Línies dintervenció

La Càtedra de Formació i Educació Viàries, amb el suport del Servei Català de Trànsit, té com a finalitat reduir l'accidentalitat de trànsit mitjançant la formació, la difusió, la documentació i la recerca, i servirà també per dinamitzar i i afavorir la col·laboració entre entitats, professors i equips investigadors d'altres universitats en la línia de la reducció de l'accidentalitat en la mobilitat des de la formació i l'educació viària.

L'opció per reduir l'accidentalitat del trànsit ens porta a:

  1. Defugir els models que ens distrauen i no ens ajuden a reduir els accidents.
  2. Cercar models que expliquen els accidents i ens indiquen com prevenir-los i evitar-los. Ara per ara, sembla que els models de l'anàlisi de l'accident, de qualitat total, de canvi d'actituds i dels factors de risc i mesures preventives, entre altres, són els principals enfocaments que ens inspiren com hem d'elaborar els materials, els programes i les línies de recerca.

També aquesta opció ens fa utilitzar tots els agents que intervenen en la reducció de l'accidentalitat i en tots els àmbits i etapes del vianant i conductor.

Aquesta intervenció es concreta en la reducció de l'accidentalitat: 

  1. Des de l'escola. L'educació viària a l'escola l'entenem com una manera de conèixer els factors de risc i mesures preventives pròpies de la seva edat i també en una perspectiva de futur conductor i vianant. El respecte a un mateix i als altres en l'ús de la via com a vianant i usuari de vehicles és el fonament de l'educació viària.
  2. Des de la formació inicial dels conductors. Creiem que l'educació viària no només s'ha de fonamentar en el coneixement de les normes de circulació i en afavorir les destreses de la conducció; els conductors menors de trenta anys coneixen bé la normativa, tenen molts reflexos i destresa i són, en canvi, els que més en pateixen les conseqüències. La formació dels futurs conductors, dels preconductors, és una part important d'aquesta fase.
  3. Des de la formació permanent del conductor. En teoria, els accidents de trànsit no es produeixen pel fet que els conductors no hagin après a conduir, sinó que una gran part dels accidents de trànsit es donen perquè hi ha un buit que no es contempla, el de l'educació viària, entesa amb el sentit d'integrar un comportament responsable segons les mesures preventives dels accidents.
  4. Des de la formació de formadors. La formació de formadors és una via útil d'aplicar els programes de formació per educar els usuaris de la via de manera integral i responsable. Els materials i els cursos per a l'obtenció del certificat per a l'acreditació dels formadors viaris estan fonamentats en la millora de la conducció segura. La reducció de l'accidentalitat en nombre d'accidents i la disminuició en la intensitat dels danys formen part dels objectius de la formació de formadors.
  5. Des dels objectius i els processos de prevenció i intervenció. La consecució dels objectius passa per contemplar totes les etapes evolutives, tots els agents que intervenen en la redució de l’accidentalitat i tots els àmbits presents en la conducció segura. A més de la  prevenció primària i secundària la reducció de l’accidentalitat passa per:

                > la reeducació de les persones com a usuaris de la mobilitat.

                > la compensació dels danys ocasionats a les víctimes.

                > la col·laboració en serveis de prevenció social i institucional com a condició
                   imprescindible per aconseguir de manera eficaç la reducció de l’accidentalitat.

        D’aquest manera es tracten tots els possibles processos per a obtenir la màxima eficàcia en la reducció
        de l’accidentalitat.
    6. La metodologia d’intervenció. Cada acció formativa i educativa és una recerca.

Entenem la formació i l'educació com una recerca per a la millora de la conducció segura. La formació i l'educació integrades en un disseny de recerca controlen els resultats obtinguts a curt i a llarg terminis i ens ajuden a progressar en un procés d’innovació permanent.

Campus d'excel·lència internacional U A B