Gestió de projectes

Els projectes de recerca i de serveis que es desenvolupen en el Centre GTS es descriuen a continuació: 

 1 | PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT

Aquests projectes de recerca es diferencien fonamentalment per les entitats participants i per les fonts de finançament. Pel que fa a les entitats participants podem distingir entre dos tipus:

Projectes de recerca amb agències institucionals: Aquests projectes estan subvencionats per algun organisme institucional. Aquestes ajudes s'obtenen prèvia presentació del projecte de recerca que es avaluat per una comissió científica. Els organismes que aporten les ajudes econòmiques poden ser: 

MICINN  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
GC       Generalitat de Catalunya
UE       Unió Europea

Projectes de recerca amb empreses: Aquests projectes sorgeixen per la necessitat de determinades empreses de desenvolupar noves línies de recerca. Estan regulats mitjançant un conveni empresa - universitat que es descriu a continuació. Es divideixen en tres tipus atenent a les fonts de finançament:

    Finançament I: 100% empresa
    Finançament II: empresa i una institució governamental
    Finançament III: el Centre GTS de la UAB és subcontractat per una institució (per exemple el CIDEM) a la que la empresa sol·licita un projecte de R+D. 

 2 | SERVEIS

Aquests projectes de serveis es diferencien fonamentalment pel tipus de servei que es proporciona al client. Es pot distingir entre: 

Serveis d' anàlisi: en els que el client contracta els serveis d'anàlisi de GTS. Són clients que envien un volum de mostres determinat al llarg de l'any, i que ho fan de manera sistemàtica i amb una periodicitat coneguda. Això permet que es puguin organitzar i assignar els recursos necessaris. 

Serveis de recerca i consultoria: en els que el client contracta els serveis de GTS per al desenvolupament o optimització d'un mètode analític, col·laboració en algun projecte de recerca , activitats de consultoria, etc. 

Serveis de formació:

  • Formació en tècniques analítiques
  • Formació en implantació de sistemes de qualitat

La gestió dels mateixos mitjançant conveni la decidiran les dues parts interessades, depenent de la durada del servei. 

 3 | SERVEIS BASATS EN ASSAIGS PUNTUALS

Aquests projectes es basen en assaigs puntuals que es realitzaran de manera rutinària en el Centre GTS i poden incloure:

  • La petició d'un assaig puntual per part d'un client
  • La petició de diferents assaigs de manera repetida al llarg de l'any, sense que s'arribi a un volum total que permeti arribar a la firma d'un conveni (si s'arriba a aquestes condicions es seguirà el punt anterior)

 

Campus d'excel·lència internacional U A B