GTS Personal

El Centre GTS compta amb un equip directiu format per un catedràtic de Química Analítica sobre el qual recau la direcció executiva i dues professores titulars de la mateixa matèria que duen a terme les funcions de direcció tècnica.

Així mateix, compta amb una gestor-promotor que es fa càrrec de les relacions amb clients així com del tracte amb TECNIO i una tècnica de qualitat, que es responsabilitza del procés de certificació del Centre segons la norma ISO 9001.

El Centre GTS disposa a més, de tècnics especialitzats que s'encarreguen del desenvolupament de les tècniques analítiques, la realització dels assaigs així com del control dels equips de mesura i assaig.

Finalment, la resta del personal està constituïda per becaris que desenvolupen tasques de recerca dins de projectes determinats.

Campus d'excel·lència internacional U A B