Relatedness

silhouette-74876_1920_pixabay_geralt_cc.jpg

El concepte de "relatedness" es refereix a la forma en què la gent conceptualitza, organitza i participa en les relacions que estructuren la vida quotidiana. "Relatedness" es refereix al parentiu, però també es pot entendre en un sentit més ampli, per exemple per referir-se al entorn més ampli de criança dels nens/nenes o a les xarxes personals, és a dir, el conjunt de relacions socials que envolten a un individu, incloent-hi amistats, coneguts i altres vincles socials (tant forts com febles, verticals i horitzontals). Finalment, el concepte es pot estendre a les relacions socioeducatives i professionals que es produeixen dins de les institucions. GRAFO estudia com es construeixen i es negocien aquestes relacions, com canvien al llarg del temps, com produeixen, agreugen o compensen les desigualtats, així com com el seu arrelament a la vida econòmica.

Mentre que la unitat de recerca getp-GRAFO es centra en les relacions de parentiu i en entorns ampliats de criança, la unitat egolab-GRAFO estudia les relacions socials centrant-se en les "xarxes personals" dels individus (vegeu a continuació). Tots dos equips estudien la conceptualització i organització de les relacions socials en contexts de desigualtat i d'espais transnacionals.

Parentiu, organització social i processos de transmissió i aprenentatge

Prenent com a punt de partida les realitzacions i limitacions de l'antropologia clàssica del parentiu i per tal de superar les concepcions etnocèntriques que van portar a assumir un paper dominant en l'estructura social d'un espai genealògic que es hipotetizaba universal, aquesta línia, després de formalitzar una proposta sobre el domini analític de l'antropologia del parentiu, tracta de construir un elenc de models reproductius i d'establir el seu abast transcultural. L'interès se centra també en les interseccions del domini del parentiu amb altres dominis, com els sistemes de gènere, els sistemes educatius i els sistemes de salut.

En les investigacions de camp es presta especial atenció a la presència de parents i no parents en les xarxes socials per intentar superar les concepcions etnocèntriques que van portar a assumir un paper dominant en l'estructura social de l'espai genealògic suposadament universal.

Dins l'àmbit de l'educació el GRAFO desenvolupa investigacions teòriques i etnogràfiques en diferents contextos educatius, poblacions i territoris, més enllà de les aules, però també a les aules. Estretament relacionada amb la reproducció cultural dels grups humans, l'antropologia de l'educació intersecta amb altres dominis que s'investiguen en el grup, particularment el parentiu, però també l'exclusió social o la integració comunitària.

Xarxes i comunitats personals

L'estudi de les xarxes personals és un instrument tant per a la construcció de llaços comunitaris com per al desenvolupament d'una teoria de l'exclusió capaç d'explicar la gran variabilitat del fenomen de la marginació social. Es presta especial atenció als fenòmens d'integració econòmica, social i cívica, d'aculturació selectiva, adaptació o reconstrucció de representacions culturals i de la identitat de les minories estudiades.

La imatge de geralt està llicenciada sota CC0.

Campus d'excel·lència internacional U A B