Grup de Recerca Reconegut i Finançat per la Generalitat de Catalunya   2014 SGR 1169


El grup de recerca, composat per investigadors/es del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Departament d’Arqueologia i Antropologia de la Institució «Milà i Fontanals» del CSIC compta amb una llarga trajectòria comuna que es reflecteix en la participació conjunta en projectes de recerca des de fa 20 anys. Ambdues institucions han formalitzat aquest vincle mitjançant la creació i concessió, al 2005, del reconeixement de l’equip (AGREL) renovat al 2009 i el 2014 (AGREST) com a Grup de Recerca Consolidat per part de l’AGAUR.

Els objectius del gruo de recerca es centren en l’estudi de les dinàmiques de canvi social des d'una perspectiva diacrònica. Mitjançant aquesta investigació es pretén ampliar el coneixement sobre les dinàmiques que regeixen les formes d'organització de les societats humanes i arribar a obtenir nivells d'explicació sobre l'estabilitat i el canvi en les societats humanes, així com de les causes de desenvolupament d’aquestes. Per estudiar el canvi és necessari partir de l’estudi de la gestió dels recursos; és a dir, com s’organitzaven les societats per a la producció, distribució i consum de béns i per a la reproducció social. L’anàlisi de les relacions de producció i reproducció social parteix de la reconstrucció i caracterització de les estratègies implementades en la gestió dels diferents tipus de recursos. Concretament el nostre interès es centra en conèixer la dinàmica de producció-ús dels béns i instruments de les societats estudiades i la dinàmica de consum dels aliments per part de les societats estudiades (paleodieta). Entendre aquestes dinàmiques passa necessàriament per estudiar el context ecològic i ambiental en el que tenen lloc aquestes activitats.

Campus d'excel·lència internacional U A B