PRESENTACIÓ DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ DOCENT 2009MQD 00081: L’avaluació per competències en les activitats d’aprenentatge del nou Grau en Estudis Clàssics

El projecte que aquí presentem és un projecte d’innovació docent finançat per l’AGAUR amb l’objectiu de dissenyar activitats d’aprenentatge que serveixin per avaluar les competències del nou Grau en Estudis Clàssics de la UAB. La responsable principal del projecte és Gemma Puigvert. Hi col.laboren els professors següents: Agustí Alemany, Adela Barreda, J. Carbonell, S. Giralt, J. Gómez Pallarès, M. Noguerol, M. Oller, J. Pagès, J. Pàmias, R. Segarra.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE

L’interès per anar adaptant la docència a les noves directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior va dur-nos a sol.licitar un ajut a l’AGAUR (MQD2005. Material interactiu per a l’assignatura “Llatí i Cultura Clàssica” de la titulació d’Humanitats).

Aquesta experiència d’innovació docent, juntament amb la meva condició de coordinadora d’una titulació experimental com la d’Humanitats des del curs 2004-05 fins al 2 de febrer de 2009 (va ser una de les 11 titulacions pilot DURSI de la UAB), em van permetre participar de forma directa en el procés d’adaptació dels estudis universitaris al nou espai europeu d’educació superior (EEES). L’elaboració d’una Guia d’Avaluació de Competències per a l’àmbit general de les Humanitats, gràcies a un projecte concedit per AQU-Catalunya el 2007, ens situava en una posició immillorable per afrontar un nou repte, el de dissenyar una Guia d’Avaluació de Competències en les Activitats d’Aprenentatge del nou Grau en Estudis Clàssics.

PROJECTE 2009MQD 00081: L’avaluació per competències en les activitats d’aprenentatge del nou Grau en Estudis Clàssics

El projecte reuneix professorat de les tres àrees que integren la Filologia Clàssica: la d’indoeuropeu (1 professor), la de grec (4 professors) i la de llatí (6 professors). Els resultats que se'n derivin poden ser d'aplicació no només a l'àmbit dels estudis clàssics sinó també a la resta d'àmbits de la UAB en els quals la nostra titulació té participació docent (Filologia Catalana, Filologia Espanyola, Filologia Francesa, Humanitats). Algunes de les activitats poden ser fins i tot d’ús per al Batxillerat.

OBJECTIUS

1. Adequar els continguts de l’anterior pla d’estudis en Filologia Clàssica al nou Grau en Estudis Clàssics.

2. Dissenyar activitats d’aprenentatge que afavoreixin l’assoliment de les competències específiques i transversals establertes en el pla d’estudis de Grau.

3. Dissenyar els millors instruments d’avaluació que permetin veure amb claredat que les competències fixades s’han assolit.

4. Aconseguir una millora en els resultats de l'aprenentatge dels estudiants.

5. Oferir un nou grau de qualitat amb la coordinació màxima de tot el professorat implicat i amb la unificació d’uns mateixos criteris d’avaluació per a totes les activitats proposades als estudiants.

6. Difondre els resultats del projecte a tot el professorat universitari de llengües clàssiques de Catalunya així com a la resta d'universitats espanyoles.

METODOLOGIA

Per a cadascuna de les activitats que fins ara hem treballat s’ha partit d’un disseny, consensuat per tot l’equip, que contempla l’estructura següent:

1. Descripció breu de l’activitat. Permet visualitzar el desenvolupament de l’activitat de manera breu i sintètica.

2. Descripció de les competències que ajuden a desenvolupar les activitats proposades.

3. Objectius que es pretenen aconseguir amb l’activitat: descripció d’allò que es vol aconseguir amb l’activitat en termes de coneixements, habilitats i actituds que es pretenen assolir.

4. Resultats d’aprenentatge expressats en termes de què ha de ser capaç l’estudiant en acabar l’activitat.

5. Descripció acurada de l’activitat: a qui va adreçada l’activitat, a quin nivell, continguts que s’hi treballen, les fases i organització si són necessàries, etc.

6. Instrument d’avaluació triat per a l’activitat que ha de permetre verificar el grau d’assoliment dels objectius formatius a través de comprovar els resultats d’aprenentatge.

7. Criteris d’avaluació. Elements que han de permetre facilitar la correcció de l’activitat tot assignant un judici de valor al resultat (de manera quantitativa i qualitativa, amb comentaris).

RESULTATS

El resultat seran 30 fitxes, que contemplaran els principals àmbits d'estudi que integren la nostra disciplina (filologia, lingüística, cultura i civilització) i que es publicitaran en una guia (suport paper i digital), prèvia revisió d’experts en avaluació de competències, amb l’objectiu d’oferir la màxima transparència al nostre títol de grau.

Alguns dels professors que col.laboren en aquest projecte també havien format part del disseny d’activitats de la Guia d’Avaluació de Competències en l’àmbit de les Humanitats (Agustí Alemany, Joan Carbonell, Marta Oller, Jordi Pàmias, Gemma Puigvert).

El disseny d’aquestes fitxes ha de permetre:

1. Oferir a la titulació (però també a la comunitat de professorat d'universitat de llengües clàssiques de Catalunya) una guia d’avaluació de competències en l’àmbit dels Estudis Clàssics (en format paper i en format digital).

2. Millorar la qualitat dels nous estudis de Grau en Estudis Clàssics.

3. Garantir la transparència de les activitats realitzades en el marc dels estudis universitaris.

4. Oferir un sistema consensuat d'avaluació dels aprenentatges per competències i garantir que s'assoleixen.

5. Ajudar a millorar els aprenentatges i el rendiment dels futurs estudiants.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B