Publicacions ArtICLE

 1. Escobar, C. (2006) ‘Algunes formes d’intervenció en la formació plurilingüe.’ A: Nussbaum  i Unamuno (eds). Usos i competències multilingües entre escolars d’origen immigrant Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp: 135-167. (ISBN: 84-490-2431-5). Descarregar.
 2. Feixas, M., Masats, D., Couso, D. Espinet, M. i Codó, E. (2006) ‘Millora de les competències en llengua anglesa dels alumnes de la titulació de mestre especialitat llengua estrangera mitjançant la impartició d'assignatures no lingüístiques en anglès: una experiència AICLE’. A: IV CIDUI Barcelona: CIDUI. (ISBN: 84-7653-886-3).
 3. Goullier, F., Pérez-Vidal, C., Maradan, O., i Cavalli, M. (2005) ‘Rapport du groupe d’experts: Grand-Duché du Luxembourg.’ A: División de Política Lingüístics. Consejo de Europa, pp: 1- 59.
 4. Masats, D. , Feixas, M., Couso, D. i Espinet, M. (2006) ‘La docència en anglès en assignatures no lingüístiques a la titulació de Mestre Especialitat Llengua Estrangera.’ A: IV CIDUI Barcelona: CIDUI.
 5. Martínez, M. i Nussbaum, L. (2006) ‘Parelles linguïstiques en un IES’ La caixa d’eines, vol 3, pp: 73-85. Descarregar.
 6. Nussbaum, L (2006) ‘La transcripción de la interacción en contextos de contacto y de aprendizaje de lenguas’. A: Bürki i De Stefani (eds). Trascrivere la lingua. Transcribir la lengua. Berna: Peter Lang, pp: 195- 218. (ISBN 3-03911-157-4).
 7. Nussbaum, L. (2005) ‘Monolinguisme et polyglossie dans la Barcelone d’aujourd’hui.’ Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée, 82, 103- 116. Demanar una còpia.
 8. Nussbaum, L., Escobar, E. i Unamuno, V. (2006) ‘Una lingüística interactivista de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas.’ A: Camps (coord.). Diálogo e investigación en las aulas. Barcelona: Graó. (ISBN 4-7827-453-7).
 9. Nussbaum, L. i Tusón, A. (2006) ‘El aula como espacio cultural y discursivo’ (reedició). A: Lomas (comp.) La educación lingüística y el aprendizaje de las competencias comunicativas. Bogotà: Cooperativa Editorial Magisterio, pp 153-164. (ISBN 958-20-0858-8). Descargar.
 10. Nussbaum, L., Unamuno, V. (2006) ‘Apropament a l’escola multilingüe’. A: Nussbaum i Unamuno (eds) Usos i competències multilingües entre escolars d’origen immigrant. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp: 13-41. (ISBN: 84-490-2431-5).
 11. Nussbaum, L., Unamuno, V. (2006) ‘La família i l’entorn com a espais de transmissió de llengües’. A: Nussbaum i Unamuno (eds). Usos i competències multilingües entre escolars d’origen immigrant. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp: 63- 81. (ISBN: 84-490-2431-5).
 12. Nussbaum, L., Unamuno, V. (2005) ‘Pràctiques interactives entre aprenents de llengües segones i estrangeres'. Articles de didàctica de la Llengua i de la Literatura, 37, pp: 57- 69.
 13. Pérez- Vidal, C. (2006) ‘Actitudes y creencias en la adquisición de lenguas con el PEL de secundaria’. A: Cassany (ed.) El Portfolio Europeo de las lenguas y su aplicación en el aula. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, pp: 171- 189. (ISBN: 84-369-4197-7).
 14. Pérez-Vidal, C. (2006) ‘Family Multilingualism and Multilingual Education’. A: Abello-Contesse et. al. (eds.). Age in L2 Acquisition and Teaching. Berna: Peter Lang, pp: 133- 155. (ISBN: 3-03910-668-6).
 15. Pérez-Vidal, C (ed) (2005) ‘Lectures and Talks Given on Content and Language Integrated Learning: A European Approach to Education'. A: Pérez-Vidal (ed.) i Campanale Grilloni. Content and Language Integrated Learning (CLIL). Teaching materials for use in the secondary school classroom. Barcelona: Comisión Europea/ UPF, pp: 15- 39 (ISBN: 84609-6783-2).
 16. Pérez-Vidal, C. (ed.) i Campanale Grilloni, N. (2006) ‘Content and Language Integrated Learning (CLIL). Teaching materials for use in the secondary school classroom.’ A European Commision Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, pp: 1- 220 (ISBN: 84-609-6783-2).
 17. Pérez-Vidal, C. (ed.) i Campanale Grilloni, N. (2005) ‘Planning for CLIL Lessons: A Framework for Materials Design in the CLIL Classroom.’ A Content and Language Integrated Learning (CLIL). Teaching materials for use in the secondary school classroom. Barcelona: Comisión Europea/ UPF, pp: 39- 59 (ISBN: 84609-6783-2).
 18. Pérez-Vidal, C.(dir.), Escobar Urmeneta, C. i Rebull, E. (2005) Multilingualism in the classroom in Catalonia/ El multilingüisme a les aules a Catalunya. Barcelona: Comisión Europea/Universidad Pompeu Fabra (Documental Audivisual, ISBN: 84-605 6782-4).
 19. Unamuno, V. i Nussbaum, L. (2005) ‘Competències orals multilingües d’alumnat estranger a Catalunya.’ Immersió Lingüística, 7, pp: 115- 122.
 20. Unamuno, V. i Nussbaum, L. (2005) ‘L’entrevista com a pràctica social’. A: Labarta (ed.) Approaches to Critical Discourse Analysis. Research Papers Presented at the First International Conference on CDA. València: Universitat de València (Disc Compacte).
 21. Unamuno, V. i L Nussbaum (2006) ‘L’escola com a espai de pràctiques multilingües.’ A Nussbaum, L i V Unamuno (eds). Usos i competències multilingües entre escolars d’origen immigrant. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp: 81- 101. (ISBN: 84-490-2431-5).
Campus d'excel·lència internacional U A B