Enllestits

Projectes enllestits


L'impacte de la maternitat i la paternitat en l'ocupació i ús de prestacions de la Seguretat Social a Espanya. Itineraris laborals de mares i pares en llars amb fills menors de 3 anys. Anàlisi de canvis i discontinuïtats a partir de la Mostra Contínua de Vides Laborals.


Període de realització: 2008


Resum: Maternitat i paternitat tenen diferents impactes sobre l'ocupació als països de la UE: mentre que els pares intensifiquen llur ocupació, les mares tenen comportaments més variables segons les prestacions socials disponibles i la flexibilitat en l'organització del treball. A partir de l'explotació de dades de la MCVL_2006 es caracteritzarà el comportament laboral de mares i pares espanyols amb fills menors de 3 anys des de 1995 en endavant, per tipus de llars, nivells de renda i educatius. S'establiran diferents tipus de comportament. En particular s'estudiaran les interrupcions, els canvis de contracte i els períodes d'atur retribuït que podrien estar actuant com a alternativa a la falta d'un sistema d'excedències retribuïdes por cura de fills. Per la realització del projecte s'utilitzaran els fitxers de microdades de la Mostra Contínua de Vides Laborals facilitada per la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (MCVL_2006 amb informació procedent del Padrón Municipal Continu així com informació fiscal de l'IRPF).


Projecte finançat pel Fons de Recerca en Protecció Social (FIPROS, Ministeri de Treball i Assumptes Socials). Els resultats de la investigació es podran consultar més endavant a la web de FIPROS.


Participants: L'equip investigador és format per l'Anna Escobedo i la Lara Navarro, amb la supervisió del Dr. Lluís Flaquer.


Estudi sobre l'ús de les mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya


Data d'inici i de finalització: (2006-2008)


Resum: L'objectiu d'aquest projecte és l'avaluació de l'ús de noves mesures per millorar l'articulació entre la vida laboral i familiar introduïdes en el sector públic català a partir de l'any 2002. El 2006 i 2007 s'ha produït dades per monitoritzar l'ús d'aquestes noves mesures entre els treballadors públics del govern català (140.000 treballadors en 8 grups professionals diferents) durant el període comprés entre el 2003 i el 2006. El projecte està finançat pel govern català (Departament d'Acció Social i Ciutadania) en cooperació amb la DG de Funció Pública del Dpt de Governació. Es preveu la publicació dels principals resultats en finalitzar el projecte. L'equip de recerca està format per Anna Escobedo i Lara Navarro.


Perspectives de desenvolupament i avaluació de les polítiques de llicències parentals i per motius familiars a Espanya i a la Unió Europea


Data d'inici i de finalització: 2006-2007


Resum: El projecte té per objecte estudiar i analitzar el potencial de desenvolupament del sistema públic espanyol de llicències parentals i per cura de familiars dependents, a partir de l'experiència sobre aquest tipus de polítiques de protecció social en altres països de la Unió Europea. Proveeix un retrat socio-demogràfic de l'ús i dels usuaris de les llicències parentals sota la perspectiva de la Seguretat Social espanyola (llicència maternal, llicència paternal i permisos per la cura de familiars depenents), basat en l'exploració longitudinal de una nova base de dades llançada per la Seguretat Social espanyola a partir de 2004: la Mostra Contínua de Vides Laborals. El projecte va ser finançat pel Fons Espanyol per la Recerca en Protecció Social (FIPROS, Ministeri de Treball i d'Assumptes Socials). La memòria final es trobarà disponible en la pàgina web de FIPROS.


Participants: l'equip de recerca és format per l'Anna Escobedo i Lara Navarro sota la supervisió del professor Lluís Flaquer. S'ha comptat amb la col·laboració de la Dra. Carolina Gala, professora del Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques de la Univeristat Autònoma de Barcelona.


El benestar dels fills: Impacte del canvi de les formes familiars, les condicions de treball dels pares, les polítiques socials i les mesures legislatives (XARXA WELLCHI)


Data d'inici i de finalització: 2004-2007


Resum: L'objectiu del projecte fou la millora dels nostres coneixements pel que fa a la influència que tenen les transformacions de la família, les condicions laborals dels pares, el dret de família i les polítiques socials sobre el benestar de la infància en una perspectiva comparada europea. Hi participaren onze centres de recerca de nou països europeus, que per a la realització de les activitats del projecte es constituïren en forma de xarxa. Al llarg dels tres anys de durada del projecte se celebraren nou trobades (sis seminaris i tres congressos) en diverses ciutats europees i es creà un centre de documentació sobre el benestar de la infància radicat a Barcelona. El projecte fou coordinat per Lluís Flaquer, des de l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU), i finançat pel VI Programa Marc de la Unió Europea sota la figura d'una Acció de Coordinació.


Participants:


Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)


National Centre for Social Research (EKKE). Greece


Faculty of Law. Vrije Universiteit Amsterdam


Department of Sociology. Göteborg University. Sweden


London School of Economics and Political Science.


École Nationale de la Santé Publique. France


The Centre for Research on Families and Relationships (CRFR). University of Edinburgh. United Kingdom


The Morgan Centre for Study of relationships and Personal Life. University of Manchester


Institute for Legal Studies. Bulgarian Academic of Sciences. Bulgaria


Norwegian Social Research (NOVA). Norway


Centre for Globalisation and Governance. Hamburg University. Germany


El divorci i els fills: Ruptura i reconstitució


Data d'inici i de finalització: 2003-2006


Resum: Aquest projecte constituí una segona etapa del projecte anterior "Crisi del matrimoni", fruit de la col·laboració entre juristes i sociòlegs. En aquest projecte, finançat també per la CICYT, hi participaren equips de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu objectiu fou l'estudi de les conseqüències del divorci i de la reconstitució familiar sobre la infància. L'equip del grup "Infància, família i polítiques socials comparades" centrà específicament les seves indagacions en la tendència a la democratització de la ruptura familiar i en l'anàlisi del perfil dels nuclis monoparentals a Espanya.


Treball formal i informal a Europa: Un anàlisi comparatiu de la seva relació canviant i del seu impacte en la integració social (FIWE)


Data d'inici i de finalització: 2002-2005


Resum: L'objecte del projecte fou l'estudi dels processos de formalització i informalització del treball a Europa, el paper dels diversos contextos institucionals i culturals i la contribució del treball informal a la cohesió social. El nostre equip examinà en especial el cas d'Espanya i prestà una singular atenció a les pautes del treball familiar en una perspectiva comparada (cura de fills i d'altres persones depenents, i llicències parentals). El projecte fou finançat pel V Programa Marc de la Unió Europea, i per a la seva realització intervingueren investigadors de sis països (Finlàndia, Dinamarca, Regne Unit, Polònia i Espanya) sota la coordinació general de la Dra. Birgit Pfau-Effinger, Catedràtica de l'Institut de Sociologia de la Universitat d'Hamburg (Alemanya). A la pàgina web del projecte s'hi poden trobar els seus principals resultats així com altres materials entre els quals destaca una col·lecció de 'discussion papers'. Actualment es troba en premsa una obra col·lectiva que recollirà les conclusions més rellevants del projecte: Pfau-Effinger, B., L. Flaquer and P. Jensen (eds) (en premsa). Formal and Informal Work: The Hidden Work Regime in Europe. London: Routledge.


L'ús de les polítiques socials per les dones immigrants


Data d'inici i de finalització: 2002-2004


Resum: L'objectiu del projecte fou l'estudi de l'ús dels serveis socials per part de les dones immigrants a Espanya. El treball de camp se centrà especialment a les ciutats de Madrid i Barcelona, on es recolliren dades sobre educació infantil, salut, habitatge i conciliació entre la vida laboral i familiar. Finançat per l'Instituto de la Mujer, en el projecte col·laboraren diversos investigadors del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els resultats del projecte aparegueren en un volum publicat per l'Instituto de la Mujer: Solé, C. y L. Flaquer (eds.) (2005). El uso de las políticas sociales por las mujeres inmigrantes. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer.


Crisi del matrimoni: Tendències socials i conseqüències jurídiques


Data d'inici i de finalització: 2000-2002


Resum: Aquest projecte fou fruit de la col·laboració entre investigadors dels departaments de dret privat de la Universitat de Barcelona i de la Pompeu Fabra amb el nostre grup sota la direcció d'Encarna Roca, Joan Egea i Lluís Flaquer. En el projecte, finançat per la CICYT, s'analitzaren els determinants estructurals de la ruptura matrimonial en els països de la Unió Europea i es recolliren dades d'una mostra de sentències judicials de separacions i divorcis tramitades en jutjats de Catalunya. Els resultats d'aquest projecte es presentaren en tres congressos internacionals durant el període Agost-Setembre de 2001: European Sociological Association (Helsinki, Finlàndia); Research Committe 19 on Poverty, Social Welfare and Social Policy de la ISA (Oviedo) i Federació Espanyola de Sociologia (Salamanca).


Treball d'atenció, cura i assistència a Europa: Significats actuals i direccions futures (CARING)


Data d'inici i de finalització: 2001-2004


Resum: CARE WORK és una recerca sobre el desenvolupament professional del treball d'atenció i cura a Europa. És una recerca desenvolupada dins del Vè Programa Marc de Recerca de la Comissió Europea, duta a terme per un grup d'investigadors d'institucions de recerca de sis països d'Europa (Dinamarca, Suècia, Hongria, Espanya, Holanda i Regne Unit) coordinat pel professor Peter Moss a la Thomas Coram Unit (Institute of Education - University of London). La recerca es va organitzar en tres fases principals: Fase 1.- Fer el mapa conceptual i revisar, el que incloïa informació estadística i una anàlisi secundària de l'enquesta europea de població activa; descripcions i una definició del què és el treball de cura i atenció i el tipus de serveis disponibles en cada un dels països que hi prenien part. Fase 2.- Entendre el treball de cura, atenció o assistència tant en la teoria com en la pràctica: la fase més empírica del projecte, amb petits estudis de casos qualitatius en sectors escollits del treball d'atenció a la infància, a adults amb discapacitats i a persones grans dependents. Fase 3.- Quin és el futur del treball de cura, atenció o assistència? Aquesta part del projecte va recopilar bones pràctiques i va analitzar el sentit de les innovacions en el treball de cura, també es va orientar a la difusió de les conclusions en el context de seminari nacionals i internacionals.


Els objectius del projecte incloïen:


1. Obtenir un millor coneixement sobre la conceptualització i l'estructura del treball professional de cura i atenció a la infància, a les persones amb discapacitats o a les persones grans dependents, i la seva relació amb altres serveis, com són la sanitat o l'educació.


2. Documentar els canvis en la provisió, les demandes i l'ús dels serveis assistencials o d'atenció a a la infància.


3. Identificar tendències innovadores, les noves direccions i les condicions necessàries per tal de millorar el treball assistencial o de cura.


4. Desenvolupar mètodes per l'estudi internacional de la pràctica de serveis a les persones.


Publicacions: Tots els informes de recerca estan disponibles en anglès a la web del projecte, amb un resum en totes les llengües que van participar en el projecte (espanyol, danès, suec, hongarès i flamenc) més rus: CARE WORK


Cal destacar igualment les següents publicacions:


Cameron, C. & Moss, P. (2007) Care Work in Europe: Current Understandings and Future Direccions, Oxford, Routledge.


Cameron, C. & Moss, P. (2007b) "La atención a las personas dependientes en Europa: conceptos actuales y perspectivas futuras" a Intervención Psicosocial, 2007, Vol.16 nº.1, pàgs. 7-22. 

Campus d'excel·lència internacional U A B