Projecte COMUCOCU

Competències Multilingües en l'Ensenyament i Aprenentatge de Continguts Curriculars en l'Educació Primària

Aquest projecte, que forma part d'un estudi més ampli coordinat amb la UdL (Enseñanza integrada de habilidades multilingües y contenidos curriculares dirigida escolares autóctonos e inmigrantes), es planteja els següents objectius:

 • explorar de manera qualitativa les necessitats de formació del professorat pel que fa a l'ensenyament i l'educació multilingües;
 • elaborar i experimentar -en equips mixtos formats per professorat en exercici, professorat en formació i professorat universitari- mòduls d'ensenyament integrat de llengües (castellà, català i llengües estrangeres) i continguts curriculars, dirigits a alumnat al·lòcton i autòcton;
 • avaluar els resultats de la proposta en termes d'aprenentatge de competències curriculars i lingüístiques per part de l'alumnat i en termes de modificació dels plantejaments didàctics per part dels equips de professorat.

Tesi vinculada a aquest projecte

El treball de la Melinda Ann Dooly Owenby té en compte la importància de les perspectives dels docents en front de la diversitat lingüística d'aquells alumnes que tenen una(s) llengua (gües) materna(s) diferent(s) a les llengües de l'escola i les relaciona amb un marc teòric que considera que aquesta diversitat és una eina important per a l'adquisició de noves llengües. La seva tesi doctoral, dirigida per la Dra. Luci Nussbaum Capdevila, es va defensar l'any 2005 a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el títol Linguistic Diversity: A Qualitative Analysis of Foreign Language Teachers' Category Assembly.

Tesina vinculada a aquest projecte

La Laura Llobet Garcés es va centrar en l'estudi de les dades obtingudes en una aula AICLE, i fruit d'aquest treball n'és la tesina Tasques de lectura en aules AICLE: expectatives docents i activitats dels aprenents, co-dirigida per la Dra. Luci Nussbaum i la Dra. Cristina Escobar i presentada el juny de 2006 a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Projecte

Data inici:
13 de desembre de 2004
Data fi:
13 de desembre de 2007
Entitat finançadora:
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dirección General de Investigación (SEJ2004-06723-C02-01)
Finançament total del projecte:
25.980 €
Investigador principal:
Dra. Luci Nussbaum Capdevila
Universitats que hi participen:
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida 
Investigadors que hi participen:
Dra. Eva Codó Olsina, Dra. Melinda Ann Dooly Owenby, Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Laura Llobet Garcés (becaria FPI), Dolors Masats Viladoms, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Dra. Amparo Tuson Valls, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava

Llista de publicacions vinculades al projecte:

 • Dooly, M. (2007) How do language teachers understand multilingual competencies? Findings from qualitative research into teachers’ perspectives on linguistic diversity. En Guasch, O y L. Nussbaum (eds.) (2007) Aproximacions a la competència multilingüe. Bellaterra: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona, 101-116
 • Dooly, M. (2007) Constructing differences: A qualitative analysis of teachers’ perspectives on linguistic and cultural diversity. Linguistics and Education, 18, 142-166. 
 • Dooly, M. (2005) How aware are they? Research into teachers’ attitudes about linguistic diversity. Language Awareness. 14(2/3), 97-111.  
 • Dooly, M. (2005) Linguistic Diversity: A Qualitative Analysis of Foreign Language Teachers' Category Assembly. Tesi doctoral inédita
 • Dooly, M. (2004) Language education: Are we giving equal opportunities to all? En De la teoria … a l’aula. Formació del professorat I ensenyament de les Ciències Socials, R. Batllori I Obios, A.E. Gómez Martínez, M. Oller I Freixa y J. Pagès i Blanch (eds.),. Bellaterra: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona, 478-485 
 • Escobar, C. & Nussbaum. L. (2008) Tasques d’intercanvi d’informació i processos d’aprenentatge a l’aula AICLE. Camps, A & Milian, M (coords.) Mirades I veus. Recerca sobre l’educació lingüística I literària en entorns plurilingües, 160. GRAO. ISBN: 978-84-7827-525-0 
 • Escobar Urmeneta, C. (2007) Mesurament  de competències lingüístiques en aules AICLE, en contextos multilingües: allò que els  números amaguen. En: Guasch, O.; Nussbaum, L. (eds) (2007) Aproximacions a la noció de competència multilingüe. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB: 133-146.
 • Escobar, C y Unamuno, V.   (aceptado) Languages and language learning in Catalan Schools: From the bilingual to the multilingual challenge.   A:  Hélot, C. & de Mejía, AM (eds.): Forging Multilingual Spaces: Integrating Majority and Minority Bilingual Education. Clevedom.  Multilingual Matters. 
 • Escobar, C. (2006) Una propuesta PEL de evaluación criterial para la educación secundaria. A Cassany, D. (ed.) Portfolio Europeo de las Lenguas de secundaria y su aplicación en el aula. Madrid: Instituto Superior de Formación del Profesorado del MECD de España. pp. 77-107
 • Escobar, C. (ed.) (2006) Algunes formes d'intervenció en la formació plurilingüe. A Nussbaum, L i Unamuno, V. (eds.) Usos i competències multilingües d'escolars d'origen immigrant. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. pp. 135-166
 • Escobar, C. (2006) Descriptors de competències i estudiants de secundària: una relació difícil? Articles de didàctica de la llengua, 39: 17-33.
 • Escobar, C. (2004) Para aprender a hablar hay que querer decir algo. Glosas Didácticas, 12. Revista electrónica 
 • Escobar, C. (2004) Content and language integrated learning: Do they learn content? Do they learn language? A Anderson, J.D., Oro, J.M. & Varela, J. (eds) Linguistic Perspectives from the classroom: Language teaching in a multicultural Europe. Universidade de Santiago de Compostela. pp. 27-38
 • Escobar, C. & Pérez-Vidal, C. (2004) Teacher education for the implementation of a Content and Language Integrating Learning approach (CLIL) in the school system. A Wilkinson, R.(ed.) Integrating Content and Language. meeting the challenge of multilingual education. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht. pp. 402-415
 • Masats, D., Nussbaum, L. & Unamuno, V. (2007) When activity shapes the repertoire of second language learners. A L. Roberts et al (eds). EUROSLA Yearbook (selected papers of EUROSLA 16 and 15 conferences). Amsterdam: John Benjamins. pp 121-147
 • Cots, J.M. & Nussbaum, L. (2008) Communicative competence and institutional affiliation: interactional processes of identity construction by immigrant students in Catalonia, International Journal of Multilingualism, 5. pp. 17-40. ISSN: 1479-071                      
 • Codó, E & Nussbaum, L. (2007) Plurilingüisme et promotion d’une langue minoritaire: tensions et contradictions.Langage & Sociéte, 121-122. pp. 275-288. ISBN: 978 2 7351 1102 2 / ISNN: 0181-4095 (possar a la web)
 • Guasch, O. & Nussbaum, L. (2007) Aproximacions a la competència multilingüe. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona/DLLCCSS ISBN: 978- 84-608-0626-4 
 • Nussbaum, L. & Unamuno, V. (eds.) (2006) Usos i competències multilingües entre escolars d'origen immigrant. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 84-490-2431-5 
 • Nussbaum, L., Escobar, C. & Unamuno, V. (2006) Una lingüística interactivista de la enseñanza y el aprendizaje de llenguas. A Camps, A. (coord.). Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Graó pp. 183-204 falta por pòner en la web
 • Nussbaum, L. & Unamuno, V. (2006) La compétence sociolinguiistique, pour quoi faire? Mondada, L & Pekarek, S. (eds.) La notion de compétence: études critiques. Bulletin Vals-Asla, 84. pp. 47-65. ISSN: 1023-2044
 • Nussbaum, L. (2006) Les defis de l’école por le maintien et la transmission du catalan en Catalogne. Boyer, H. (coord.) Langues, minorées, langues d’enseignement?, Revue de didactologie des langues-cultures et de lexiculturologie. Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée 143. pp 355-369. ISBN: 978-2-252-03548-1 / ISNN 0071-190X 
 • Nussbaum, L. (2005) Competencias e identidades lingüísticas de escolares inmigrantes en Cataluña. A D. Lasagabaster & J. M. Sierra (eds.) Multilingüismo, competencia lingüística y nuevas tecnologías. Barcelona: ICE-HORSORI. ISBN 84-96108-20-1 122
 • Nussbaum, L.(2005) Monolinguisme et polyglossie dans la Barcelone d'aujourd'hui. Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée, 82, 5-24 
 • Nussbaum, L. & Cots, JM. (2005) Pratiques linguistiques des jeunes immigrés en Catalogne. A C. Van Den Avenne (ed.) Mobilités et contacts de langues. París. L'Harmatan. pp. 95-107  
 • Nussbaum, L. (2004) Dilemas y desafíos de la educación lingüística. Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas. 5 (2): 207-218 ISSN 1576-7418 
 • Unamuno, V.  (2008) Multilingual switch in peer classroom interaction. Linguistics and Education, 19, 1-19. ISSN: 0898-5898  
 • Unamuno, V. & E. Codó (2007) Categorizar a través del habla: la construcción interactiva de la extranjeridad. Discurso y Sociedad, 1 (1): 117-143 ISSN 1887-4606.
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) De la casa al aula: ámbitos y prácticas de transmisión y aprendizaje de lenguas. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura (42): 43-51. 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) La familia i l'entorn com a espais de transmissió de llengües. A Nussbaum, L. & Unamuno, V. (eds.) Usos i competències multilingües entre escolars d'origen immigrant, Bellaterra: Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. pp. 63-80
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) L'escola com a espai de pràctiques multilingües. A Nussbaum, L. & Unamuno, V. (eds.) Usos i competències multilingües entre escolars d'origen immigrant, Bellaterra: Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 81-100 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) Los usos lingüísticos en una escuela del Raval (Barcelona): entre objetos de discursos y prácticas sociales. A Actas de la I Reunión Científica Internacional de Etnografía y Educación. València: Germania
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) Competències orals multilingües d'alumnat estranger a Catalunya. Immersió Lingüística. Revista d'Ensenyament integrat de llengües i continguts, 7: 115-122 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2006) De la casa al aula: ámbitos y prácticas de transmisión y aprendizaje de lenguas. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura (42): 43-51 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2005) L'entrevista com a pràctica social i com a espai de construcció d'identitats. A M. Labarta (ed.) Approaches to Critical Discourse Analysis. València: Universitat de València 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2005) Hacia una educación lingüística crítica. Aula de innovación educativa, 129: 6-9. ISSN 1131-995X 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2005) Competències orals multilingües d'alumnat estranger a Catalunya. Immersió Lingüística, 7: 115-122  
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2005) Pràctiques interactives entre aprenents de llengües segones i estrangeres. Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, 37: 57-69 ISSN 1133-9845 
 • Unamuno, V. (2005) L'entorn sociolingüístic i la construcció dels repetertoris lingüítics de l'alumnat immigrat a Catalunya. Noves SL.: Revista de sociolingüística,1. ISSN 1695-3711 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2005) Pràctiques interactives entre aprenents de llengües segones i estrangeres. Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, 37: 57-69. ISSN 1133-9845 
 • Unamuno, V. & Nussbaum, L. (2005) Competències orals multilingües d'alumnat estranger a Catalunya. Immersió Lingüística, 7: 115-122 
 • Martín Rojo, L. Nussbaum, L. & Unamuno, V. (2004) Dilemas de las políticas lingüísticas y de su estudio. Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas. 5 (2): 187-190 ISSN 1576-7418
Campus d'excel·lència internacional U A B