News

Leonetti & Escandell La estructura informativa

Capítol del Xavier en el volum col·lectiu "La estructura informativa"

Xavier Villalba (2021) "La estructura informativa. En la interfaz entre la sintaxis y la semántica", dins Manuel Leonetti & M. Victoria Escandell-Vidal (eds.) La estructura informativa. Madrid: Visor. 185-216.

Aquest projecte d'investigació se centrarà en l'estudi del significat associat a certes categories funcionals. Així mateix, perseguirà comprendre com els parlants componen el significat de diverses expressions lingüístiques complexes en què participen determinades categories funcionals.

La nostra hipòtesi de partida és que les categories funcionals tenen contingut semàntic de dos tipus diferents: o (i) codifiquen un significat inherent, o (ii) introdueixen una operació semàntica formal. Aquesta hipòtesi es verificarà en diverses categories funcionals rellevants en tres dominis sintàctics diferents: el domini nominal (Det / Núm), el domini verbal / oracional (Neg / Asp / Veu / Grau / v petit), i el domini perifèric (Foc / Top / Força / Voc). Ens interessa investigar no només la contribució semàntica exacta associada a cada nucli funcional, sinó també la interacció entre aquests nuclis (p.ex. Neg i Grau en oracions exclamatives; Voc i Força en oracions imperatives; Det i Top a expressions nominals a l'inici de la oració; Asp i Veu en oracions passives). S'investigarà la manera en què aquestes categories funcionals estan codificades en diferents llengües, i les implicacions d'aquesta codificació per als diferents mòduls de la teoria gramatical a través de l'estudi de diversos fenòmens lingüístics el significat dels quals depèn del contingut semàntic codificat en categories funcionals específiques . En aquest projecte plantegem les següents preguntes d'investigació:

  1. Contribueixen totes les categories funcionals al significat de l'oració d'una manera similar? Es detecten diferències entre categories o d'una llengua a una altra?
  2. Com interactuen els significats de les categories funcionals dins d'un domini sintàctic i entre dominis?
  3. Podem entendre les categories funcionals com codificadores d'instruccions en les interfícies amb la FL i la FF?
  4. Poden ser semànticament expletivas totes les categories funcionals? Quines són les repercussions de la possible expletivitat d'algunes categories funcionals per a la teoria gramatical?

El projecte aportarà coneixement nou sobre una gran varietat de llengües (català, castellà, francès, italià, portuguès de Brasil, anglès, rus, euskera, grec i xinès mandarí). Es combinarà un enfocament teòric amb un enfocament experimental, per avançar en la nostra comprensió del significat que els parlants nadius associen a les categories funcionals en diferents construccions lingüístiques.

Estem convençuts que aquest projecte suposarà un avenç significatiu en l'estudi de la contribució semàntica de les categories funcionals a la teoria lingüística tant des d'una perspectiva teòrica com empírica.

 

Contacte

Persona de contacte: Xavier Villalba

Adreça: Centre de Lingüística Teòrica, Dept. de Filologia Catalana, Edifici B, Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: +34 93 581 4911

E-mail: Xavier.Villalba@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B