Sobre GRAFO

El Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO) té com a objectiu general contribuir al desenvolupament teòric i metodològic de l'antropologia. És un grup de recerca del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per l'AGAUR (2017-SGR-1325).

De manera substantiva, la recerca del GRAFO s'estructura en tres àrees principals:

  1. Relatedness, és a dir, la forma en què el grups humans conceptualitzen, organitzen i participen en les relacions socials constituients de la vida quotidiana. "Relatedness" es refereix inicialment a l'àmbit del parentiu, però també es pot entendre en un sentit més ampli com les xarxes de criança dels fills i les xarxes personals, és a dir, com el conjunt de relacions socials que envolten a un individu, incloent-hi amistats, coneguts i altres vincles socials - tant forts com més febles, verticals i horitzontals. Aquest concepte s'esten també a les relacions socioeducatives i professionals que es produeixen dins de les institucions i les organitzacions. 
  2. Transnacionalisme. Una segona àrea de recerca es refereix a les dimensions transnacionals de la vida quotidiana produïdes per la migració (incloent-hi el refugi), la mobilitat i la globalització, així com les relacions interculturals locals que resulten d'aquests processos. 
  3. Estratègies de subsistència, en particular en condicions de vulnerabilitat. Les estratègies de subsistència (livelihood strategies) es refereixen al conjunt d'activitats i pràctiques que les persones i les famílies realitzen per aconseguir un mitjà de vida, inclosa la participació en el mercat laboral, les activitats econòmiques informals, migracions, estratègies d'inversió i opcions de reproducció. 

El grup de recerca GRAFO es va fundar el 1999. Durant els primers nou anys va ser dirigit per l'ara professora emerita d'antropologia Teresa San Román i en els següents nou anys, del 2008 al 2017, per la catedràtica Aurora González Echevarría. En l'actualitat, la coordinadora del grup és Miranda Jessica Lubbers.

Internament, el grup està estructurat al voltant de dues unitats de recerca i una unitat de transferència de coneixement. Les dues unitats de recerca són getp-GRAFO ("Estudis transculturals de parentiu"), coordinat per Anna Piella i Jorge Grau, i egolab-GRAFO ("Laboratori de xarxes personals i comunitats"), coordinat per Hugo Valenzuela. Aquests dos equips adopten dos enfocs complementaris de la relatedness: mentre que el getp se centra en les relacions de parentiu i en els entorns ampliats d'atenció a la infància, egolab es centra en les xarxes personals dels individus. A banda de les dues unitats de recerca, s'ha iniciat una línia de transferència de coneixements i estudis d'intervenció, liderada per Pepi Soto.

El grup segueix el Codi de Bones Pràctiques Científiques de la UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B