Projecte I+D+i “Escuela-Trabajo e Inclusión Social de los Jóvenes"

El projecte Escuela-Trabajo e Inclusión Social de los Jóvenes té com a finalitat principal establir les relacions entre itineraris d'inserció i processos d'exclusió-inclusió i ser suport científic per estratègies en el camp de les polítiques d'educació, formació i treball i les polítiques d'intervenció social.

Aquests objectius es desenvolupen, principalment, en dos eixos de recerca:

a) Comprendre la complexitat en els processos d'educació i treball i els èxits dels joves (presa de decisions dels actors) en relació a les accions de l'Estat en Educació, Treball i Ciutadania (presa de decisions de les institucions). En el projecte ja realitzat i complert s'ha abordat l'aspecte de l'escolarització, en el projecte que es presenta s'incideix en els aspectes d'ocupació i inserció social en les estructures urbanes. És definitiva, establir una relació entre formació i oportunitats d'ocupació i inserció laboral, avantsala necessària per als processos ulteriors d'emancipació familiar.

b) Conèixer la incidència dels comportaments dels joves després de l'ensenyament obligatori en la recerca d'ocupació i la construcció dels itineraris formatius mitjançant les enquestes i dades que l'INE ha posat a disposició dels investigadors socials. L'anàlisi socio-estadística de l'enquesta permetrà establir relacions entre educació i treball i les condicions en què s'inicia la inserció laboral. Així mateix l'anàlisi de les bases de dades de l'INE permetrà definir els indicadors d'inserció social a tenir en compte en la perspectiva biogràfica i de les trajectòries que és especificitat de la metodologia del GRET.

 

Publicacions relacionades

García, M. “Absentismo y Abandono Escolar. Algunas claves para el desarrollo de intervenciones integradas  en el marco de una escuela inclusiva y del territorio”, a Bolivar, A. (coord) (2009) Absentismo y Abandono escolar. Políticas y buenas prácticas. Monográfico Escuela.

García, M. Merino, R. (2009) Las transiciones de los adolescentes después de la escuela obligatoria. Cambios sociales y respuestas socioeducativas en el territorio. Revista de Educación Social, n. 42, pp. 47-60.

Campus d'excel·lència internacional U A B