Objectius estratègics

Àmbits que articulen la trajectòria del grup i on se situen els objectius de recerca per als propers tres anys: 1) la didàctica de la llengua i de la literatura com l’espai on conflueixen l’ensenyament, l’aprenentatge i la matèria a ensenyar; 2) la formació de professorat de llengües i literatures de diferents nivells, a partir de l’anàlisi de les seves representacions i dels marcs en què aquesta formació té lloc; 3) l’estudi del desenvolupament i els processos d’aprenentatge plurilingüe per traçar els itineraris d’aprenentatge i també la seva planificació a l’escola obligatòria; i 4) la consideració de la llengua com a objecte i a la vegada vehicle d’aprenentatge i construcció de coneixement, tant en les llengües primeres com en les addicionals, en els entorns multilingües i per mitjà de la interacció verbal.

La recerca d’aquest grup té una llarga trajectòria. Podem dir que els seus membres han contribuït en gran mesura a l’establiment dels objectius i marc disciplinari de la didàctica de la llengua i la literatura en el nostre país. Així mateix, han estat referents, tant del país com internacionals, en la recerca, la innovació de la pràctica docent, els plantejaments curriculars i la formació de docents. La comprovable rellevància de la seva presència internacional i atracció formativa, ha estat un dels seus eixos, com també ho ha estat l’establiment d’una recerca molt lligada a les necessitats del sistema educatiu, amb una gran atenció a les accions de transferència i difusió del coneixement.

Convertir la recerca en un compromís per millorar la formació docent i les pràctiques d’educació lingüística i literària a les aules ha estat i és objectiu del grup, així com una de les seves característiques més distintives. En aquest sentit, una preocupació transversal dels seus membres és l’experimentació i la consolidació de metodologies de recerca idònies per a l’àmbit de la didàctica de llengües i literatura, que vagin més enllà de la concepció aplicacionista de la disciplina, assumeixin la complexitat dels processos d’ensenyament i aprenentatge en contextos diversos i plurilingües i, al mateix temps, assegurin les condicions de rigor que tota recerca científica requereix.

Per tot això, els objectius concrets del grup per als propers tres anys són:

 

1 Recerca d'impacte

1.1. Continuar portant a terme projectes de recerca que aprofundeixin i busquin sortides als reptes que en relació amb l’educació lingüística i literària té plantejats la societat actual. En concret: aprofundir la nostra comprensió dels processos d’aprenentatge de la llengua oral i escrita; proposar i validar models didàctics i metodologies contrastades que afavoreixin el desenvolupament de la competència oral i escrita en els infants i joves en les llengües curriculars de l’escola; detectar i comprendre els factors que contribueixen a l’èxit de la integració lingüística i cultural de l’alumnat d’origen estranger; fonamentar projectes lingüístics i plantejaments didàctics que converteixin l’ús de les diverses llengües a totes les matèries curriculars en un espai d’aprenentatge lingüístic i atendre la lectura ficcional en els nous formats multimodals que estan desenvolupant-se a les nostres societats.

1.2. Augmentar les publicacions amb impacte científic de manera que les nostres universitats puguin contribuir de manera rellevant al debat internacional sobre com ensenyar i aprendre llengües i literatura. Els temes principals en els quals treballem són: el rol del treball explícit de la gramàtica, la metacognició i els recursos narratius de la imatge en el desenvolupament de la competència escrita en l’ensenyament reglat i en contextos desafavorits; l’experimentació de models d’educació literària digital integrada a les aules; l’aprenentatge de l’argumentació en el context de l’escriptura analítica; la influència de diferents habilitats cognitives i lingüístiques en la qualitat dels textos; la relació entre dinàmica del procés d’escriptura i qualitat del producte escrit.

1.3. A través del debat acadèmic i la internacionalització, vetllar perquè la recerca en didàctica de la llengua i de la literatura es doti d’eines metodològiques consistents i a través d'un codi ètic homologable. En aquest àmbit volem aprofundir en les metodologies de recerca que puguin fer dialogar tradicions i marcs teòrics quantitatius (aprofitant els avenços en estratègies d’anàlisi multinivell que permeten capturar la multicausalitat dels processos d’aprenentatge i ensenyament així com la rèplica i la generalització dels resultats de la recerca) amb d’altres aproximacions que busquen un coneixement qualitatiu del que succeeix en la realitat observada de manera més aprofundida, una tensió experimentada en la nostra trajectòria de recerca i no resolta a l’àrea.

1.4. Comprometre’s a posar a l’abast de la comunitat investigadora i educativa els processos i resultats de recerca, donant compte de la tasca investigadora del grup a través de la creació d’una web. En aquesta web oberta a tothom s’informarà de manera clara i entenedora dels objectius aconseguits amb els diversos treballs i de les iniciatives que hi estiguin vinculades i que generin els projectes.

 

2. Transferència i compromís amb la societat

2.1. Continuar i incrementar la col·laboració amb les institucions responsables de l’educació a Catalunya (Departament d’Educació, ICE de les universitats, ajuntaments, associacions de mestres, etc.) per treballar conjuntament a partir dels resultats de la recerca feta a casa nostra i arreu, i per implicar els docents en l’elaboració del coneixement didàctic en un moment de grans canvis metodològics al sistema educatiu. Vetllar perquè la formació del professorat es concebi com un espai lligat a la recerca: establir sempre que estigui al nostre abast aquests ponts entre la recerca i la pràctica educativa.

2.2. Transferir la recerca a la societat a través de la presència en fòrums d'accés massiu i en mitjans de comunicació per divulgar criteris fonamentats en els debats ciutadans sobre temes d’educació lingüística i literària. En aquest sentit, enllaçar al web de LLETRA altres webs específiques del grup –com la de literatura.gretel.cat, amb més de 60.000 visites anuals– en una oportunitat d’obtenir un pol virtual de difusió del coneixement didàctic.

2.3. Organitzar unes Jornades de participació i divulgació de la recerca amb docents de diferents nivells educatius per actualitzar les formes didàctiques de la presència i ensenyament de llengües en els nous marcs d’ensenyament escolar.

 

3. Internacionalització

3.1. Incrementar la internacionalització del nostre treball a partir de l’obertura a noves col·laboracions amb universitats d’arreu del món que ens permetin tenir més presència en la recerca europea i internacional. En aquest sentit, per exemple, ja s’està treballant en la sol·licitud d’un segon projecte Erasmus + que seria el primer i únic europeu sobre estudis de literatura infantil i juvenil, amb les universitats de Glasgow, Aarhus, Tilburg i British Columbia de Canadà, a més de 50 institucions internacionals de suport associades.

3.2. Organitzar un Congrés internacional a partir dels resultats de les nostres recerques actuals sobre el desenvolupament de les competències lingüístiques i literàries, en el benentès que s’han convertit en l’eix vertebrador actual dels canvis educatius.

Campus d'excel·lència internacional U A B