Treballs de recerca ArtICLE

2007

Fernández Cortacans, Alicia (2007) Cooperative Reading in the Classroom and Learners’ Strategies. Reading Task Analysis.

Resum:

Cortacans estudia, d’una banda, les estratègies de lectura que dues parelles d’aprenents empren per contestar preguntes referents a un text durant una lliçó AICLE i, de l’altra, la idoneïtat de les preguntes utilitzades per promoure una discussió que els porti a trobar la resposta en llengua estrangera. Un dels resultats pel que fa a les estratègies emprades és el fet que les dues parelles comencen la seva interacció llegint les preguntes en veu alta i traduint-les a la seva llengua primera per entendre-les. Pel que fa a la utilitat de les preguntes, la conclusió més rellevant és que el tipus Perquè ___? és el que genera més discussió.

 

2006

Arjona Moreno, Sara (2006) La construcció de coneixement en la interacció d’aprenents de llengua estrangera.

Resum:

La implementació de tasques orals per parelles a l’aula de ciències en anglès no només facilita l’aprenentatge de continguts mitjançant la co-construcció i co-enunciació dels nous coneixements, sinó també el desenvolupament de la competència comunicativa en anglès dels alumnes.

Calvo Padrós, Marta (2006) Analysis of an Interactive CLIL Task: Does it Really Promote Interaction?

Cordeiro Azevedo, Adriana (2006) Construcción del conocimiento en el área de Ciencias Naturales a través de tareas colaborativas en lengua extranjera.

Resum:

Estudi d’una seqüència didàctica de ciències en la qual parelles d’alumnes han d’establir un diàleg constant per portar-la a termini amb èxit. Cordeiro aporta proves de què les parelles del seu estudi construeixen moments propicis per l’aprenentatge de ciències com a fruit de la seva interacció oral.

Figueras Vilanova, Laia (2006) Les estratègies d’aprenentatge presents en un treball cooperatiu.

Horrillo Godino, Zoraida (2006) A Study of the On-task and Off-Task Activity Carried Out During a CLIL Task.Order.

Resum:

Estudi quantitatiu del temps que les onze parelles que composen una classe natural dediquen a realitzar una tasca oral en anglès o a d’altres activitats. Horrillo aporta proves de què les parelles treballen en la tasca durant quasi bé tot el temps assignat per fer-la si aquesta els resulta atractiva, independentment de si els alumnes tenen un coneixement suficient de l’anglès com per portar-la a termini amb èxit.

Sánchez Riera, Arantzazu (2006) Anàlisi de les funcions del llenguatge segons M.A.K. Halliday en el marc d’una tasca AICLE.

 

2005

Llobet Garcés, Laura (2005) Tasques de lectura en aules AICLE: expectatives i realitats.

 

Es poden consultar còpies en paper al Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials, Facultat de Ciències de l’Educació, UAB.
Edifici G-L. 08193-Bellaterra

Campus d'excel·lència internacional U A B