L'avaluació de les activitats d'educació ambiental municipal davant dels reptes de la sostenibilitat local

TítolL'avaluació de les activitats d'educació ambiental municipal davant dels reptes de la sostenibilitat local
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2009
AuthorsGrau, P
Conference NameVIII Congreso Internacional sobre la Investigación en Didáctica de las Ciencias
Date Published09/2009
Conference LocationBarcelona
ISBN Number0212-4521
KeywordsAvaluació, Educació per a la sostenbilitat
URLhttp://ice.uab.cat/congresos2009/eprints/cd_congres/propostes_htm/propostes/art-1271-1274.pdf
Campus d'excel·lència internacional U A B