Presentació

El Grup d'Història del Parlamentarisme (GHP), dirigit pel catedràtic Borja de Riquer, ha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya (DURSI)  com a Grup de Recerca Consolidat SGR (finançat) els anys 2005 (2005SGR 00802) i 2009(2009 SGR 00920).

Els membres del grup porten anys treballant de forma conjunta en tasques de recerca que s’han concretat en col·laboracions a projectes de recerca finançats pel MEC/MICINN o la Generalitat de Catalunya, publicacions conjuntes a obres col·lectives, organització de Jornades, Col·loquis i altres activitats acadèmiques, etc.

El GHP es nodreix, per tant, d’aquesta experiència conjunta de recerca i de la incorporació d’alguns investigadors d’altres universitats espanyoles i estrangeres amb qui també hi ha vincles de treball conjunt en el passat i projectes concrets de col·laboració en el futur.

Objectius generals del grup:

- Creació d’un Diccionari Biogràfic de Parlamentaris de Catalunya

Elaboració d'un Diccionari Biogràfic de Parlamentaris de Catalunya (1810-1939) amb la informació personal, professional, política i l'activitat parlamentaria dels diputats i senadors que han representat a Catalunya en les Corts Generals.
Per portar a terme aquest objectiu el GHP ha elaborat un Sistema d'Informació Documental, xarxa de bases de dades interrelacionades, que permet agrupar en una mateixa aplicació la informació biogràfica, bibliogràfica i documental sobre els parlamentaris i alts càrrecs polítics catalans del s. XIX i XX. La recollida i centralització de la informació factual (biogràfica), bibliogràfica (investigacions i documents secundaris) i documental (documents primaris) en una mateixa infraestructura de suport a la recerca permet l'establiment de múltiples variables d'investigació (ideologies, estudi de la "qüestió catalana" en diferents períodes i conjuntures històriques) i l'elaboració de productes derivats de l'explotació de la informació aplegada i analitzada (diccionari biogràfic de parlamentaris catalans, vocabulari de terminologia política, bibliografies específiques) .
L'elaboració del Diccionari Biogràfic s'ha dividit en diferents projectes i línies d'investigació:

        - Diccionari Biogràfic de Parlamentaris de Catalunya 1810-1868 (vinculat al projecte "Diccionario Biográfico de los Parlamentarios Españoles 1810-1854", realitzat conjuntament amb més de 44 universitats espanyoles i americanes i 200 investigadors)
        - Diccionari Biogràfic de Parlamentaris de Catalunya 1869-1923
        - Diccionari Biogràfic de Parlamentaris de Catalunya 1931-1939 consultable a : http://historia-parlamentaris.uab.cat

- Línies de recerca.

A nivell historiogràfic, l'explotació de les dades recollides serveixen per avançar en diferents línies d'investigació:
       - Els diputats catalans i la tasca parlamentària realitzada en relació amb els seus districtes respectius i les principals línies de conflicte sociohistòric, i entorn el concepte de representació política durant els períodes cronològics tractats.
       - Els moviments polítics en què els parlamentaris s’han integrat i n’han estat representants, principalment el catalanisme i el republicanisme.
       - La reflexió teòrica i metodològica sobre la prosopografia i la biografia política considerats com a gènere historiogràfic amb entitat pròpia, i sobre la institució parlamentària i d’altres institucions polítiques de caire representatiu.

- Activitats de divulgació científica.

Al llarg del període 2005-2008 s’han realitzat diferents tasques de divulgació de les tasques investigadores del Grup de Recerca en forma de diferents jornades de treball organitzades a la Universitat Autònoma de Barcelona. Periodicament s’organitzen  seminaris de debat sobre els parlamentaris catalans en la política espanyola”. Aquests són seminaris d’intercanvi d’experiències de recerca sobre els parlamentaris i de transmissió de metodologies i de plantejaments teòrics.

El GHP ha creat un Seminari del segle XIX que pretén aglutinar a una xarxa d’investigadors i estudiosos d'aquest segle, i que vol consolidar i divulgar des del  Blog “Vuit-cents. Mirades al segle XIX”.

Vuit-cents. Mirades al segle XIX és el blog que manté el seminari permanent del mateix nom. S'ocupa del llarg segle XIX, de 1789 a 1914, busca el contacte entre els especialistes que hi treballen, en persegueix la revaloració com a objecte d'estudi i en reivindica la seva especial actualitat al començament del segle XXI. A Vuit-.cents tenen cabuda les activitats acadèmiques, publicacions i manifestacions culturals que es refereixin a aquest període, però també i sobretot les reflexions i comentaris a què totes elles donin lloc. Elaborat de forma col·lectiva, el blog s'ha concebut alhora con un espai d’anunci i com un lloc de trobada i debat.

- Formació d’investigadors.

En el període 2005-2011 el Grup de Recerca ha format 5 becaris ( 4 FPI del Ministerio de Educación i 1 PFI de la Generalitat de Catalunya) en les tasques de formació en la  investigació històrica i la gestió documental posterior. Han treballat en les diferents tasques d’investigació en fonts primàries i secundaries, tractament de dades documentals,  gestió de les bases de dades i redacció de biografies. Aquests han participat de manera activa en totes les tasques del Grup de Recerca. En aquest sentit, s’ha format al becari d’una manera integral aportant-li els coneixements i les competències essencials per a desenvolupar-se en la investigació històrica des de diferents aspectes.

- Accions de transferència de coneixement.

      . Participació i consolidació d’una Xarxa espanyola d’Estudis Parlamentaris. El GHP s’ha incorporat de manera efectiva a una sèrie d’estructures d’equips d’investigació sobre el parlamentarisme de diferents nivells. En primer lloc, i sota el patronatge del Congrés i el Senat espanyol, així com també pel Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) l’any 2006 es feren els primers passos per a la organització d’una xarxa de grups de diferents territoris de l’Estat amb la finalitat de coordinar les investigacions per a poder assolir un intercanvi d’informació i un resultat comú que permetés analitzar de manera global, alhora que particular, l’evolució del parlamentarisme i els seus aspectes col·laterals a Espanya durant els segles XIX i XX. Aquest projecte, "Diccionario Biográfico de Parlamentarios Espanyoles 1810-2004",consolidat a partir de l’any 2008, compta en un primer moment amb equips d’investigació de les Universitats del País Basc (UHE/UPV), Madrid (Universidad Complutense, UCM), Castella-Lleó (Universidad de Valladolid), Andalusia (Universidad de Sevilla) i Catalunya (UAB) i amb la col·laboració total de 44 universitats espanyoles i americanes.

       . Participació en xarxes científiques i en trobades temàtiques sobre la història del parlamentarisme: s’està treballant en la consecució d’una Xarxa Europea d’Estudis Parlamentaris en coordinació amb grups de recerca de diferents països com França, Itàlia, Gran Bretanya i Portugal. Aquesta Xarxa de la mateixa manera que l’espanyola, permetria produir estudis comparats entre els diversos països integrants, intercanvi d’experiències i d’informació i la difusió de productes d’un abast molt superior. Aquesta Xarxa, finançada per la Unió Europea, permetria inserir l’estudi sobre els representants parlamentaris catalans en les Corts Generals espanyoles, alhora que el conjunt de l’Estat en l’àmbit europeu per a realitzar diversos i múltiples estudis. L'objectiu final és la creació d'un centre d’estudis parlamentaris a nivell europeu permanent que analitzés la representació del Parlament Europeu.

Campus d'excel·lència internacional U A B