Llegim i escrivim en parella

ANTECEDENTS

Llegim i escrivim en parella parteix d’una experiència exitosa prèvia: el programa Llegim en parella, amb més de 10 anys de treball, nombroses xarxes de professorat, centenars de famílies i milers d’alumnes que hi participen amb l’objectiu de millorar la comprensió lectora.

El programa Llegim i escrivim en parella està basat en la tutoria entre iguals, és a dir, parelles d’alumnes que aprenen a través d’una activitat estructurada. Per una banda, el tutor aprèn, perquè ensenyar pot ser una bona manera d’aprendre. I, per altra banda, el tutorat també aprèn, perquè rep l’ajuda ajustada i permanent del seu company tutor. El programa combina la tutoria entre l’alumnat i la tutoria familiar.

Els objectius del programa són la millora de la competència lectora, especialment la comprensió lectora, i la competència en expressió escrita, específicament en el procés de composició de textos.

BASES CONCEPTUALS

- Competència lectora i competència en expressió escrita.

- Tutoria entre iguals, un mètode d’aprenentatge cooperatiu.

- Estratègia per a l'educació inclusiva

- Implicació familiar en les tasques escolars per a la millora dels resultats i la qualitat dels centres.

- Treball en xarxa del professorat.

 

 

  

OBJECTIUS

– Millorar la competència lectora, especialment la comprensió lectora, i la competència en expressió escrita, específicament en el procés de composició de textos.

– Fomentar la capacitat de cooperació entre l’alumnat.

– Desenvolupar didàctiques d’orientació clarament inclusiva per a l’ensenyament del català.

– Crear xarxes col·laboratives de treball i d’aprenentatge entre iguals amb el professorat dels diferents centres que participen en el programa.

– Potenciar la implicació familiar en les tasques escolars.

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

El programa comença amb un procés d’informació i formació inicial dels agents involucrats en el seu desenvolupament a l’aula (alumnat i famílies). En aquesta formació inicial es donen a conèixer els objectius, els fonaments conceptuals i les característiques del desenvolupament del programa; així com també es fa la presentació dels materials a utilitzar.

En segon lloc, i després de la realització d’una prova inicial de comprensió lectora i una d’expressió escrita, el professorat conforma les parelles de treball tenint en compte els nivells de competència de l’alumnat i altres aspectes psicosocials.

Seguidament i durant dotze setmanes, a raó de dues sessions per setmana, es desenvolupa el programa a les aules, seguint l’estructura d’interacció que marca el full d’activitats. El full d’activitats es composa d’un text d’una font original precedit d’unes preguntes per activar coneixements previs, fer hipòtesis, etc. A continuació del text tenim les preguntes de comprensió lectora en els seus tres nivells de dificultat (literals, inferencials i d’opinió crítica) i dues tasques d’escriptura, a triar una, especificant l’ús que en farem dels textos escrits per l’alumnat així com el destinatari.

Cap al final del programa, es proposa als tutors que pensin en els temes que els hi agraden als tutorats per tal de triar un text i se’ls brinda l’oportunitat d’elaborar un full d’activitats.

L’avaluació es realitza a partir de diversos elements:

- Avaluació inicial i final sobre comprensió oral i expressió escrita.

- Pauta d’autoavaluació en parella.

- Portafolis o carpeta d’aprenentatge de l’alumnat.

- Fulls d’activitats elaborats per l’alumnat tutor.

- Registre d’observacions del professorat.

- Diari de sessions familiars.

MOSTRA DE MATERIAL
Llegim en parella Llegim i escrivim en parella

Cicle Inicial 

Les serps    

Cicle mitjà

Recomanacions de llibres  

Cicle superior

Per què ens piquen els mosquits  

ESO

Còmics      

Cicle mitjà

Mascotes   

Cicle superior

El fantasma de Canterville 

ESO 

Fil de llum                                

LLIBRES

VIDEOS
COM INSCRIURE'T AL PROGRAMA?

El programa Llegim en parella, tutoria entre iguals amb implicació familiar per a la competència lectora, ha estat distingit amb el segell “Buena Práctica Iberoamericana Leer.es”. Felicitem els membres del GRAI, els professors, les famílies i els alumnes dels més de 200 centres que porten a la pràctica el programa en català, castellà (Leemos en pareja), en euskera (Bikoteka Irakurtzen) i en anglès (Reading in pairs), i a les institucions que ens han donat suport.

 CLICA AQUÍ PER VEURE LA NOTÍCIA

 
EVIDÈNCIES SOBRE EL PROGRAMA 
Selecció d'articles que trobareu a l'apartat Publicacions - Articles d'aquest web.

Flores, M., i Duran, D. (2016). Tutoría entre iguales y comprensión lectora: ¿Un tándem eficaz? Los efectos de la tutoría entre iguales sobre la comprensión lectora. Universitas Psychologica,15(2), 339-352.

Flores, M., i Duran, D. (2016). Influence of a Catalan peer tutoring programme on reading comprehension and self-concept as a reader. Journal of Research in Reading, 39(3), 330-346. doi: 10.1111/1467-9817.12044

Valdebenito, V., i Duran, D. (2015). Formas de interacción implicadas en la promoción de estrategias de comprensión lectora a través de un programa de tutoría entre iguales. Revista Latinoamericana de Psicología, 47(2), 75-85.

Miquel, E., Laspalas, M., i Turmo, I. (2015). Leemos en pareja/Bikoteka Irakurtzen: La mejora de la competencia lectora, también desde las matemáticas. Aula de Secundaria, 14, 14-18.

Duran, D., i Valdebenito, V. (2014). Desarrollo de la competencia lectora a través de la tutoria entre iguales como respuesta a la diversidad del alumnado. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 8(2), 141-160.

Flores, M., i Duran, D. (2013). Effects of peer tutoring on reading self-concept. International Journal of Educational Psychology, 2(3), 297-324.

Valdebenito, V., i Duran, D. (2013). La tutoría entre iguales como un potente recurso de aprendizaje entre alumnos: Efectos, fluidez y comprensión lectora. Perspectiva Educacional, 52(2), 154-176. doi: 10.4151/07189729-Vol.52-Iss.1-Art.141

Blanch, S., Duran, D., Valdebenito, V., i Flores, M. (2013). The effects and characteristics of family involvement on a peer tutoring programme to improve the reading comprehension competence. European Journal of Psychology of Education28(1), 101-119. 

Moliner, L., Flores, M., i Duran, D. (2011). Efectos sobre la mejora de las competencias lingüísticas y la autoimagen lectora a través de un programa de tutoría entre iguales. Revista de Investigación en Educación, 9(2), 209-222.

Campus d'excel·lència internacional U A B