LINIES DE RECERCA

Prenent com a punt de partida l’enfocament de la JUSTICIA SOCIAL i la perspectiva col·laborativa en orientació, es desenvolupen projectes de recerca i de transferència que afavoreixin la participació, l’apoderament i la inclusió de persones i col·lectius diversos. Les línies de recerca inclouen projectes adreçats a institucions, administracions, comunitats i col·lectius en processos relacionats amb l'educació, la formació, el treball, el lleure i l’exercici de la ciutadania en una perspectiva al llarg i ample del cicle vital.

L’equip de recerca DO té les següents línies de recerca:

  • FORMACIÓ de persones amb discapacitat. Orientació integrada en la formació en instituts, centres de formació ocupacional i centres de formació per al treball.
  • Desenvolupament de projectes d’orientació per al desenvolupament professional, projectes d’INCLUSIÓ en entorns de TREBALL per a joves, per a persones adultes, per a persones amb discapacitat.
  • Promoció del LLEURE inclusiu en contextos comunitaris, amb accions de treball conjunt amb tots els col·lectius implicats.
  • Desenvolupament de projectes d’orientació i de participació comunitària i de CIUTADANIA per a la protecció de drets i la participació efectiva de col·lectius vulnerats.
  • Accions i projectes adreçats a PROFESSIONALS de CENTRES
  • Accions i projectes adreçats a COMUNITATS I a TERRITORIS
  • Accions i projectes per a definir POLÍTIQUES i per a l’ADMINISTRACIÓ PUBLICA, local i supramunicipal.
Campus d'excel·lència internacional U A B