PROJECTES DE R + D FINALITZATS

PROJECTES I+D FINALITZATS

Donada la llarga trajectòria del LEMLA exposem a continuació els projectes de R+D dels últims 10 anys

"Officinae lapidariae Tarraconenses. Canteras, talleres y producciones artísticas en piedra de la Provincia Tarraconensis" Dates: 22/02/2016 - 22/02/2019 Finançament: MINECO, Proyectos I+D (HAR2015-65319-P)

Dins dels estudis sobre l’explotació i ús dels materials lapidis en època romana, de llarga i fructuosa tradició a Espanya, el present projecte té com a objectiu l’estudi de l’ocupació de la pedra com a suport arqueològic a la província de la Hispania Tarraconensis, focalitzant l’atenció en la identificació de tallers de produccions artístiques. Una important línia de treball estarà dedicada als monuments de representació, com l’escultura, els elements arquitectònics i ornamentals i, de manera especial, l’epigrafia, que s’impulsarà des de la recerca ja consolidada tant en la identificació de litotips com de pedreres explotades a l’antiguitat. En aquest sentit, tot el procés implicat en la manufactura de l’objecte arqueològic en pedra serà objecte de la nostra atenció: des de l’explotació, ús i distribució del material fins a la seva elaboració final, tot tractant de destriar pautes en el funcionament dels tallers operatius en l’àmbit d’estudi, especialment en la capital (Tarraco) i la seva difusió en altres zones geogràfiques sota la seva influència.

Tarraco, com a capital d’una província tan extensa i variada, amb un assenyalat patrimoni arqueològic i un corpus epigràfic recentment actualitzat, és un excel·lent punt de partida per a l’estudi que proposem sobre la distribució dels patrons iconogràfics provincials i la seva influència en altres llocs de la geografia d’Hispania, buscant xarxes de distribució i influències emanades dels tallers actius a la capital cap a la resta de les ciutats provincials. Per completar la visió des d’una major òptica es proposa comparar els resultats amb exemples concrets de la Bètica, la Lusitània, Itàlia (Laci) i la Cisalpina.

El projecte té com a element cohesionador la Unitat d’Estudis Arqueomètrics (UEA) de l'ICAC, des d’on es gestiona el Laboratori per a l’Estudi dels Materials Lapidis a l’Antiguitat (LEMLA) i té com a base el grup de treball consolidat Arqueometria i Produccions Artístiques (ARPA) de l’ICAC.

L’equip està format per especialistes en les vàries disciplines que intervenen en aquest àmbit d’estudi (Arqueologia, Geologia, Epigrafia, Història de l’Art i Arqueometria) i abasta tot l’àmbit geogràfic de l’antiga província Tarraconensis (Gallaecia, conventus Cluniensis, Carthaginensis, Tarraconensis i Caesaragustanus).

Investigador/s principal/s: Diana Gorostidi (URV- ICAC)

Investigador/s participant/s: Ana de Mesa (ICAC), Aureli Àlvarez (UAB-ICAC), Isabel Rodà (UAB-ICAC), Ana Garrido (ICAC), Jordi López (ICAC), Yolanda Peña (ICAC), María Pérez (ICAC), Begoña Soler (ICAC), Serena Vinci (ICAC), Pilar Lapuente (UNIZAR-ICAC), Hernando Royo (ICAC), Josep A. Remolà (MNAT-ICAC), Silvia González (MICINN), Anna Gutiérrez (IRAMAT-CRP2A UMR 5060 CNRS - Université de Bordeaux Montaigne), Serena Zoia (Università degli Studi di Milano) i Adalberto Ottati

Investigador/s col·laborador/s: Manuel Parada, Hugo Feliu, Iñaki Matias (ICAC), Marie-Claire Savin (IRAMAT – CRP2A UMR 5060 CNRS - Université de Bordeaux Montaigne), Julio C. Ruiz, Elena Moreno, Jaume Massó (Institut Municipal de Museus de Reus) i Hilari Muñoz (Institut "Joaquín Bau", Tortosa)

 

"El mármol del Pirineo Aquitano y su uso en la Antigüedad: Red de distribución de los Materiales del Valle de Ossau en territorios Limítrofes/Le Marbre en Aquitaine et son utilisation dans l'Antiquité: Réseau de deistribution des Materiaux de la valée d'Ossau dans les territoires Limitrophes   Dates: 01/01/2019 - 31/12/2019.

Tal com s'ha vingut demostrant, l'estudi dels materials lapidis a Hispania suposa una línia de recerca capdavantera en l'àmbit no només de l'arqueometria, sinó també de la història econòmica i social de la península en època romana. En aquest sentit, i com a continuació natural dels projectes realitzats per l'equip de recerca, amb aquest projecte obrim l'horitzó de treball i incloem altres recursos naturals, sent, no obstant això, l'ús i l'explotació de la pedra el fil conductor. Així, veient el bon resultat científic ofert per les anàlisis arqueomètriques dels marmora (materials lapidis d'ús ornamental) i altres pedres (lapis), i els treballs sobre l'explotació de les pedreres romanes (metalla), s'inclou aquesta vegada l'estudi de l'aprofitament de l'aigua (aqua) o dels metalls (també metalla) com a recursos naturals del nord de la Península Ibèrica que van ser explotats en època antiga. En conclusió, el projecte aprofundeix en el coneixement dels mecanismes relacionats amb l'explotació d'aquests recursos naturals i la xarxa de distribució i intercanvis comercials derivada que, en última instància, va determinar el proveïment a les ciutats de pedra, metalls i aigua, recursos imprescindibles per a la consecució d'un estat de benestar característic de Roma en la seva aplicació a les províncies occidentals i, específicament en el nord d'Hispània.

Investigador/s principal/s: Pilar Lapuente (UNIZAR–ICAC) i Isabelle Pianet (IRAMAT-CRP2A)

Investigador/s participant/s: José Antonio Cuchí Oterino i Marie-Claire Savin

Investigador/s col·laborador/s: Anna Gutiérrez, Roberta Di Febo, Isabel Rodà

Finançament: Consejo Regional de Nueva Aquitania - Gobierno de Aragón, Proyecto de cooperación transfronteriza

 

"Epigrafia i suports a la Hispània Citerior" (HAR2008-04600/HIST)  Dates: 01/01/2010 - 31/12/2015

Investigador/s principal/s: Diana Gorostidi (URV-ICAC)

Investigador/s col·laborador/s: Jordi López, Hernando Royo, Isabel Rodà (UAB-ICAC) i Anna Gutiérrez-Garcia M. (IRAMAT-CRP2A UMR 5060 CNRS - Université de Bordeaux Montaigne)

Finançament: Generalitat de Catalunya, SGR (2014SGR1197)

Aquest projecte forma part de la línia de recerca en Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA), inclosa en el Grup de Recerca MIRMED de l’ICAC (SGR). Té com a principals objectius estudiar el suports lapidis de l’epigrafia de la Hispania Citerior com a element representatiu de les elits provincials. En aquest sentit, centrem la nostra atenció en la immensa producció epigràfica de la capital provincial, el corpus de la qual ha estat recentment actualitzat pel prof. Alföldy (= CIL II2/14). Per una banda, es proposa una revisió i estudi de les inscripcions en la local pedra d’Alcover, associades al moment fundacional de la colònia en època cesariana, mentre que per l’altra revisem la implantació de un nou paisatge epigràfic coincident amb la reforma de la part alta de la ciutat en època flavia. Finalment, des d’una vessant més tècnica, es planteja un estudi pormenoritzat dels tallers epigràfics (officinae lapidariae) presents a la ciutat en les seves diverses etapes històriques.

Un altre element a tenir en compte és l’ús per la seva banda dels marbres sumptuaris locals, especialment la pedra de Santa Tecla i, ja fora de Tarraco, del brocatello de Tortosa, marbre molt preuat i importat per les elits de la capital de l’Imperi, així com la seva dispersió en altres indrets de la província o fins i tot per la resta del Imperi.

Aquest plantejament no deixa a banda l’estudi d’suports epigràfics no lapidis, com són les inscripcions sobre objectes mobles (instrumentum) en ceràmica o metall, també inclosos en aquest projecte.

 

“Explotación, uso e intercambio de materias primas inorgánicas entre el norte de Hispania, el sur de la Galia y puertos de Roma” (HAR2008-04600/HIST)  Dates: 01/11/2008 - 31/12/2011

Aquest projecte segueix amb la recerca desenvolupada des de la Unitat d'Estudis Arqueomètrics (UEA) i el LEMLA, gràcies al conveni específic de col·laboració entre l'ICAC i la UAB per als estudis arqueomètrics, signat el desembre del 2006. Aquesta col·laboració es centra en aprofundir en el coneixement d'una de les matèries primeres més emprades en la producció escultòrica i epigràfica: els materials lapidis. En aquest projecte l'èmfasi recau en els materials lapidis de l'àrea catalana (pedra de Santa Tecla, broccatello o Jaspi de la Cinta, pedra de Montjuïc, etc.) i del sud de França (marbre blanc de Sain-Béat) emprats en època romana. Aquest estudi es duu a terme de forma pluridisciplinar, integrant en l'equip no només arqueòlegs sinó també geòlegs, historiadors de l'art i epigrafistes, parant atenció a les zones d'explotació (pedreres), la caracterització arqueomètrica d'aquests materials i el seu ús (com a suport epigràfic o escultòric, com a material ornamental o de construcció, étc.). Es para especial atenció a la seva distinció o diferenciació amb materials d'altres llocs, ja siguin hispànics o d'àmbit mediterrani. Això ha de permetre identificar les xarxes de distribució d'aquests i altres materials no només dins del territori estudiat (nordest d'Hispània i sud de la Gàl·lia) sinó també a nivell peninsular (Hispània) i extrapeninsular (especialment amb Itàlia a través de la seva arribada a Òstia i Portus, els ports de Roma). El projecte, ha proporcionat una base de coneixement fonamental que no només permetrà millorar la col·lecció de referència d'aquest tipus de materials (i, per tant, una millor identificació en mostres de contextos arqueològics), sinó que també servirà per entendre millor els mecanismes i les vies d'arribada i sortida dels materials lapidis, dipositats en el LEMLA.

Investigador/s principal/s: Isabel Rodà de Llanza (UAB-ICAC)

Investigador/s participant/s: Aureli Àlvarez (ICAC-UAB), Anna Gutiérrez (ICAC-UAB), Ana Garrido (ICAC), Eva Koppel (UAB), Montserrat Claveria (UAB), Sílvia González (UAB), Francesc Busquets (UAB), Joan Manel Asensio (UAB), Pilar Lapuente (UNIZAR-ICAC), Hernando Royo (UNIZAR), Simon J. Keay (University Southampton-British School at Rome), Graeme P. Earl (University of Southampton-British School at Rome), Leif Isaksen (University of Southampton), Pedro Otiña, Joan Hilari Muñoz

 

Campus d'excel·lència internacional U A B