Anna Escobedo

Photobucket


 


Department of Sociology
Building B -Office B3-191
Universitat Autònoma de Barcelona
ES - 08193 Bellaterra 

Tel.+ 34-93-581-2416 - Fax 34-93-581-2827
Email:
 Anna.Escobedo@uab.es


Anna Escobedo holds a degree in Economics with a speciality in Sociology and Political Economy. She is a researcher and associate lecturer at the Department of Sociology of the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, Spain).
Her research focuses on comparative social policy, family and social change - with a special emphasis on parental leave and childcare; the work-life balance; the relationship between formal and informal work; and professional developments in care work and care services. She has participated in a wide range of research projects in the field of social policy and the employment market, both on a national and a European level.
She also holds a diploma in leisure education and has two small children.
Publications
Escobedo, A. L. Flaquer and L. Navarro (2012). ‘The social politics of fatherhood in Spain and France: A comparative analysis of parental leave and shared residence.’ Ethnologie Française 42 (1): 117-126.


 


Flaquer, L. & Escobedo, A. (acceptat) 'Formal and informal work in Spain' a: Pfau-Effinger, B., L. Flaquer and P. Jensen (eds.) (forthcoming). Formal and Informal Work: The Hidden Work Regime in Europe. London: Routledge.
Escobedo, A. (2008)'Políticas de licencias parentales y de atención infantil para los menores de tres años y sus familias: el caso español en el contexto internacional' a: Pazos, M. (dir.) Economía e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI. Colección: Estudios de Hacienda Pública. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. Pp 161-18
Escobedo, A. (2007) Leave policies and research in Spain (pp.246-259) a: Moss P. & Wall, K. (2007) International Review of Leave Policies and Related Research 2007(Employment Relations Research Series No.80). Department of trade and Industry, UK.
Escobedo, A. (2007) "Polítiques per afavorir una nova paternitat" a: CIIMU(2007) publicació de materials de les Jornades "Famílies que eduquen", els dies 12 i 13 de desembre a Palau de Congressos de Fira de Barcelona, en el marc del 45è Festival de la Infància de Barcelona
Escobedo, A. (2007) Labour Market and Working Conditions of Parents with Children under Three Years Old: Indicators on the Quality of Reconciliation of Work and Family Life (pp.114-146) a: Flaquer, Ll. (ed.) (2007) Deliverable 21: A list of recommendations for the harmonisation of a system of indicators valid at a European level. Wellchi Network: The well-being of children: the impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures.
Escobedo, A. & Navarro, L. (2007) Una evaluación del sistema de licencias parentales y por motivos familiares en España desde la perspectiva de género. Comunicació presentada al Grupo de Trabajo de Sociología del Género del Congreso de la Federación Española de Sociología. Barcelona, 15 de Setembre de 2007.
Escobedo, A & Navarro, L (2007) Perspectivas de desarrollo y evaluación de las políticas de licencias parentales y por motivos familiares en España y en la Unión Europa: Informe de resultados de la Muestra Continua de Vidas Laborales.Informe de resultats d'una recerca en el marc de la primera convocatòria del Fondo de Investigación en Protección Social (FIPROS) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Próximament a la web de FIPROS https://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=48376
Escobedo, A. & Navarro, L. (2007) Estudi i avaluació exploratòria de l'ús i impactes de les mesures contemplades per la legislació relativa a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Informe de resultats 2003-2006.Grup de Recerca Iphigenia de la UAB en conveni amb la Secretaria General de Polítiques Familiars i Ciutadania del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i la Secretaria General de Funció Pública i Modernització de l'Administració del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Avenç de resultats publicat a la web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (www.eapc.es/documents/2007/iop_doc.htm)
Escobedo, A. (2006) Leave policies and research in Spain (pp.194-204) a: Moss P. & O'Brien, M. (2006) International Review of Leave Policies and Related Research 2006(Employment Relations Research Series No 57). Department of Trade and Industry, UK.
Escobedo, Anna (2006) "El sistema de licencias parentales para el cuidado de los menores", pp. 235-264 a Roigé, Xavier (coord.) Familias de ayer, familias de hoy. Continuidades y cambios en Cataluña. Barcelona: Icaria - Institut Català d'Antropologia.
Escobedo, A. (2005) Leave Policies and Research in Spain (pp. 157-168), a: Deven, F. & Moss, P. (eds.)(2005) Leave Policies and Research. Reviews and Country Notes. Work document series No. 2005/3 (ISBN 90-403-0233-2) Brussels: CBGS (Population and Family Study Centre).
Flaquer, Ll. & Escobedo, A. (2005) 'Formal and informal work in the 'Latin Rim': The case of Spain', working paper within the EU 5th Framework Programme Project: "Formal and informal work in Europe. A comparative analysis of their changing relationship and their impact on social integration" (FIWE).
Escobedo, A. (2004) 'Chapter 2: State-of-the art review on the relationship between formal and informal care work', a: Pfau-Effinger, B. (ed.) Review of Literature on Formal and Informal Work in Europe, Discussion Paper no.2, EU-Project Formal and informal work in Europe (FIWE), University of Hamburg. Pp.14-40.
Escobedo, A. & Flaquer, Ll. (2004) "Cambios familiares, políticas familiares y de conciliación de la vida laboral y personal" a: Obeso, C. (dir.) et al. (2004). Calidad del Trabajo en la Europa de los Quince: Las políticas de conciliación. Publicació del Instituto de Estudios Laborales de ESADE.
Caprile, M. & Escobedo, A. (2003) 'Overcoming barriers to equal pay in Spain: monitoring gender mainstreaming' a: Magnusson, L.; Mosesdottir, L. & Serrano, A. (eds.) (2003)Equal Pay and Gender Mainstreaming in the European Employment Strategy. Brussels: European Trade Union Institute. Pp. 199-246.
Escobedo, A. (2002) 'Las licencias parentales y la atención infantil de los menores de 3 años como ejemplo de las nuevas tendencias de política social europea', a: Flaquer, L. (ed.) (2002) Políticas Familiares en la Unión Europea.Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials. Pp. 301-330.
Escobedo, A. (2002) 'Les llicències parentals i l'atenció infantil pels menors de tres anys Catalunya' a: Flaquer, Ll. (ed.) (2002) Informe sobre la situació de la família a Catalunya. Un intent de diagnòstic. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Pp.133-171.
Escobedo, Anna (2002) 'Le cas de l'Espagne' a: Behning, Ute; Serrano, Amparo (eds.) L'approche intégrée du genre dans la stratégie européenne pour l'emploi. Paris: L'Harmattan. 321-359.
Moss, P. (ed.); Escobedo, A.; Fernández, E. & Moreno, D. (2002) Surveying Demand, Supply and Use of Care. Workpackage 4 Consolidated Report. Projecte d'investigació dintre del Vé Programa Marc de Recerca EC R&D 'Care Work in Europe. Current Understandings and Future Directions.
Escobedo, A. (2002) 'Conciliar el treball i la vida familiar' a Revista Àmbits de Política i Societat, Núm. 21. Hivern 2002, Barcelona: Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya, pp. 30-33.
Escobedo, A. (2001) 'The case of Spain', a: Behning, U. & Serrano, A. (eds) Gender mainstreaming in the European Employment Strategy. Brussels: ETUI. Pp. 231-259.


Escobedo, A. (2001) 'Employers'group forced to retract proposal that women pay for maternity leave' a EIROnline. Fundació Europea per la Millora de la vida i de les condicions de treball.
Jiménez, E.; Barreiro, F.; Escobedo, A., Buch, M. & Rivero, T. (2001) 'Descripció sectorial de l'estat de la qüestió en els dinou àmbits d'activitats i serveis relacionats amb els nous filons d'ocupació a Catalunya', a: Departament de Treball (2001) Llibre blanc dels nous filons d'ocupació a Catalunya. Barcelona: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Pp. 145-287.


Escobedo, A. (2000) 'Les llicències laborals per a mares i pares amb fills menors de 3 anys. Una comparació dels sistemes vigents a Dinamarca, Finlàndia i Espanya', a: Revista de l'Associació Catalana de Sociologia, Num.12, pp.187-213.
Escobedo, A. (2000) Els nous filons d'ocupació i els joves: reptes i possibilitats de futur . Col·lecció Espais de Reflexió, núm. 2. Barcelona: Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Escobedo, A. (1999) 'Doing Cross-national work on Parental Leave' a: Deven, F. & Moss, P. (eds.) Parental Leave: Progress or Pitfall? Policy and Research Issues in Europe, The Hague/Brussels: NIDI/CBGS Publications. Pp. 173-192.
Escobedo, A. (1999) 'Work-family arrangements in Spain: Family adjustments to labour market imbalances' a: van Doorne-Huiskes, A.; den Dulk, L. & Schippers J. (eds.) Work-Family arrangements in Europe. The role of employers.Thesis Publishers, Amsterdam. Pp. 103-129.
Escobedo, A. (1999) 'New law promotes reconciliation of work and family life' a EIROnline. Fundació Europea per la Millora de la vida i de les condicions de treball. 
Casas, F.; Escobedo, A. i Cussó, M. (1997) 'Percepciones de estigmatización hacia los usuarios de los servicios sociales en la infancia. Caso de Cataluña', en Intervención Psico-Social Vol.6 núm. 2.
Participació en els equips d'investigació referits a les següents publicacions:
Cameron, C. and Moss, P. (2007) Care Work in Europe: Current Understandings and Future Directions, Oxford, Routledge.


Observatorio sobre reformas en política social - Informes para España entre 2000 o 2002 en: International Reform Monitor On-line on Social Policy, Labour Market and Industrial Relations: [Espanya, Política Social] Editat per la Fundació Bertelsmann.
Jiménez, E. & Blasco, J.L. (dir.) Escobedo, A.; Hernández R., Spendeler, L. (2000) Nuevas Actividades, Nuevos Yacimientos de Empleo, Desarrollo del Espiritu Emprendedor. Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Institut Nacional de les Qualificacions. Informe avaluatiu dels impactes derivats de les beques europees de mobilitat Leonardo a España des de la perspectiva dels nous jaciments de treball i del desenvolupament empresarial.
Casas, F.; Crespo, T., Gómez, M.P. & Escobedo, A. (1998) Primera infància. Demanda social i propostes de treball en els ens locals, Area de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona.
Deven, F.; Inglis, S.; Moss, P. & Petrie, P. (1998) State of the Art Review on the Reconciliation of Work and Family Life for Men and Women and the Quality of Care Services. Final Report for the European Commission Equal Opportunities Unit (DGV), British Department of Education and Employment, London.
Deven, F.; Inglis, S.; Moss, P. & Petrie, P. (1998) Revisión de las investigaciones realizadas en Europa sobre conciliación de la vida laboral y familiar para hombres y mujeres y calidad de los servicios de atención. Informe final para la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea (DGV), Materials de Treball núm. 40, autoedició de la DG de Acció Social, del Menor i de la Família del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.
Academic Background
A Bachelor in Economics, specialising in Sociology and Political Economy (Universitat de Barcelona, 1993), she obtained her Certificate of Research Proficiency in a "Structure and Social Change" doctorate programme in Sociology in 1996. Between 1997 and 2000 she participated in the Training and Mobility Research Programme 'The Changing Family in the European Welfare States: Common Processes, Diverse Institutions and Convergence to Unity' funded by the European Commission as part of the Fourth Framework Research Programme and co-ordinated by the Mannheim Centre for European Social Research, with research stays in the University of Roskilde (Denmark, 1997) and Tampere (Finland, 1998).
She has received continuous training as a lecturer and researcher in the framework of the UAB's continuous training programmes.
Lenguages
Fluent in English (Certificate of Proficiency in English, British Council, 1998); French (Diplôme de Bachelier en Sciences, Académie de Toulouse, 1982); Spanish and Catalan, written and spoken.
Research
(2008) The employment impact of parenthood in Spain, and on the use of social security schemes. Employment options for mothers and fathers living in households with under 3s, funded by the Spanish Research Fund on Social Protection (Ministry of Labour and Social Affairs).


 


(2007) Member of the Advisory Commission of the "Pla Estratègic per la Gestió del Temps a Catalunya", funded by the Catalan Government (Department of Welfare and Family).


 


(2006/07) Evaluation research into the use of leave arrangements and other measures for reconciling employment, personal and family responsibilities in the public sector in Catalonia, funded by the Catalan Government


(2006/07) Leave arrangements for working parents and informal carers in Spain: Evaluation and development perspectives in the framework of the European Union, funded by the Spanish Research Fund on Social Protection (Ministry of Labour and Social Affairs).


 


(2006/07) Contribution to the WELLCHI network (The Well-being of Children, funded by the 6th EC FP) Work Package 5 on statistical sources: indicators related to working conditions of parents with pre-school children.


(2002-2005) "Formal and informal work in Europe. A comparative analysis of their changing relationship and their impact on social integration" coordinated by Birgit Pfau-Effinger from Hamburg University, funded as part of the EC's 5th Framework programme.


 


(2001-2004) "Care Work in Europe: Current Understandings and Future Directions", coordinated by Peter Moss of the Thomas Coram Unit in the Institute of Education - University of London, funded as part of the EC's 5th Framework programme.


 


She worked as a researcher and consultant in CIREM Foundation between 1995 and 2002, in projects related to new employment sources; gender, equal opportunities in employment; childcare services and policies, and the non-profit sector.
Lecturing
As an associate lecturer in the UAB's Department of Sociology, she has been teaching "Family Sociology" since 2005, in the second and the third year of the Sociology Degree course. She has lectured in conferences and post-graduate sessions, as well as providing continuous training in her research-related topics.
Membership of Academic Bodies
Member of the Catalan Sociological Association (ACS) since 1994, and Professional Association of Catalan Sociologists since 2002


Catalan Inter-university Research Network on Family and Kinship, since 2001


Founder member of the International Network on Leave Policies and Research (LP&R) since 2004.


 


Favourite Links
International Expert Network on Leave Policies and Research
OECD Family database
The Int. Reform Monitor on Social Policy, Labour Market Policy and Industrial Relations
Eurostat
Instituto Nacional de Estadística
Centro de Investigaciones Sociológicas
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Eironline (European Industrial Relations Observatory On-line)
The European Employment Strategy
Gender Equality in Europe
International Social Security Association
The EU Mutual Information System on Social Protection (MISSOC)
The Nordic Social-Statistical Committee (NOSOSCO)
The Thomas Coram Research Unit
The Danish National Institute of Social Research
National Research and Development Centre for Welfare and Health
Organización Internacional del Trabajo
International Society for Third-Sector Research (ISTR)

Campus d'excel·lència internacional U A B