El getp-GRAFO (Grup d'Estudi Transcultural del Parentiu) és un equip del GRAFO (Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada,) grup consolidat reconegut per l'AGAUR.  La principal activitat del getp-GRAFO se centra en l'anàlisi del contingut i la variabilitat de les relacions de parentiu des d'una perspectiva transcultural, que permeti una millor comprensió de la diversitat de valors i pràctiques vinculades als diferents models socioculturals de procreació i criança. Una anàlisi orientada des de la crítica metodològica i teòrica i des de la reflexió sobre les dades etnogràfiques obtingudes a les recerques de camp. Actualment està coordinat per la Dra. Anna Piella Vila i el Dr. Jordi Grau Rebollo.

Des de la seva creació el 1994, per part de la Dra. Aurora González Echevarría, un dels seus principals objectius ha estat contribuir a la fonamentació teòrica de l'Antropologia, desenvolupant una proposta analítica i transcultural del domini de l'Antropologia del Parentiu que té com a continguts específics les idees respecte la formació de la persona, la sexualitat reproductiva, la cura i criança dels infants, els diferents grups que hi intervenen i les relacions que n'esdevenen al llarg de la vida. Fruits d'aquest interès de recerca són estudis de camp a diversos àmbits com són Austràlia, Canadà, Catalunya, Guinea, Malaysia, Noruega, Xina i Romania.

LÍNIES DE RECERCA

 • Investigació transcultural en l’àmbit del Parentiu. Models socioculturals de procreació i criança dels nens i nenes.
 • El concepte de parentalitat en l’etnografia i en la teoria antropológica.
 • Circulació d'infants i adopció internacional.
 • Representacions del Parentiu i Parentalitats múltiples. Parentiu i Persones sense descendència directa (infecunditat voluntària o involuntària).
 • Salut reproductiva i Parentiu.
 • Concepte de persona, cos, simbolisme i parentiu.
 • Parentiu i migracions (internes i transnacionals).
 • Interseccions i articulacions intradisciplinàries (Parentiu i Educació, Parentiu i Salut, Parentiu i Gènere).
 • Interseccions i articulacions interdisciplinàries (Antropologia i Medicina, Antropologia i Biologia Evolutiva, Antropologia, Biologia i Psicoanàlisi).
 • Usos identitaris del parentiu i la parentalitat.
 • Criança en contextos de vulnerabilitat cultural.

Dpt. Antropologia Social i Cultural 

Facultat de Filosofia i Lletres
Edifici B. Campus de la UAB
09183 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Barcelona
Tel. +34 93 5813279 / 3485
e-mails: anna.piella@uab.cat i jordi.grau@uab.cat.

Campus d'excel·lència internacional U A B