Codi Ètic

El Codi ètic del Fòrum IDEA es defineix en tres apartats que desenvolupen els següents temes:

Identitat, finalitats i compromisos

Línies generals d’actuació

Criteris d’organització

 

Identitat, finalitat i compromisos


1. Identitat

El Fòrum IDEA és un grup constituït per persones interessades i vinculades, a l’Educació de Persones Adultes i al desenvolupament sociocomunitari que té com a objectiu principal promoure el desenvolupament i la transformació de l’Educació de Persones adultes des d’una perspectiva crítica i comunicativa.

El Fòrum IDEA és un grup obert i democràtic que basa la presa de decisions en el consens de tots els seus membres i que es declara en contra de qualsevol desigualtat per raó de gènere, edat, ètnia i classe social.

El Fòrum IDEA considera que les fortes desigualtats socioeconòmiques que es produeixen en la societat actual, no només són injustes sinó que a més repercuteixen en altres tipus de desigualtats com són, entre d’altres, el fracàs escolar i l’exclusió social.

El Fòrum IDEA defensa una igualtat no uniformitzadora i el dret de que cada persona o grup desenvolupi les pròpies diferències dins d’un marc de diàleg i consens.

Des d’aquesta posició, creiem que l’educació de persones adultes és una de les eines per superar aquestes desigualtats. Això implica que qualsevol situació que afecti a persones adultes i sigui susceptible d’acció socioeducativa és l’àmbit d’actuació d’aquest grup.

2. Finalitats

La finalitat principal del Fòrum Idea és la recerca sobre les desigualtats socials i el desenvolupament de les accions socioeducatives que permetin:

 • entendre i contribuir a la superació de les desigualtats provocades per la societat actual a partir de la creació d’oportunitats d’aprenentatge per a tothom i molt especialment per als col·lectius en risc d’exclusió social.

 • establir unes formes de participació i comunicació democràtiques, basades en relacions de simetria que tendeixen a la igualtat entre totes les persones.

 3. Compromisos

 • el Fòrum IDEA no persegueix afany de lucre. Els beneficis de qualsevol acció del Fòrum IDEA han de revertir en la millora i el desenvolupament dels col·lectius implicats.

 • la recerca ha de partir de les necessitats i preocupacions dels col·lectius en els que es desenvolupa, comptant sempre amb la seva participació activa. Els seus resultats i beneficis han de revertir principalment en el col·lectiu participant.

 • la transparència ha de ser un principi de funcionament, tant en les qüestions administratives com a tot allò que fa referència a les activitats que es promouen des del Fòrum IDEA.

 • els membres del Fòrum IDEA assumeixen la coherència existent entre el discurs teòric consensuat i la seva pràctica.

 • el treball del membres del grup ha de possibilitar la transformació enlloc de legitimar les limitacions o disfuncionalitats socioeducatives.

 

Línies generals d’actuació

1. Reflexió, elaboració i adquisició d’ un marc teòric compartit

 • els membres del Fòrum IDEA basen la seva reflexió en l’anàlisi i l’estudi dels diferents elements que caracteritzen la societat actual (SIC, tecnologies de la informació, globalització econòmica, neoliberalisme, desigualtats socials) i en el rol de la educació com element de transformació social.

 • l’elaboració i adquisició del marc teòric parteix del següents supòsits:

 • teoria i pràctica funcionen de manera indissoluble

 • l’acció educativa no es pot deslligar del seu component ideològic   

 • l’anàlisi i la reflexió individual, i el debat i consens posteriors són les eines bàsiques per a l’elaboració del marc teòric.  

2. Desenvolupament de projectes en diferents àmbits vinculats a l’educació de persones adultes i al desenvolupament sociocomunitari

 • les actuacions del Fòrum IDEA estan dirigides a l’àmbit de l’educació de persones adultes i al desenvolupament comunitari.

 • el context de les persones participants és de vital importància per al posterior desenvolupament de l’acció socioeducativa. Des del Fòrum IDEA considerem improcedent l’aplicació d’un projecte que no estigui contextualitzat i fruit de la participació.

 • el Fòrum IDEA considera fonamental incidir en la transformació de l’entorn i les relacions comunitàries, i potenciar oportunitats de desenvolupament per a les persones que en formen part.

3. Comunicació i intercanvi de la informació i el coneixement

Documentar el treball és una part fonamental de qualsevol activitat, tant pel que fa a la transparència com a la generació de coneixement compartit i evidències del treball realitzat:

 • les activitats del Fòrum (recerques, reunions, activitats formatives, xerrades) quedaran oportunament documentades

 • La documentació del Fòrum ha d’estar a l’abast de les persones que hi estan vinculades

 • El Fòrum procurarà publicar i difondre en els contextos adients la seva tasca que, en tot cas, serà accessible a través del marc electrònic (pàgina web)


Criteris d’organització

 • el funcionament del grup es basa en les relacions horitzontals, simètriques i que tendeixen a la igualtat a través del diàleg i del consens.

 • l’òrgan de decisió del Fòrum IDEA és el plenari, que reuneix a totes les persones que en formen part.

 • l’organització del Fòrum IDEA requereix que les persones que en formen part desenvolupin diferents funcions i responsabilitats; aquestes són distribuïdes i acordades en els plenaris.

 • els i les integrants del Fòrum IDEA es comprometen a participar activament en algun dels seus projectes i en les sessions plenàries.

 

20 de novembre de 2008

Campus d'excel·lència internacional U A B