Projecte DECOMASAI

El desenvolupament de les competències multilingües de l'alumnat d'educació secundària d'origen autòcton i immigrat: continuïtats i discontinuïtats entre les pràctiques escolars i les pràctiques d'entorn

La nostra proposta és dissenyar conjuntament amb docents de secundaria una seqüència didàctica que té com a objectiu la reflexió sobre els usos lingüístics, el multilingüisme i la comunicació audio-visual, en interacció. Concretament, volem treballar, entre d’altres, aquests continguts curriculars: "Reflexió sober els usos orals informals i formals de la llengua i consciència de les situacions comunicatives en què resulten adequats”.

Es tracta, que l’alumnat observi la diversitat lingüística i cultural que l’envolta i de la qual participa. Això pot desvetllar l’interès per a les llengües i cultures de companys i companyes que coneixen i parlen altres llengües que les que ensenya l’escola. El treball cooperatiu entre nois i noies d’orígens diversos i amb competències escolars diverses pot ser una font d’enriquiment mutu, de creació empaties i de dissolució de reticències i estereotips.  
 

Propòsits

Conjuntament amb els docents que tinguin interès en participar, ens agradaria poder desenvolupar una proposta de treball per tercer o quart curs d’ESO que incorporés també els alumnes de l’aula d’acollida. Volem dissenyar una proposta integradora, que parteix de la idea que les aules inclusives, amb un treball per projectes dissenyats específicament per aquest context, són el millor entorn per a l’aprenentatge de llengües i per la integració social de diferents perfils d’alumnes.

Les tasques principals seràn:

•    Desenvolupar una seqüència didàctica que integri el treball sobre la comunicació lingüística i el treball sobre la comunicació àudio-visual, a través d’una proposta en format de taller.
•    En aquest taller els alumnes podrien aprendre eines bàsiques de treball amb el vídeo per poder registrar situacions diversificades de comunicació i poder, a posteriori, analitzar-les.
•    A partir d’un guió elaborat conjuntament entre alumnes, docents i investigadors, es demanaria als alumnes que en petits grups registressin en vídeo converses en diferents àmbits del seu barri o de la seva ciutat. Aquest registre es prepararia prèviament amb un estudi sobre el terreny.
•    Amb les aportacions de cada grup es faria l’edició d’un documental sobre el barri o la ciutat (abast per discutir) que seria exposat posteriorment a tot el grup classe.
•    Amb una guia d’observació i anàlisi, els alumnes hauran d’elaborar un informe final sobre aspectes de la comunicació verbal observada i registrada. Aquest informe individual sobre el procés i l’anàlisi de les situacions que han analitzat seria, alhora, una font d’avaluació. 

Projecte

Data inici:

2007

Data fi:

2010

Entitat finançadora:

Ministeri d'Educació i Ciència, Direcció General de Recerca (SEJ2007-62147-EDUC) 

Finançament total del projecte:

70.900€ 

Investigador principal:

Dra. Virginia Unamuno Kaschapava (2007-2009), Dra. Dolors Masats Viladoms (2009-2010)

Universitats que hi participen:

Universitat Autònoma de Barcelona 

Investigadors que hi participen:

Dra. Eva Codó Olsina, Víctor Corona Villavicencio, Dra. Cristina Escobar Urmeneta, Dra. Virginia Unamuno Kaschapava, Dr. Artur Noguerol Rodrigo, Dra. Luci Nussbaum Capdevila, Dra. Adriana Patiño Santos, Dra. Amparo Tuson Valls

Materials: Diversitat Lingüística i Comunicació Audiovisual

Publicacions vinculades al projecte

Barrieras, M., Comelles, P., Fidalgo, M., Junyent, C., y Unamuno, V. (2009) Diversitat lingüística a l'aula. Construir centres educatius plurilingües. Barcelona: EUMO editorial.

Escobar Urmeneta, C.  (2009a) ¿Por qué no te callas? o Avaluar, Ensenyar i Aprendre Comunicació Oral  a l’educació secundària. Articles, 47: 99-111.

Escobar Urmeneta, C.  (2009b) Cuando la lengua de la escuela es diferente de la lengua familiar, Cuadernos de Pedagogía, 395: 46-51. 

Dooly, M., y Unamuno, V. (2009) Multiple languages in one society: categorisations of language and social cohesion in policy and practice.Journal of Education Policy, 24 (3): 217 – 236.  

Masats, D., Dooly, M., y Costa, X. (2009) Exploring the potential of language learning through video making. A L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer y I. Candel Torres (eds.). Proceedings of EDULEARN09 Conference (p. 341-352). Valencia: IATED. 

Nussbaum, L. (2009) Integrar lengua y contenidos. Cuadernos de Pedagogía, 395: 56-58.

Unamuno, V. (2009) Dinàmiques sociolingüístiques i immigració: l'escola com a microcomunitat. A C. Junyent  et al. (Ed.). Llengua i acollida. Barcelona: Horsori. 

Vídeos del projecte DECOMASAI: 8 vídeos sobre Varietats Lingüístiques; Comunicació Gràfica, Comunicació No Verbal i Multilingüisme. Produïts el 2008 per l'alumnat dels Instituts d'Educació Secundària Príncep de Viana de Sant Andreu i Eugeni d'Ors de Badalona. Es poden veure a https://linguamonaudiovisual.cat amb els següents noms: PVMulti; EDOMulti; PVCNV; EDOCNV; PVVA; EDOVA; PVCG i EDOCG. 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B