GREIP Panel

Mézclalo un poquito

GREIP Panel: Júlia Llompart, Dolors Masats, Emilee Moore i Luci Nussbaum, Universitat Autònoma de Barcelona

L’ús de repertoris procedents de diferents sistemes lingüístics ha estat una qüestió controvertida en didàctica de les llengües. Mentre els mètodes gramàtica-traducció promovien el pas d’una llengua a l’altra, el mètode directe i tots els enfocaments didàctics subsegüents demanen d’emprar exclusivament la ‘llengua meta’ a les aules, justificant aquests usos monolingües per procurar el màxim de temps ‘d’exposició a la llengua’, i per forçar l’alumnat a utilitzar-la, seguint el principi segons el qual ‘les llengües s’aprenen emprant-les’. Els resultats de les nostres recerques, portades a terme en centres de primària, de secundària i a la universitat, mostren que les pràctiques plurilingües i multimodals són inherents i necessàries per participar en activitats significatives a l’aula. El títol de la nostra presentació il·lustra precisament un moment en què un noi es nega a parlar en anglès públicament a l’aula i, llavors, la seva companya l’aconsella de ‘barrejar’ les llengües que coneix per fer-lo participar.  

Seguint aquestes dinàmiques, proposem una didàctica del plurilingüisme que, basada en el treball per projectes, incorpora els modes plurilingües d’interacció i la pluriliteracitat com a procediments que condueixen a l’aprenentatge dels gèneres discursius en els modes unilingües que reclama la institució educativa. En la primera part de la nostra presentació, després de considerar les propostes educatives en el nostre entorn, examinarem fragments de dades obtingudes a les aules i les analitzarem seguint un marc teòric que pren en compte la perspectiva de les persones usuàries-aprenents i la seva orientació cap a determinats aspectes de la interacció en curs. En la segona part, mostrarem exemples de seqüències didàctiques dissenyades des de l’òptica d’una educació plurilingüe.

Biodata

=> Tornar al programa

Campus d'excel·lència internacional U A B