Banc biològic

El Banc Biològic del Zoo de Barcelona es un establiment, sense ànim de lucre, que obté, processa, caracteritza, emmagatzema i distribueix mostres biològiques concebudes amb finalitats diagnòstiques, d’investigació biomèdica o de docència. El Banc gestiona l'arxiu del material processat i emmagatzemat en altres centres i en el propi, emmagatzemant i distribuint tota classe de material biològic. 

L’objectiu principal del Banc és el de posar a disposició de la comunitat científica el material biològic necessari en les condicions òptimes que assegurin la competitivitat i excel·lència de la investigació. 

El Banc és una entitat multicèntrica que té disponibilitat de material biològic en les dependències del Zoo de Barcelona, del Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària de la UAB, i d’altres llocs en funció del tipus de material que es tracti i dels professionals que processaran i faran custòdia del material. 

El Banc depèn directament del Zoo de Barcelona. Format per un director que gestionarà les peticions i s’encarregarà de comunicar-ho per aprovació al Comitè Científic del Banc (composat pel director científic del Zoo, el cap dels serveis veterinaris del Zoo i el director del Banc), de subministrar i rebre omplert de forma adequada el formulari de compromís per part del sol·licitant, de l’enviament de les mostres, del seguiment de l’ús de les mateixes, del seguiment dels rèdits a què doni lloc el material subministrat, de la valoració final de l’ús del material i finalment de realitzar un informe anual que resumeixi totes les accions endegades i el resultat de les mateixes. Per a les mostres que no provinguin del Zoo de Barcelona se seguirà el mateix procediment però sense la necessitat d’aprovació per part del Comitè Científic del Zoo; el director cercarà l’aprovació de la institució donant del material sol·licitat.

Campus d'excel·lència internacional U A B