La implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) va comportar nous plans d'estudi i noves maneres d’enfocar la tasca docent. Una de les novetats introduïdes pel RD 1393/2007 d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials va ser l'obligatorietat d'acabar els estudis de Grau amb un Treball Final de Grau (TFG).

Segons aquest Reial Decret, en l'article 12: "Directrius per al disseny de títols de graduat", s'especifica que:

  • Aquests ensenyaments han de concloure amb l'elaboració i defensa d'un treball de fi de grau. [art. 12.3]
  • El treball de fi de grau ha de tenir entre 6 i 30 crèdits, s'ha de fer en la fase final del pla d'estudis i ha d'estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol [art. 12.7]

La seva concepció i posada en marxa va generar molts interrogants: quin model de TFG implementarem?, tindrà una orientació professionalitzadora, d'investigació, de recerca bibliogràfica?, qui i com es definiran, validaran i assignaran els temes dels treballs?, l'estudiant l'haurà de defensar davant d'una comissió avaluadora?, com es relacionaran amb les pràctiques en empresa?, com s'avaluaran les competències associades?, quins seran els agents avaluadors?, quin serà el cost de tot el procés?, etc. Si bé alguns àmbits com les enginyeries disposaven d'una experiència àmplia en els anomenats projectes fi de carrera, la gran majoria de les titulacions es trobava amb la necessitat de programar una activitat docent nova sobre la que no disposava de gaires referents.

Podem classificar els diferents aspectes a tenir en compte en tres grups diferents:

  • El projecte docent (que es reflectirà a la Guia Docent del TFG): Objectius i resultats d'aprenentatge, metodologia docent i calendari d'activitats, recursos docents (tant personals com materials), actors involucrats, avaluació, ...
  • L'aspecte normatiu: Drets i responsabilitats dels diferents actors, normativa d'accés, adequació de les normatives actuals, ...
  • L'aspecte organitzatiu: El paper de les Gestions acadèmiques, la necessitat de noves figures (coordinadors de TFG, comissions de TFG) o unitats administratives, els nous aplicatius orientats tant a la gestió com a l'activitat docent, els recursos necessaris, ...

Conscients d’aquesta situació la unitat d'Innovació Docent en Educació Superior de la UAB va promoure la creació d'un Grup d'Interès inter-titulacions que es convertís en un fòrum de reflexió i d'intercanvi d'idees sobre tota la problemàtica relacionada amb la posada en marxa i posterior seguiment d'aquesta nova activitat docent dels nous estudis de grau impartits a la nostra universitat.

El grup es va formar, el setembre de 2008, amb docents de 12 àmbits diferents: Física, Matemàtiques, Empresa, Traducció i Interpretació, Psicologia, Veterinària, Infermeria, Enginyeria Informàtica, Humanitats, Ciències Ambientals, Publicitat i Antropologia Social.

Hi ha hagut baixes i noves incorporacions que han anat mantenint el grup actiu i treballant per assolir els objectius marcats inicialment i els que han anat sorgint al llarg d'aquests anys. Si feu una ullada als diferents apartats del nostre espai web, veureu el que hem fet i en què estem treballant actualment. No dubteu a contactar amb nosaltres si hi voleu col·laborar o formar part del grup.

Campus d'excel·lència internacional U A B