La competència plurilingüe, audiovisual i digital com vehicle per a la construcció de sabers en comunitats de pràctica multilingües i multiculturals (PADS)

Per a adaptar-se als grans canvis socials, l'ensenyament de llengües ha de tenir en compte com l'ús de les Tecnologies de la Informació i de Xarxes Socials incideix en l'aprenentatge, el qual, en part gràcies a elles, es produïx sovint en contextos plurilingües. La presència d'escolars immigrants en les aules regulars, l'obertura d'aquestes aules a alumnes d'altres centres (a través, per exemple, de projectes de telecol·laboració), l'ús d'Internet com eina de recerca d'informació però també per a compartir els aprenentatges, entre altres aspectes, planteja la necessitat de redefinir conceptes tals com literacitat, competència comunicativa, competència intercultural, text i gènere discursiu.

Així, quan els aprenents llegixen i construïxen textos no lineals, quan per a elaborar aquests textos, busquen informació en més d'una llengua, quan aquests textos inclouen imatges i arxius àudio, quan aquests textos són el producte de l'aprenentatge de continguts d'altres àrees curriculars i tenen un destinatari clar més enllà dels murs de la pròpia aula; cal que les competències que fan possible la construcció de les habilitats en joc (plurilingües i interculturals, audiovisuals, digitals i les competències vinculades a les diferents àrees de coneixement dels currículums escolars) es tractin de manera integrada, tant en les propostes d'aula com quan es constituïxen en objectes d'observació per a la investigació sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües.

El present projecte –que s'inscriu en una línia de continuïtat amb estudis anteriors portats a terme per membres de l'equip sol·licitant– té com objectiu dissenyar, experimentar i avaluar propostes integrals que contemplin simultàniament, en aules regulars, el desenvolupament, per part d'escolars autòctons i immigrants, dels tipus de competències que hem assenyalat. L'estudi de les pràctiques comunicatives dels aprenents durant la realització de projectes docents globals permetrà re-formular el concepte de competència comunicativa i ampliar els cànons de textos escolars, per a així contemplar la naturalesa multimodal de la comunicació i del desenvolupament de les múltiples literacitats que la fan possible. D'acord amb la metodologia de treball del nostre equip, la part experimental del projecte serà fruit del treball col·laboratiu entre professorat universitari i professorat dels centres educatius que s'experimentin les propostes didàctiques que plantegem.

Projecte

Data inici:
2010
Data fi:
2013 (prorrogat fins a juny de 2014)
Entitat finançadora:
Ministeri de Ciència i Innovació. EDU2010-17859 (subprograma EDUC) 
Finançament total del projecte:
71.900€ 
Investigador principal:
Dra. Dolors Masats Viladoms 
Universitats que hi participen:
Universitat Autònoma de Barcelona 
Investigadors que hi participen:
Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Dra. Amparo Tusón Valls, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Melinda Dooly Owenby, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Dra. Adriana Patiño Santos, Dra. Laia Canals Fornons, Dr. Xavier Pascual i Calvo, Dr. Víctor Corona Villavicencio.

Pàgina web del projecte 

Informe ministerial d'avaluació del projecte

Publicacions del projecte

Campus d'excel·lència internacional U A B