Disseny, implementació i avaluació d'una proposta didàctica per treballar els prejudicis i biaixos sobre la diversitat lingüística en els centres educatius a partir del model de 'cicle educatiu' i de 'tallers de pensament'

Descripció del projecte:

Aquest projecte té com a objectiu incidir en les creences i les pràctiques dels docents en formació i en actiu, i també dels formadors de docents, quant a la diversitat lingüística dels centres educatius. Una part de les professores de la Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura que demanem aquest projecte d'innovació participem en el projecte de recerca europeu Linguistically Sensitive Teaching in all Classrooms (LISTiac, https://listiac.org/). Com a part del LISTiac, hem dissenyat i experimentat unes eines de reflexió (guies d'observació, grups de discussió,...). Aquesta experimentació ens ha permès veure que:

1) malgrat haver rebut formació sobre el tractament de la diversitat lingüística/educació plurilingüe en els centres, per exemple en l'assignatura Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme (GEP, 3r curs), els estudiants de 4rt encara presenten prejudicis/biaixos en aquest sentit;

2) cal aprofundir en com el tractament de la diversitat lingüística/l'educació plurilingüe encaixa en el model d'educació inclusiva (Decret d'Inclusió 150/2017) i que aquesta reflexió s'incorpori en les assignatures que ofereix la Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura;

3) per promoure canvis realment significatius en la formació que oferim des de la Unitat, i en les creences i pràctiques docents, caldria incloure les eines de reflexió proposades pel projecte LISTiac en un plantejament metodològic més ampli, més treballat, més coherent amb una proposta d'educació inclusiva, i que sigui consensuat per docents d'assignatures diverses.

Per tal d'afrontar aquests reptes, en aquest projecte d'innovació docent proposem: promoure la col·laboració d'un grup més ampli de docents de la nostra Unitat, formalitzar la col·laboració/assessorament d'una professora experta en educació inclusiva per tal de fer emergir, aprofundir en i tractar els biaixos/prejudicis i poder promoure pràctiques docents lingüísticament inclusives d'una manera més efectiva.

Aquesta proposta metodològica contempla el diàleg universitat-estudiants-mestres d'escola per tal de promoure la reflexió i el canvi en diversos nivells.

Detalls del projecte

Des de:01.01.2020

Fins: 01.01.2021

IP: Dra. Emilee Moore (GREIP)

Pressupost: 300€

Membres: Professorat del Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i de les Ciències Socials, Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura: Marilisa Birello, Víctor Corona, Xavier Fontich, Dolors Masats, Maria Mont, Emilee Moore, Mariona Pascual, Berta Torras, Claudia Vallejo i Júlia Llompart.

Campus d'excel·lència internacional U A B