüestionari de coneixements de traducció; entrevistes estandarditzades. Alhora, s’elabora un corpus electrònic amb les traduccions realitzades pels subjectes.

Per a l’anàlisi de les dades s’elaboren models d’anàlisi descriptius, que defineixen indicadors i índexs, i es creuen dades de diversos indicadors (triangulització). S'utilitza el programa estadístic SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) i el programa de gestió i anàlisi de corpus WordSmith Tools.

Com a passes prèvies a l'experiment, estan previstes proves exploratòries i pilot per tal de garantir la validesa interna i externa de la investigació.

El coneixement del procés d’Adquisició de la competència traductora ens aportarà dades sobre les diverses fases seguides i les seves característiques, així com sobre el comportament dels millors estudiants en les diferents etapes de formació, cosa que revertirà en un millor disseny curricular en la formació de traductors.

Campus d'excel·lència internacional U A B