Project DECOLALE

Development of linguistic, discursive and sociocultural competencies in both, native tongues (Spanish and Catalan) and Foreign languages, of newly-arrived students of immigrant backgrounds  

The project studies the communicative profiles of primary and secondary students of immigrant origin in the three target languages and then designs and implements communicative tasks which favour the development of communicative competencies in these students.

Firstly, the project aims to describe the sociolinguistic environment of the children and adolescents who have recently arrived to the Catalan school system and to study the possibilities offered by this environment and the education system for language learning. Secondly, the project intends to study the communicative competencies of the students in varying interactional situations, bearing in mind the many variables (amount of time in Catalonia, level of schooling, language use in the family environment, etc.) Finally, proposals for intervention were designed and evaluated. The study is qualitative and involves compilation of ethnographic and conversational data.

Project

From:
December 28, 2001
To:
December 27, 2004
Sponsor:
Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General de Investigación (Projecte BSO2001-2030)
Budget:
32.196,22 €
Research leader:
Dr Luci Nussbaum Capdevila
Participating universities:
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida
Research team:
Dr Josep Maria Cots (UdL), Dr Cristina Escobar Urmeneta (UAB), Dr Artur Noguerol Rodrigo (UAB), Dr Amparo Tuson (UAB), Dr Virginia Unamuno Kaschapava (UAB), Esther Baiget (UdL), Montserrat Irun (UdL), Dolors Masats Viladoms (UAB), Lluís Maruny (EAP Baix Empordà), Mònica Molina (Escola d'Adults de La Bisbal), Xabi Martin (research assistant, AGAUR)

Publications resulting from this project:

 • Nussbaum, L. i Unamuno, V. (eds.) (2006) Usos i competències multilingües entre escolars d'origen immigrant. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.(Textos de JM Cots, C. Escobar, M. Irún, M. Martínez, L. Nussbaum i V. Unamuno.)
 • Cots, JM. i Díaz, J. M. (2005) "El aula de acogida de alumnos de origen inmigrante en Catalunya" a D. Lasagabaster i J.M. Sierra (eds.) Multilingüismo, competencia lingüística y nuevas tecnologías. Barcelona. ICE-HORSORI.
 • Cots, JM. i Nussbaum, L. (2005) "Pratiques linguistiques des jeunes immigrés en Catalogne" a C. Van Den Avenne (ed.) Mobilités et contacts de langues. París. L'Harmatan, 95-107.
 • Nussbaum, L. (2005) "Competencias e identidades lingüísticas de escolares inmigrantes en Cataluña" a D. Lasagabaster i J.M. Sierra (eds.) Multilingüismo, competencia lingüística y nuevas tecnologías. Barcelona: ICE-HORSORI.
 • Nussbaum, L. (2005) "La transcripción de la interacción en contextos de contacto y de aprendizaje de lenguas" a Y. Bürki i E. De Steffani (eds.) Transcriptio. Berna: Peter Lang.
 • Nussbaum, L. (2005) "Monolinguisme et polyglossie dans la Barcelone d'aujourd'hui." Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée, 82, 5-24.
 • Unamuno, V. i Nussbaum, L. (2005) " Pràctiques interactives entre aprenents de llengües segones i estrangeres" a Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, 37: 57-69.
 • Unamuno, V. i Nussbaum, L. (2005) "Competències orals multilingües d'alumnat estranger a Catalunya." Immersió Lingüística, 7: 115-122.
 • Unamuno, V. i Nussbaum, L. (2005) "L'entrevista com a pràctica social i com a espai de construcció d'identitats" a M. Labarta (ed.)Approaches to Critical Discourse Analysis. València: Universitat de València.
 • Martín Rojo, L. Nussbaum, L. i Unamuno, V. (2004) "Dilemas de las políticas lingüísticas y de su estudio" en Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas. 5 (2). pp. 187-190
 • Maruny, L i Molina, M. (2004) "El procés d'aprenentatge del català en alumnes marroquins a l'ensenyament obligatori" a X. Besalú i T. Climent (coords.) Construint identitats. Espais i processos de socialització dels joves d'origen immigrant. Barcelona: Mediterrània: 239-253.
 • Molina, M. et al. (2004) Guia per als cercles de conversa. Pla Local de Formació de Salt: Centre de Formació d'Adults de Salt. Departament de Benestar i Família: Direcció General de Formació d'Adults.
 • Nussbaum, L. (2004) "De cómo aprender lenguas y contenidos curriculares actuando" en Aula de innovación educativa, 129. pp. 20-23
 • Unamuno, V. (2004) "L'entorn sociolingüístic i la construcció de repertoris lingüístics de l'alumnat immigrant a Catalunya" Noves SL. http://www6.gencat.net/llengcat/noves.
 • Unamuno, V. i Nussbaum, L. (2004) "Hacia una educación lingüística crítica" a Aula de innovación educativa, 129: 6-9.
 • Cots, J.M. i Nussbaum, L. (2003) "Consciència lingüística i identitat" a J. Parera, L. Nussbaum i M, Milian (eds.) L'educació Lingüística en situacions multilingües i multiculturals. Barcelona. ICE/HORSORI: 71-89.
 • Nussbaum, L. (2003) "Dynamiques polyglossiques en Catalogne" a L. Mondada et S. Pekarek (eds) Plurilinguisme, Mehrsprachigkeit, Plurilingualism: Festschrift für G. Lüdi. Tübingen: Francke: 15-27.
 • Parera, J., Nussbaum, L., Milian, M. (eds.) (2003) L'educació lingüística en situacions multiculturals i multilingües. Barcelona. ICE/HORSORI.
 • Unamuno, Virginia (2003) Lenguas, escuela y diversidad sociocultural. Hacia una educación lingüística crítica. Barcelona: Editorial Graó.
 • Nussbaum, L. (2002) "La interacción entre aprendices en clase de lengua extranjera" en A.M. Mejia i R.N. Oviedo (Ed.): Nuevos caminos en educación bilingüe en Colombia, Cali: Universidad del Valle, 71-92.
 • Nussbaum, L. (2002) "Relations ethniques et éducation dans les sociétés divisées." Journal of International Migration and Integration, 3(2): 202-303.
 • Nussbaum, L.; Tusón, A. i Unamuno, V. (2002) "Procédures de contour des problèmes de langue dans l'interaction entre apprenants ", en F. Cicourel et D. Véronique (eds.) Discours, action et appropriation des langues, Paris: Presses de Sorbonne la Nouvelle, 143-197.
 • Cots, J. M. i Nussbaum, L. (eds) (2002) Pensar lo dicho. La reflexión sobre la lengua y la comunicación en el aprendizaje de lenguas. Lleida: Milenio.
 • Cots, J. M. i Nussbaum, L. (2002) "Visiones de la conciencia lingüística: del currículo a las prácticas de aula" a Cots, J.M.; Nussbaum, L. (eds.). Pensar lo dicho. La reflexión sobre la lengua y la comunicación en la enseñanza de lenguas. Lleida: Milenio, 55-68.
 • Cots, J.M. i Nussbaum, L. (2001) "L'aprenentatge de llengues estrangeres en un context multilingüe i multicultural." Escola Catalana, 377: 10-14.
 • Maruny, L. i Molina, M. (2001) "Identidad sociocultural y aprendizaje lingüístico: el caso de la inmigración." Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 26: 55-64.
 • Maruny, L. i Molina, M. (2001). "L'adquisició del català en alumnes d'origen marroquí a l'ensenyament obligatori." Noves SL: estiu 2001. http://cultura.gencat.net/llengcat/noves/hm01estiu/catalana/maruny1_10.htm

 

Campus d'excel·lència internacional U A B