Afegeix tu C14 dades a La base de dades radiocarbòniques de Catalunya

Mitjançant aquest formulari podeu enviar les datacions radiocarbòniques dels jaciments arqueològics que esteu excavant a Catalunya. Les dades enviades sran inclosses a  La base de dades radiocarbòniques de Catalunya despres de la revisió pels responsables de la Base de dades.

Codi del laboratori introduit sense gions o espais (ex. Beta00000)
S’ha utilitzat com criteri les 8 Regions Forestals de Catalunya (Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya 2008). Per veure la nomenclatura, vegeu: https://www.telearchaeology.com/c14/pf.htm#regio
Coordenades UTM
Coordenades UTM
Limit inferior de la cal.libració a 2sigmes.
Limit superior cal.libració a 2 sigmes
Programa utilitzat per obtenir l'interval introduït en dos camps anteriors
(os animal, os humà, grana, carbó, ...)
Procedència de la mostra: estructura / nivell arqueològic.
(funerari, residencial, amagatzematge
(paleolític, neolític, calcolític...)
(ex.: Neolític Antic, Neolític Mitjà...)
Objecte tipus (ex. Cardial, Epicardial, ...)
Campus d'excel·lència internacional U A B