Estructura organitzativa

Els equips que conformen el grup LLETRA provenen majoritàriament dels departaments de Didàctica de la Llengua i la Literatura de dues universitats: Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona. Aquests grups des de fa anys treballen de manera conjunta pel reconeixement de l’àrea en l’àmbit de la recerca científica. La mostra més evident d’aquesta activitat conjunta va ser la constitució l’any 2006 de la  Xarxa Incentivadora de Recerca Educativa: Educació lingüística i literària en entorns de plurilingüisme (Xarxa Llera), finançada pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), i coordinada en la seva primera època per Anna Camps i en la segona, fins l’any 2009, per Oriol Guasch. En aquesta xarxa hi van estar implicats membres de tots els grups que componen el grup LLETRA (acrònim format a partir de: Llengua, Literatura, Educació, Transferència, Recerca, Acció). Aquests grups van ser tots reconeguts en la darrera convocatòria SGR 2014-2106 (GREAL-PLURAL, ref.: 2014-SGR-0813; GRERLI, ref.: 2014-SGR-765; GRETEL, ref.: 2014-SGR-0047; LED, ref.: 2014-SGR-1190). Més enllà de les trobades, seminaris i ponències, destaquem de la primera època (Xarxa Llera) les publicacions Mirades i veus i L’aula com a espai de recerca i reflexió, les dues obres editades per Graó; en el que podem considerar com a segona època, més enllà de la Xarxa Llera, han treballat conjuntament per dur a terme activitats com:

  • Publicacions a nivell nacional i internacional; en especial els dos llibres encarregats per l’editorial Síntesis: Didáctica de la lengua y la literatura en educación infantil i Didáctica de la lengua y la literatura en educación primaria, publicats el 2016.
  • El seminari internacional, Experiències i recerques en didàctica de les llengües: Noves perspectives; aquest seminari va permetre contrastar treballs internacionals i aprofundir en la metodologia de recerca a l’aula.
  • Col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans per donar resposta a l’encàrrec de dissenyar i dur a terme l’apartat sobre “didàctica de la gramàtica” en les conferències programades arreu del territori per a la difusió de la Gramàtica de la llengua catalana, la gramàtica normativa del segle XXI.

Tots els membres de LLETRA participen activament com a investigadors en projectes de recerca de diferents àmbits de la Didàctica de la Llengua i la Literatura que busquen la connexió dels reptes científics amb els reptes que té plantejats la nostra societat en relació amb l’aprenentatge de les llengües i de la literatura i tenen diverses publicacions amb interrelació de molts dels membres i les línies del grup des de 1993. També tots els membres d’aquesta proposta estan implicats en els processos de formació inicial i permanent dels docents, amb participació en els graus, i en els màsters tant nacionals com internacionals, i compromesos amb la innovació docent d’acord amb les aportacions de les recerques més recents.

Per assolir els objectius que s’han assenyalat a l’apartat anterior, l’equip humà s’organitza sota la coordinació de la investigadora principal amb un responsable per a cadascuna de les dues universitats que formen part del grup LLETRA: un responsable de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és la mateixa coordinadora general del grup, TERESA COLOMER, i un responsable de la Universitat de Barcelona, JULI PALOU. 

S’estableix un equip de coordinació, format pels responsables de cada universitat, més vuit doctors de les dues universitats que aporten l’especificitat de cadascun dels àmbits i subàmbits que abraça el projecte: didàctica de la llengua i la literatura en interrelació, els corpus literaris i els repertoris lingüístics en entorns multilingües, l’ús de les llengües com a objecte, vehicle d’aprenentatge i construcció de coneixement, així com sobre la formació del professorat de llengua i literatura dels diversos nivells educatius. Cada membre d’aquest equip coordinador forma subequips en funció de les tasques que s’han dissenyat per a la consecució dels objectius, de manera que cada activitat que emprèn el grup està liderada per algun membre de l’equip coordinador, el qual en garanteix la vinculació amb els objectius del grup.

Campus d'excel·lència internacional U A B