El Grup d'investigació en Escultura d’Estil Clàssic (GREEC) està format per especialistes en escultura i epigrafia clàssica de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Università degli Studi di Roma-Tor Vergata, la Universität Trier i de la UNED-Illes Balears, així com per tècnics del Museu d'Arqueologia de Catalunya, de l'Institut Municipal de Museus de Reus i del Kunsthistorisches Museum de Viena. Conformem un equip amb  vocació multidisciplinària, en el que hi participem historiadors de l'art,  epigrafistes, arqueòlegs, restauradors i conservadors de museus, per tal d'oferir un estudi el més integral possible de les obres escultòriques que analitzem.

La nostra recerca es centra en l'estudi de les escultures d'estil clàssic de material lapidi i de metall, per conèixer millor l'art greco-romà, i també per determinar si peces dubtoses procedents de col·leccions antiquàries són fetes en l'antiguitat, o si han estat produïdes en èpoques més modernes. Estudiem detalladament el seu estil i la seva iconografia, fem anàlisis del seu material lapidi o de metall, de les pàtines i possibles restes de color conservades i dipositades en la seva superfície i busquem informació sobre el seu context arqueològic i el seu recorregut històric.

Els diversos projectes de recerca que hem desenvolupat ens han permès contribuir notablement al coneixement de l'escultura romana a Hispània i participar en la realització i edició del "Corpus Signorum Imperii Romani" (Corpus de les Escultures de l'Imperi Romà) d'Espanya, una iniciativa de l'Associació Internacional d'Arqueologia Clàssica. Col·laborem amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya, per catalogar i estudiar les escultures antigues i les nombroses peces de col·leccions antiquàries que es conserven en els seus fons. També contribuïm en la documentació y assessorament d'exposicions que s'organitzen en aquesta entitat. Altres col·laboracions les hem establert amb el Museu del Castell de Bellver de Palma de Mallorca, per analitzar el fons d'escultura de la col·lecció del Cardenal Antoni Despuig i amb el Museo del Prado i el Kunsthistorisches Museum de Viena, per l’estudi de la funció de l’escultura masculina antiquària dels seus fons. Actualment estem portant a terme el projecte CONDITORIA HISPANIAE, que te per objecte conèixer l’ús dels sarcòfags romans a Hispania i les diverses formes de reutilització que patiren aquestes peces al llarg de la història.