2006

Articles

 • Corona, V. (2006) L'altra acollida: fragment d'una etnografia. Escola Catalana, 432: 26-28.
 • Dooly, M. (2006) Integrating intercultural competence and citizenship education into teacher training: A pilot project. International Journal of Citizenship and Teacher Education (University of York), 18-30. ISSN 1746-6385
 • Dooly, M. (2006) Paving the way for the future through international teacher training. IATEFL-Voices, Lancaster: UK. April-May.
 • Dooly, M. & Quintana, L. (2006) Aprenentatge en grup amb suport informàtic per a l’escriptura de llengües estrangeres. Un estudi de cas en un projecte europeu. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 39, 86-99. ISSN 1133-9845.
 • Dooly, M.,  Villanueva, M., (2006)  Internationalisation: a key dimension to teacher education. European Journal of Teacher Education, 29 (2), 223-240. ISSN 0261-9768
 • Escobar, J.M. Cots, O. Esteve, M. Irun & D. Masats (2006). La reflexió sobre la llengua i la comunicació en l’aprenentatge de llengües. APAC, 56, 56-60. 
 • Martínez, M. & Nussbaum, L. (2006) Parelles lingüístiques en un IES. La caixa d'eines (3), Barcelona, Generalitat de Catalunya: 73-85.
 • Nussbaum L. & Unamuno, V. (2006) La compétence sociolinguistique, pour quoi faire? Bulletin Suisse de linguistique apliquée, 84: 47-65 ISNN 1023-2044
 • Ruiz Bikandi, U. & Tusón, A. (2006) Enseñar y aprender lenguas en el país de acogida. Textos de didáctica de la lengua y la literatura, 42: 8-12. ISSN 1133-9829
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) De la casa al aula: ámbitos y prácticas de transmisión y aprendizaje de lenguas. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 42: 43-51.
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) Competències orals multilingües d'alumnat estranger a Catalunya. Immersió Lingüística. Revista d'Ensenyament integrat de llengües i continguts, 7: 115-122.

Capitols de llibres

 • Dooly, M. (2006) Choosing the appropriate communication tools for an on-line exchange. In R. O'Dowd (ed.) Online Intercultural Exchange. Multilingual Matters, Clevedon, pp. 216-236. ISBN: 978-18-476-9008-1.
 • Masats, D. & Creus, T. (2006). Álbumes para abordar la interculturalidad y el género en las aulas de educación infantil. In E. Soriano & A.J. González (coords.) Interculturalidad y Género. Colección Estudios, 37. Almería: Editorial Universidad de Almería, 275-281. ISBN: 84-689-7142-1. Depósito legal: AL-87-2006.
 • Nussbaum, L. (2006) De cómo recuperar la palabra en la clase de lengua (reedición). In Lomas, C. (comp.) La educación lingüística y el aprendizaje de las competencias comunicativa, Bogotá (Colombia), Cooperativa. Editorial Magisterio: 109-120. ISBN 958-20-0858-8-X
 • Nussbaum, L. (2006) Aprender a aprender lenguas en la educación primaria. In Lomas, C. (comp.) Cambiar la escuela, cambiar la vida. Granada. Cooperativa. Editorial Magisterio: 3-69. ISBN 958-20-0765-6
 • Nussbaum, L. (2006) La transcripción de la interacción en contextos de contacto y de aprendizaje de lenguas. In Bürki, Y. & De Stefani, E. (eds.) Trascrivere la lingua. Transcribir la lengua, Berna, Peter Lang. pp. 195-218
 • Nussbaum, L. & Tusón, A. (2006) El aula como espacio cultural y discursivo (reedición). In Lomas, C. (comp.) La educación lingüística y el aprendizaje de las competencias comunicativa, Bogotá (Colombia), Cooperativa. Editorial Magisterio, 153-164. ISBN 958-20-0858-8-X
 • Nussbaum, L. & Unamuno, V. (2006) Apropament a l'escola multilingüe. In Nussbaum, L. & Unamuno, V. (eds.) Usos i competències multilingües entre escolars d'origen immigrant, Bellaterra: Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. pp. 13-40
 • Nussbaum, L. & Unamuno, V. (2006) Les competències comunicatives multilingües. In Nussbaum, L. & Unamuno, V. (eds.) Usos i competències multilingües entre escolars d'origen immigrant, Bellaterra: Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. pp. 41-62.
 • Nussbaum, L., Escobar, C. & Unamuno, V. (2006) Una lingüística interactivista de la enseñanza y el aprendizaje de llenguas. In Camps, A. (coord.). Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Graó.
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) La familia i l'entorn com a espais de transmissió de llengües. In Nussbaum, L. & Unamuno, V. (eds.) Usos i competències multilingües entre escolars d'origen immigrant, Bellaterra: Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 63-80.
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) L'escola com a espai de pràctiques multilingües. In Nussbaum, L. & Unamuno, V. (eds.) Usos i competències multilingües entre escolars d'origen immigrant, Bellaterra: Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 81-100.

Llibres

 • Brunat, G., Márquez C., Nussbaum, L., Prat, M. & Vilà, M. (2006) La formació lingüística a primer de Magisteri. Bellaterra. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Dooly, M. (2006) Semàntica i pragmàtica de la llengua anglesa: mestre en l’especialitat de llengües estrangeres. Bellaterra: Servei de Publicacions Universidad Autónoma de Barcelona. ISBN 84-490-2447-1
 • Dooly, M., Foster, R. & Misiejuk, D.(2006) Developing a world view of citizenship education in Higher Education programmes. Institute for Policy Studies in Education; London Metropolitan University. (August 2006). ISBN 1-899764-67-4

Coordinació de llibres

 • Nussbaum, L. & Unamuno, V. (eds.) (2006) Usos i competències multilingües entre escolars d'origen immigrant. Bellaterra: Servei de Publicaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 84-490-2431-5.

Actes de cogresos

 • Codó, E, M. Dooly, L. Nussbaum & V. Unamuno (2006) Un acercamiento múltiple a la categoría "extranjero" en las propuestas de acogida lingüística para inmigrantes: estudio preliminar. In Actes del VII Congrés de Lingüística General. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. ISBN 84-475-2086-8
 • Couso, D., Feixas, M.,  Masats, D. & Espinet, M. (2006). Treballant les competències lingüístiques dels futurs mestres de llengua estrangera en context: l’ensenyament de ciències i matemàtiques en anglès. Barcelona: IV CIDUI. CD-Room edition. ISBN: 84-7653-886-3.
 • Dooly, M. & Quintana, L. (2006) Incorporació de noves tecnologies a l'escriptura de llengües estrangeres: un estudi de cas en un projecte europeu. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura (Publicacions Graò). Volume april-juny 2006.
 • Feixas, M., D. Masats, D. Couso, M. Espinet & E. Codó (2006) Millora de les competències en llengua anglesa dels alumnes de la titulació de mestre especialitat de llengua estrangera mitjançant la impartició d'assignatures no lingüístiques en anglès: una experiència AICLE. In Unitat d'innovació Docent en Educació Superior (eds.) III Jornada de Campus d'innovació Docent 2006. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. ISBN 978-84-490-2502-0
 • Masats, D. , Feixas, M., Couso, D. &  Espinet, M. (2006). La docència en anglès en assignatures no-lingüístiques a la titulació de Mestre Especialitat Llengua Estrangera. Barcelona: IV CIDUI. CD-Room edition. ISBN: 84-7653-886-3.
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) Los usos lingüísticos en una escuela del Raval (Barcelona): entre objetos de discursos y prácticas sociales. En Actas de la I Reunión Científica Internacional de Etnografía y Educación. València: Germania
Campus d'excel·lència internacional U A B