Organització

L’òrgan decisori del grup de recerca és el plenari (format per totes les persones integrants del grup). Aquest es reunirà amb una freqüència trimestral. Addicionalment es poden convocar més plenaris si és adient.

Les decisions es prendran per consens (sempre que sigui possible).

De cada plenari se’n generarà una acta on es recolliran les persones assistents, els temes tractats i els acords presos.

Cada projecte generarà l’estructura organitzativa que necessiti (reunions, plenaris, etc.).

El grup té un investigador/a principal (IP) que serà rotatori per períodes de 3 anys.

De l’organització interna del grup se n’encarrega el coordinador de grup, que no necessàriament ha de ser l’IP del grup, i que també serà rotatori per períodes de 3 anys.

Cada projecte liderat pel grup tindrà el seu propi investigador principal.