Publicacions

*Ayuste,A., Casamitjana,M., Ferrer,M., Formariz,A.,(coord), Massot, M. (2009). La formació bàsica de persones adultes: imaginari social, aproximació teòrica, organització democràtica. Barcelona: ICE Universitat de Barcelona. Ressenya en català  / castellà, treball complet en catalàcastellà.

*Chacón, M., Martínez, M., Martínez-Roca, C., Massot, M.,  Moreno, V. i Parera, G. (2006) Diagnòstic de la Formació de Persones Adultes a Catalunya. Barcelona: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Comas, A., Mascarell, M. (2005). “Treballar amb una comunitat d’aprenentatge (la visió dels mestres)”, a revista EDUCAR nº 35. P. 87-91. Bellaterra: Serveis de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

*Consumer Education for Adults Network (2005). Thematic Guidelines for Consumer Education for Adults. London: London Metropolitan University.

Ferrer, G. (2007). “Las comunidades de aprendizaje y su sostenibilidad. Hacia un modelo de evaluación inclusiva.”a  VVAA (Ed.), La escuela en la comunidad. La comunidad en la escuela. Barcelona: Graó.

Ferrer, G. (2005). “Hacia la excelencia educativa en las comunidades de aprendizaje:participación, interactividad y aprendizaje”, a revista EDUCAR nº 35. P. 61-70. Bellaterra: Serveis de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ferrer, G. (2005). “Recursos y enlaces sobre comunidades de aprendizaje”, a revista EDUCAR nº 35. P. 111-113. Bellaterra: Serveis de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ferrer, G. (2005). “La participación de las familias en las escuelas inclusivas: un reto para las comunidades de aprendizaje en el contexto de las ciudades educadoras.” In  Peiró, S. (Ed.), Nuevos desafíos en Educación. Alicante: ECU.

Ferrer, G., Martínez, S. (2005)., “La formació de les famílies en el marc de l’escola inclusiva: un repte per a les comunitats d’aprenentatge” a revista EDUCAR nº 35. p. 71-85. Bellaterra: Serveis de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ferrer, G., Martínez, S. (2004). “Las comisiones mixtas de trabajo en las comunidades de aprendizaje.” Temáticos Escuela, 11, 18-20. Barcelona: Praxis.

Ferrer, G. Martínez, M, Martínez, S. Martínez Roca, C., Massot, M., Puente, S. (2002).   “Gitanos y comunidades de aprendizaje: participación, calidad y transformación social desde la comunidad.” A M.A. Essomba (Ed.), Educación e inclusión social de inmigrados y minorías. Tejer redes de sentido compartido. Barcelona: Praxis.

Ferrer, G., Massot,M., Puente, S. (2002). “25 anys d’educació de persones adultes a Sabadell:de la democratització de l’educació a la democràcia educativa”, a Revista Papers d’Educació de Persones Adultes, nº41.

Ferrer, G., Massot,M., Puente, S. (2002). “L’educació de persones adultes de Sabadell s’atreveix a somniar”, a Revista Papers d’Educació de Persones Adultes, nº40.

Fòrum IDEA (2005). “El grup de recerca Fòrum IDEA. Projectes, codi ètic i marc epistemològic”, a revista EDUCAR nº 35. p.41-45. Bellaterra: Serveis de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Fòrum IDEA (2000). “Informe mundial sobre la cultura: discusión y valoración crítica del informe” Documento presentado en el Primer sobre Cultura y Desarrollo. Madrid: abril de 2001. Organizado por la Fundación Santa María, CEA-AJA y el Museo de América.

Fòrum IDEA (1999). “I després què? Si en tens més de 45 anys, surt de casa! Programa de desenvolupament comunitari per a dones majors de 45 anys” Póster. Primeres Jornades d’Investigació en Educació. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l’Educació, març de 1999.

Martínez, M., Martínez, S., Ferrer, G. Martínez, C., Massot, M. (2005).  “El valor de un sueño Tanit”, a revista EDUCAR nº 35. P. 47-60. Bellaterra: Serveis de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Martínez Muñoz, M. (Coord.) (2004). “Comunidades de aprendizaje: participación, calidad y transformación social”. Temáticos Escuela, núm. 11. Barcelona: Praxis.

Martínez-Roca, C., (ed.)(2003). Consum i Persones Adultes: Criteris per a una Educació Crítica. Sabadell: Abast.  Manual d’educació per al consum responsable traduït a 4 llengües: alemany, anglès, danès i eslovè.

Martínez, M., Martínez, S., Martínez Roca, C., Massot, M. (2002). “Comunidades de aprendizaje: participación, calidad y transformación social”, a Revista EDUCAR nº29. Bellaterra: Serveis de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Massot,M.(Coord), Ferrer, G., Puente, S. (2002). 25 anys d’educació de persones adultes a Sabadell . Sabadell: Ajuntament de Sabadell.

Massot,M.(Coord), Ferrer, G., Puente, S. (2002). Manifest per a l’educació democràtica de persones adultes. Sabadell: Ajuntament de Sabadell.

*Observatori de la Immigració a Sabadell (2008). “Acceptant la diferència”. A: Anuari Estadístic de Sabadell 2008. Sabadell: Ajuntament de Sabadell.

*Observatori de la Immigració a Sabadell (2008). Catàleg de Bones Pràctiques en Immigració. Sabadell: Lliga dels Drets dels Pobles i Fòrum IDEA.

*Observatori de la Immigració a Sabadell (2008). “Observatori de la Immigració de Sabadell” A:  Grabulosa, L. (Coord.) Bones pràctiques de defensa i promoció dels drets humans des d’organitzacions del tercer sector. Col·lecció experiències OTS, 3. Observatori Tercer Sector.

*Observatori de la Immigració a Sabadell (2006). Sabadell: informe de la immigració 2006. Sabadell: Lliga dels Drets dels Pobles i Fòrum IDEA.

*Publicacions escrites en col·laboració amb persones externes al Fòrum IDEA.

Campus d'excel·lència internacional U A B