Inici

 

 

Les xarxes interculturals entre les comunitats intel·lectuals àrabs, cristianes i jueves a l’Edat Mitjana han jugat un paper decisiu a l’evolució del pensament occidental contribuïnt a forjar la identitat europea.

Fins ara, els esforços dels estudiosos s’han concentrat gairebé de forma exclusiva en la transmissió de la filosofia i ciència àrabs al món llatí. La influència de textos llatins sobre el pensament jueu, en canvi, ha estat molt poc considerada. L’objectiu d’aquest projecte del European Research Council és l’estudi de la recepció dels textos llatino-cristians escrits a Toledo en la tradició jueva dels segles xiii i xiv i l’elaboració d’una topografia intel·lectual de les xarxes interculturals i interreligioses arreu d’Europa.

Aquest projecte de recerca, portat a terme pels doctors Alexander Fidora, Harvey Hames i Yossef Schwartz així com també Celia López, abasta l’anàlisi filosòfica de diversos textos i de llur traducció i recepció, tot mostrant com les xarxes entre les diferents comunitats religioses al Mediterrani es poden interpretar com un esforç per construir una tradició filosòfica compartida – una tradició que resultaria un mitjà comú i continuat en el temps per a un diàleg entre les confessions, basat en el convenciment de la força de la raó filosòfica.

El nostre enfocament filosòfic es complementarà amb un treball històric i filològic sobre les condicions i els mètodes de transmissió i traducció de textos llatins a l’hebreu. També s’editaran i traduiran alguns dels textos hebreus de referència, com ara la traducció hebrea dels tractats De anima i De unitate de Gundissalinus, o les Retribucions de l’ànima de Hil·lel de Verona.

Campus d'excel·lència internacional U A B