(En)Raonem en parella

ANTECEDENTS

(En)Raonem en parella parteix d’una experiència exitosa prèvia, el programa Llegim en parella, amb més de 10 anys de treball, nombroses xarxes de professorat, centenars de famílies i milers d’alumnes que hi participen amb l’objectiu de millorar la comprensió lectora.

El programa (En)Raonem en parella està basat en la tutoria entre iguals, és a dir, parelles d’alumnes que aprenen a través d’una activitat estructurada. Per una banda, el tutor aprèn, perquè ensenyar pot ser una bona manera d’aprendre. Per altra banda, el tutorat també aprèn, perquè rep l’ajuda ajustada i permanent del seu company tutor. El programa combina la tutoria entre l’alumnat i la tutoria familiar.

L’objectiu del programa és promoure la millora de la resolució col·laborativa de problemes matemàtics de la vida diària, un element clau per a la formació bàsica de la ciutadania del segle XXI.

BASES CONCEPTUALS

- Competència matemàtica en resolució de problemes.

- Tutoria entre iguals, un mètode d’aprenentatge cooperatiu.

- Estratègia per a l'educació inclusiva.

- Implicació familiar en les tasques escolars per la millora dels resultats i la qualitat dels centres.

- Treball en xarxa del professorat.

OBJECTIUS

- Millorar la competència matemàtica i, especialment, la relacionada amb la resolució de problemes matemàtics per part de l’alumnat.

– Fomentar la capacitat de cooperació entre l’alumnat.

– Desenvolupar didàctiques d’orientació clarament inclusiva per a l’ensenyament de la

matemàtica.

– Crear xarxes col·laboratives de treball i d’aprenentatge entre iguals amb el professorat

dels diferents centres que participen en el programa.

– Potenciar la implicació familiar en les tasques escolars.

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

El programa comença amb un procés d’informació i formació inicial dels agents involucrats en el seu desenvolupament a l’aula (alumnat i famílies). En aquesta formació inicial es donen a conèixer els objectius, els fonaments conceptuals i les característiques del desenvolupament del programa; així com també es fa la presentació dels materials a utilitzar.

En segon lloc, i després de la realització d’una prova inicial de resolució de problemes, el professorat conforma les parelles de treball tenint en compte els nivells de competència en resolució de problemes i altres aspectes psicosocials dels participants. Seguidament i durant dotze setmanes, a raó de dues sessions per setmana, es desenvolupa el programa a les aules, seguint l’estructura d’interacció que marca el full d’activitats. El full d’activitats es composa d’un problema de la vida quotidiana de l’estudiant que ve precedit per unes qüestions inicials per tal d’activar els coneixements previs i centrar la temàtica de la situació plantejada. Després del plantejament -que ja conté les qüestions a trobar-, segueixen una sèrie d’apartats que guien la interacció entre els dos membres de la parella i alhora la pròpia resolució de la situació.

Cap al final del programa, es proposa als tutors que pensin en una situació de la vida quotidiana que podrien plantejar als tutorats i se’ls brinda l’oportunitat d’elaborar un full d’activitats.

L’avaluació es realitza a partir de diversos elements:

- Avaluació inicial i final sobre resolució de problemes

- Pauta d’autoavaluació en parella

- Portafolis o carpeta d’aprenentatge de l’alumnat

- Fulls d’activitats elaborats per l’alumnat tutor

- Registre d’observacions del professorat

- Rúbrica de la resolució de problemes

- Diari de sessions familiars

LLIBRES MOSTRA DE MATERIAL

Cicle superior

El preu d'un bon berenar  

COM INSCRIURE'T AL PROGRAMA?

Per a més informació, pots contactar amb la Marta Flores per correu electrònic (marta.flores@uab.cat

 
Consulta aquí la infografia dels programes de tutoria entre iguals del GRAI.
 
EVIDÈNCIES SOBRE EL PROGRAMA 
Selecció d'articles que trobareu a l'apartat Publicacions - Articles d'aquest web.

Flores, M., Bravo, M., i Duran, D. (2017). Medir el autoconcepto en la resolución cooperativa de problemas. Suma: Revista sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 86, 11-18.

Flores, M., Duran, D., i Albarracín, L. (2017). (En)Raonem en parella: Tutoria entre iguals per desenvolupar la resolució cooperativa de problemes. Guix: Elements d'Acció Educativa, 439, 69-73.

Flores, M., i Duran, D. (2017). Razonar en pareja. Cuadernos de Pedagogía, 476, 79-81.

Campus d'excel·lència internacional U A B