Diagnòstic de la Formació de Persones Adultes a Catalunya

Descripció
El Diagnòstic de la Formació de persones Adultes (FpA) a Catalunya és el resultat d'un treball de camp desenvolupat en els centres i aules que depenen de Departament d'Educació i Universitats, del Departament de Justícia i d'altres de titularitat municipal.

L’informe d’aquest diagnòstic revisa en profunditat la situació de la formació de les persones adultes a Catalunya i se centra en les qüestions següents: les finalitats i objectius, la planificació de la FpA, l’organització i gestió de centres, l’oferta formativa, els i les participants, els professionals, les institucions implicades, el finançament i la recerca. El document aporta cinquanta conclusions i cinquanta propostes que donen elements per a l'elaboració d'un model de l'educació de les persones adultes específic i contextualitzat a Catalunya.

Col·laboració
CEl Diagnòstic de la Formació de persones Adultes a Catalunya va ser encarregat pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya.

Equip de recerca
CMercè Chacón, Carme Martínez-Roca, Màrius Martínez, Margarida Massot, Victoria Moreno, Gemma Parera.

Persona de contacte: Màrius Martínez marius.martinez@uab.cat

Publicacions
Chacón, M., Martínez, M., Martínez-Roca, C., Massot, M., Moreno, V. i Parera, G. (2006). Diagnòstic de la Formació de Persones Adultes a Catalunya. Barcelona: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Durada 2005 -2006

Campus d'excel·lència internacional U A B