Línies de Recerca

L’ANTROPOLOGIA DE L'EDUCACIÓ és l’estudi teòric, etnogràfic i comparatiu de l’organització de la transmissió i l’adquisició culturals, i en concret, dels processos d’enculturació i d’escolarització, des de les perspectives de la diversitat i la desigualtat. Parteix d’un abordatge crític dels fenòmens relatius a la producció de nous subjectes culturals a cada generació. Investiga, per tant, les experiències i entorns d’aprenentatge dels humans, des de les pràctiques de criança fins els sistemes educatius, en el context de les seves estructures i institucions, i les seves dinàmiques i objectius socials, culturals i polítics. A nivell institucional, el seu referent és el Council of Anthropology and Education (CAE), fundat el 1954 dins de l’American Anthropological Association (AAA) http://www.aaanet.org/sections/cae/cae-home.html

EMIGRA porta a terme projectes en 4 línies de recerca especialitzada en el camp de l'Antropologia de l'Educació:

1) Migracions i Educació.

Des de 1994, aquesta línia ha tingut total continuitat fins el present. A partir de nombrosos treballs etnogràfics en totes les etapes educatives, que han contribuit a emplenar l’escassesat existent a Espanya en aquest àmbit, aquesta línia de recerca s’ha centrat especialment en els aspectes següents: processos i experiències de marginalització d’infants i joves d’origen estranger dins de les institucions educatives; impacte de les polítiques i les pràctiques educatives universals i específiques de les quals són destinataris; relacions entre escoles, famílies i comunitats en societats receptores; processos multilingües i relacions interculturals dins i fora de les institucions educatives.

Selecció de publicacions d'EMIGRAen aquesta línia:

Pàmies, J., Carrasco, S.,  Narciso, L. (2012) A propósito de la acogida de alumnado extranjero. Paradojas de la educación inclusiva en Cataluña (España), Monográfico Migración y educación: desafíos para la integración, Revista Iberoamericana de Educación Inclusiva, vol. 5 (3)

Carrasco, S., Pàmies, J., Bereményi, B.A., Casalta, V. (2012) Más allá de la "matrícula viva". La movilidad del alumnado y la gestión local de la escolarización en Cataluña, PAPERS. Revista de Sociologia, 97 (2)

Carrasco, S., Pàmies, J.; Ponferrada, M.; Ballestín, B.; Bertran, M. (2011) Segregación escolar e inmigración en Cataluña: aproximaciones etnográficas, in F. J. García Castaño & S. Carrasco (eds.) Población inmigrante y escuela. Conocimientos y saberes de investigación. Textos reunidos en homenaje a Eduardo Terrén Lalana. Colección Estudios Creade N.º 5. Madrid: Ministerio de Educación (book chapter) pp 367-400

Carrasco, S., Pàmies, J. & Ponferrada, M. (2011) Fronteras visibles y barreras ocultas: la experiencia escolar del alumnado marroquí en Cataluña y mexicano en California, Revista Migraciones, 29, pp 31-6

Casalta, V. (2011) De las prácticas escolares al habitus docente. El profesorado y la integración de los hijos e hijas de familias inmigrantes en la escuela, EMIGRA Working Papers, 129.

Paniagua, A. (2011) Tan fuerte como su eslabón más débil. El caso de las AMPA en la integración escolar y social de las familias inmigradas. EMIGRA working papers, 132.

Carrasco, S. & Gibson, M. (2010) La educación de los jóvenes de origen inmigrante en secundaria: algunas lecciones comparativas desde Cataluña y California, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 90. pp 59-76

Ballestín, B. (2010) Los niños de la inmigración en la escuela primaria: identidades y dinámicas de des/vinculación escolar entre el ‘colour-blindness’ y los esencialismos culturalistas, Poveda D., Jociles M.I., Franzé, A.) Etnografías de la infancia: discursos, prácticas y campos de acción. Madrid: La Catarata.

Ballestín González, B. (2010) Entre la força del prejudici i l'efecte Pigmalió: "cultures d'origen" i resultats escolars dels fills/es de famílies immigrades,  Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia, 15 (1), 61-89.

Carrasco, S., Pàmies, J., Bertran, M.  (2009) Familias inmigrantes y escuela: desencuentros, estrategias y capital social, Revista Complutense de Educación, Vol 20 (1), pp 55-78

Ponferrada, M. (2009) “Efectos escolares y sociales de la separación por niveles en un instituto de secundaria de la periferia de Barcelona”, en Papeles de Economía Española, nº 119

Pàmies, J (2008) Identitat, integració i escola Joves d'origen marroquí a la perifèria de Barcelona. Col·lecció Aportacions núm.32. Observatori Català de la Joventut. Generalitat de Catalunya.

2) Migracions, Infància i Família.

Aquesta línia de recerca es va iniciar el 1999 amb la creació de l’Àrea d’Immigració de l’Institut d’Infància i Món Urbà i l’elaboració dels Informes de la Infància i les Famílies 2002 i 2005 sota la direcció de la Dra. Silvia Carrasco. Explora l’especificitat de l’experiència d’infants i joves, i de les seves famílies, en les migracions internacionals i analitza les seves condicions de vida i expectatives a les societats receptores. Destaca per una perspectiva contrària a l’adultocentrisme que ha dominat fins ara l’estudi de les migracions. La segona tasca prioritària d’aquesta línia de recerca és, a més, l’anàlisi comparativa i internacional de les polítiques públiques en general, i de les polítiques d’integració en particular, i el seu impacte en les vides dels infants, joves i famílies afectats per les migracions (Whitehead et al., 2005). Les recerques es centren tant en aquells que han acompanyat a les seves famílies durant i després dels desplaçaments i aquells que han nascut en destí. Aquesta línia s’ha reforçat l’any 2009 amb la creació de la xarxa internacional CMI (Children, Migrations & Identities) en la qual participa EMIGRA: http://www.swan.ac.uk/cmpr/Research/ChildrenandMigration/CMInetwork/

Selecció de publicacions d'EMIGRA en aquesta línia:

Ballestín, B., i Roca, C. (2011) La Infància i les famílies procedents de la immigració estrangera a Catalunya en xifres: població, llars i nuclis, Revista Catalana de Sociologia, 25, 51-72.

Ballestín, B. (2009) La observación participante en primaria: ¿un juego de niños? Dificultades y oportunidades de acceso a los mundos infantiles, Revista AIBR. Antropólogos Iberoamericanos en Red, 4 (2) 229-244

Carrasco, S. (2006) Infancia e Inmigración, (AADD) La Infancia en Cifras en España I, Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 125-138

Bertran, M. (2005) Relacions entre famílies immigrades i institucions educatives en l’etapa de zero a sis anys. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, Finestra Oberta, 46. http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/419.pdf

Carrasco, S. (dir) Borison, A., Ballestín, B. (2005) Infància i Immigració: tendències, relacions, polítiques, Vol. II (AADD) Infàncies, Famílies i Canvis Socials a Catalunya, Barcelona: CIIMU http://ciimu.org/informes

Carrasco, S. ed. (2004) Inmigración, contexto familiar y educación. Proyectos y experiencias de la población marroquí, ecuatoriana, china y gambiana. Colección Educación y Sociedad, no. 15. Bellaterra: ICE-UAB

Carrasco, S. (2002) Sobre infancia e inmigración: consideraciones teóricas y metodológicas desde un informe de la situación en Barcelona, en García Castaño, F. J. y Muriel López, C., La inmigración en España: contextos y alternativas.  Granada: Laboratorio de Estudios Interculturales. ISBN 8492139080 

3) Educació, Gènere i Diversitat

En el context d’aquesta línia de recerca, cal especificar que el gènere està present en les investigacions del grup EMIGRA des de dues vessants. En primer lloc, transversalment, s’ha adoptat la perspectiva de gènere en les investigacions realitzades, i per tant, des de la consideració d’emfatitzar les relacions entre gènere/sexualitat i estudi de la diversitat en els contextos educatius formals (educació infantil, primària, secundària i universitats) i no formals (famílies, grups, serveis…). En segon lloc, les diferents recerques s’han adreçat específicament a estudiar les nenes, noies i dones com a col·lectius en relació amb els processos migratoris i l’educació. Cal destacar en aquest sentit, la incorporació de la teoria interseccional per a l’anàlisi de les desigualtats i de les trajectòries, tenint en compte diferents marcadors de diferència, on l’anàlisi del sistema sexe-gènere interacciona amb les categories de classe social, raça-ètnia, sexualitat, edat i discapacitat. Per una altra banda, el grup es dedica a estudiar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’educació, en contextos que es caracteritzen per la diversitat i l’atenció a col·lectius vulnerables. Alguns treballs actuals emergeixen fruit de la col·laboració entre EMIGRA i l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, com és la participació en el projecte MISEAL–Medidas de Inclusión Social en Instituciones de Educación Superior en América Latina y EGERA–Effective Gender Equality in Research and the Academia. 

Selecció de publicacions d'EMIGRA en aquesta línia:

Bertran, M; Ponferrada, M.; Pàmies, J. (2014) Gender, Family Negotiations and academic succes of young moroccan women in Catalonia. Race & Ethnicity.  (en premsa)

Rifà Valls, M. (2011). Postwar princesses, young apprentices, and a little fish-girl: Reading subjectivities in Hayao Miyazaki's tales of fantasy. Visual Arts Research, 37 (2), 88-100 [Girl Power].

Ponferrada, M.I.; Bertrán, M., Carrasco, S. (2007) Alumnas, trabajadoras y madres. Trayectorias de chicas y mujeres inmigradas, de minorías y de clases populares”. Dins de “Avanzando hacia la Igualdad en las ciencias sociales”. Guerrero, S. (coord). Diputación de Málaga y la Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer. 151-163.

Rifà Valls, M. (2009). Deconstructing immigrant girls' identities through the production of visual narratives in a Catalan urban primary school. Gender and Education, 21 (6), 671-688.

Ponferrada, M. (2008) Éxitos difíciles y fracasos invisibles: trayectorias y aspiraciones de jóvenes de clase trabajadora y de minorías en el área metropolitana de Barcelona. X Coloquio Internacional de Geocrítica. Diez años en el mundo, en la geografía y en las Ciencias Sociales. 1999-2008. Barcelona, 26-30 de mayo de 2008. Scripta Nova. Núm. 190 http://www.ub.es/geocrit/-xcol/31.htm

Carrasco, S. y Abajo, J. E. (2005) “Gitanas y gitanos en la encrucijada: cuestiones de género, éxito académico y cambio cultural”, en Fernández y García Molina, Multiculturalismo y educación. Teorías, ámbitos y prácticas, Madrid: Alianza Editorial.

Carrasco, S.; Bertran, M.; Ballestín, B.; Bretones, E. (2001) “Educación, aculturación y género desde la investigación en la realidad multicultural de Cataluña.”. Nómadas, 14.

Bertran, M. (2000) “De la relación con la madre: las mujeres como enculturadoras” en  Bertran y otros (ed.) De dos en dos. Las prácticas de creación y recreación de la vida y la convivencia humana. Madrid: Horas y horas, 55-80.

4) Població gitana, Canvis socioculturals i Educació.

Arran de les col·laboracions de formació i assessorament entre EMIGRA i l'Associació d'Ensenyants amb Gitanos, l’any 2002 es van iniciar també recerques conjuntes que han anat consolidant aquesta línia fins l'actualitat. Essent conscients de l'escassetat de recerques socioantropològiques i educatives sobre la situació del poble gitano en una societat progressivament multicultural i desigual, els nostres projectes es centren en les respostes dinàmiques de les comunitats gitanes als canvis sociodemogràfics, econòmics i polítics i en la necessitat de desenvolupar nous marcs explicatius. Es prioritza una perspectiva comparativa amb la Unió Europea i Amèrica Llatina, i està en un moment d'expansió amb la incorporació d'EMIGRA a la xarxa URBA-Rom http://urbarom.crevilles-dev.org/ i amb diversos projectes recents en curs.

Selecció de publicacions d'EMIGRA en aquesta línia:

Bereményi, B.A. (2012) Intercultural policies and teachers’ contradictory views. The Roma case in Catalonian schools. Intercultural Education Journal. Volume 23/1

Carrasco, S. & Bereményi, B. A. (2011) Roma culture and language: from assimilation to "additive recognition", Green Perspectives on Roma and Traveller Inclusion, Brussels: Green European Foundation http://www.gef.eu/news/roma-and-traveller-inclusion-in-europe-green-ques...

Bereményi, A. (2011) Prejuicios y estereotipos sobre el alumnado rumano en la escuela: cuando la etnicidad supedita la nacionalidad. Actas del I CIMA, Instituto de Migraciones de Andalucía, Universidad de Granada.

Bereményi, A. (2011) Equal schooling opportunities for Spanish Gitano students? Obstacles and possible solutions. Degirmencioglu, S.M. (ed.) Some still more equal than others? Or equal opportunities for all? – Strassbourg: Council of Europe Publishing

Abajo, J. E & Carrasco, S., coords.(2004) Experiencias y trayectorias de éxito escolar de gitanas y gitanos en España. Colección Mujeres en la Educación, no. 4. Madrid: CIDE-Instituto de la Mujer

5) Infància, Joventut i Diversitat sociocultural.

Des de principis dels anys 90, EMIGRA van començar a introduir reflexió, formació i recerca sobre Enculturació i Diversitat als estudis d'Antropologia Social i Cultural de la UAB, principalment en forma d'una primera assignatura a l'antic Máster acadèmic en Investigació Bàsica i Aplicada en Antropologia. Molts dels projectes i publicacions esmentades més amunt es poden ubicar, en un sentit general, dins d'aquesta orientació, però resulta també imprescindible abordar separadament la vida infantil y juvenil a la institució escolar per contrast amb altres àmbits que, tot i ser propers a vegades, ens permeten conèixer i analitzar altres potencials i altres problematiques que els afecten o en les quals es troben involucrats. La referència de la recerca antropològica sobre infància és el Anthropology of Children and Childhood Interest Group creat el 2007: http://www.aaacig.org/

Selecció de publicacions d'EMIGRA en aquesta línia:

Bertran, M. i Carrasco, S. (2002) La evolución de la teoría de la enculturación y el redescubrimiento de la infancia, dins de González, A. y Molina, J. L. (eds.) Abriendo surcos en la tierra. Homenaje a Ramón Valdés del Toro, Publicacions d'Antropologia Cultural, 22, 369-392.

Molins Pueyo, C. (2006) "Cultural Change and Play: on Schools’ Misunderstanding of teenage Knowledge " in PlayRights Journal. An International Journal of the Theory and Practice of Play. vol. 27 (1), 4-11.

Hernández Villasol, R. (2011) Jóvenes, producción cultural y espacio público. Exploración etnográfica en espacios lúdico-deportivos de Atenas y Barcelona. Emigra Working Papers, 130.

Roca, N. (2011) Construint identitats flexibles. Joves adults d'origen extracomunitari a Barcelona, Emigra Working Papers, 131.

Prado, S. & Llana, C. (2007)  Álbums para o Reencontro. Ribadavia e os Ribadavienses V. Imaxes da infancia. Ourense: Xunta de Galicia/Museo Etnolóxico.

 

ALTRES PUBLICACIONS RECENTS D'EMIGRA EN ANTROPOLOGIA DE L'EDUCACIÓ:

Narciso, L. (2010) Anàlisi de la producció científica sobre la immigració negroafricana a Espanya i Catalunya, a Quaderns-e, 2011, 15 (2)   pp. 76-95

Marin, I., Molins, C. et al. (2010) Els patis de les escoles: espais d'oportunitats educatives. Informes Breus, 31. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. En línia http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/525.pdf

Carrasco, S., Villà, R.; Ponferrada, M.; Casañas, E. (2010) La mediació escolar a Catalunya, in Casanovas, P., et al., coords., Llibre Blanc de la mediació a Catalunya: perspectives sociojurídiques. Barcelona: Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya - Editorial Huygens, pp 451-569 (Full report n. 8) http://www.llibreblancmediacio.com/

Ponferrada, M. &  Carrasco, S., (2010) Togetherness, coexistence or confrontation. The impact of school climate and culture on peer-to-peer social relations in Catalonia, Mediterranean Journal of Educational Studies, 15 (1)

Prado, S. (2007) Novas Minorías nas Institucións Educativas. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco

Campus d'excel·lència internacional U A B