Protocol de recerca del GREIP

a) Abans d'iniciar qualsevol projecte, el GREIP considerarà acuradament els possibles riscos o danys que puguin sorgir com a resultat de la investigació. En el cas de riscos potencials, l'equip ha d'establir els mitjans necessaris per a reduir-los.

b) El GREIP permetrà sempre l'accés a la informació dels seus projectes a equips avaluadors, a comitès d'ètica i a qui participi en la investigació. La informació que es presenti serà suficient per comprendre plenament l'abast de qualsevol projecte. Això inclourà informació clara sobre els objectius, el fonament i la justificació de la investigació i el disseny de l'estudi, incloent-hi la metodologia de recol·lecció i d'anàlisi de dades. La persona responsable principal del projecte posarà a disposició les seves dades de contacte a qui sigui pertinent (en cas d'un centre educatiu, al seu màxim responsable) per a qualsevol queixa o problema ètic que pugui sorgir durant el període d'investigació i que hagi de ser tractat pel comitè d'ètica local. Aquests requeriments afecten també els estudis de doctorat sota la supervisió de qualsevol membre del GREIP.

c) El GREIP haurà d'obtenir prèviament a l'inici de l'estudi el consentiment per escrit de totes les parts involucrades en la investigació. Això inclourà la divulgació completa de la metodologia que s'utilitzarà i el tractament de dades, de qualsevol risc previst, així com si es recompensarà d'alguna manera a qui participi en el projecte. Es signarà un document d'acord entre les parts responsables de cada institució (per exemple, la persona responsable principal del GREIP i algun membre de la direcció d'un centre educatiu on es realitzi la recerca). En el cas que la investigació involucri menors de 18 anys i sigui realitzada en col·laboració amb centres d'educació, caldrà que aquests obtinguin el consentiment dels progenitors o persones responsables. En el cas d'un projecte de recerca dut a terme amb participants fora d'una institució, s'haurà de comptar amb el seu consentiment escrit i signat, abans d'iniciar la investigació. En el cas que la investigació involucri menors de 18 anys i no es realitzi en col·laboració amb algun centre d'educació, la persona investigadora del GREIP obtindrà el consentiment signat dels progenitors o persones responsables abans de començar la investigació. Aquests procediments afecten també als estudis de doctorat que estiguin sota la supervisió de qualsevol component del GREIP.

d) Les sol·licituds de consentiment sempre inclouran la possibilitat de l'exclusió voluntària de la investigació. En els casos en què l'exclusió voluntària plantegi que un individu no pugui participar en activitats educatives, l'individu en qüestió prendrà part en les mateixes, però no seran recollides dades que l'afectin. Els registres evitaran primers plans d'aquestes persones o, en el cas que sigui impossible evitar capturar primers plans, s'eliminaran aquells que les afectin.

e) El GREIP garantirà la confidencialitat de qui participen en la investigació i d'aquelles dades procedents de la revisió de documents relacionats amb la recerca, amb especial sensibilitat cap a) l'origen racial o ètnic de les persones; b) les seves opinions polítiques; c) les seves creences religioses o altres creences de naturalesa similar; d) la seva pertinença a un sindicat; e) la seva salut mental o la seva condició física; f) la seva orientació sexual; g) la consumació o presumpta consumació de qualsevol delicte o h) qualsevol procés judicial per un delicte comès o suposadament comès, així com la sentència de qualsevol tribunal. Aquest requisit inclou també estudis de doctorat sota la supervisió de membres del GREIP.

f) Les dades personals s'obtindran només per a finalitats específiques i legítimes i no es tractaran posteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. Les dades personals seran adequades, pertinents i no excessives en relació a la finalitat o les finalitats per a les quals van ser recollides i, quan sigui convenient, s'actualitzaran. No es conservaran durant més temps del necessari segons les finalitats declarades en la investigació. S'adoptaran les mesures tècniques i organitzatives adequades per evitar la utilització no autoritzada o il·legal de les dades personals i per evitar la pèrdua accidental o la seva destrucció. Aquests principis inclouen també els estudis de doctorat sota la supervisió de qualsevol component del GREIP.

g) Els centres d'educació involucrats o qui participi en les investigacions podran sol·licitar la visualització de totes les dades relacionades amb la investigació abans de l'inici de la gestió de dades. Les dades considerades objectables seran destruïdes si hi ha una demanda argumentada per part d'una institució o participant.

h) Els procediments de tractament de les dades s’explicaran a qui vagi a participar en una investigació. Això inclou la referència anònima als individus i a les institucions, l'eliminació de rastres d'identificació dels rostres en vídeos i imatges, així com l'eliminació d'informació que pugui facilitar el reconeixement dels participants, com ara ubicacions, noms de ciutats, etc.

i) L'accés a les dades no processades recollides per persones del GREIP es permetrà només a membres acreditats de l'equip de recerca (en el cas de projectes d'investigació finançats a nivell local, nacional i internacional), a estudiants de doctorat i a qui supervisi el seu treball (en el cas d'estudis doctorals) i a persones que col·laborin amb el GREIP i que estiguin plenament acreditades, amb el permís explícit de qui ha participat en la recopilació de les dades i amb el coneixement de les persones informants.

j) Les dades processades (anònimes, codificades, etc.) poden ser utilitzades amb propòsits acadèmics i educatius, com ara publicacions, conferències, materials didàctics i documents polítics, només si s'ha inclòs aquesta informació en el formulari de consentiment escrit i signat per qui ha participat en la investigació. Qualsevol persona que no hagi participat directament en la recopilació de dades només podrà tenir-hi accés per a publicacions, materials didàctics, etc., després de sol·licitar el permís explícit de qui les van recollir.

k) En el cas d'una investigació internacional la persona responsable principal de la qual sigui un membre del GREIP, s'estudiaran els principis ètics de tots els països involucrats. S'elaboraran protocols explícits referents a la recollida i tractament de dades, així com sobre la seva utilització per a publicacions i altres finalitats acadèmiques, de manera que s'incloguin, sempre que sigui possible, tots els requisits ètics dels països involucrats. No obstant això, el compliment dels protocols d'ètica de cada país pel que fa a la recollida i el tractament de les dades serà responsabilitat directa dels equips col·laboradors a cada país.

Descarregar en pdf

Exemple de sol·licitud de consentiment

Campus d'excel·lència internacional U A B